REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Oferty na kontynuację budowy S7 Widoma – Kraków

15 marca 2021 r. GDDKiA otworzyła oferty w przetargu na kontynuację projektowania i budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku węzeł Widoma – Kraków (z włączeniem do węzła Kraków Nowa Huta).

 
Grafika: GDDKiA
Grafika: GDDKiA
Najtańszą ofertę złożył Intercor z Zawiercia, blisko 1,255 mld zł, a najdroższą konsorcjum firm Budimex i Strabag, ponad 1,813 mld zł. Budżet GDDKiA na to zadanie wynosi ponad 1,543 mld zł. Rozpoczyna się sprawdzanie nadesłanych ofert.

Zestawienie wszystkich wykonawców:
1. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor, 1 254 606 159,54 zł
2. Konsorcjum: Gulermak (lider) i Mosty Łódź (partner), 1 545 681 714,00 zł
3. Mirbud (lider) Kobylarnia (partner), 1 666 999 999,99 zł,
4. Polaqua, 1 693 945 779,47 zł
5. Konsorcjum: Mota-Engil Central Europe (lider) i PORR (partner), 1 696 101 725,00 zł
6. Konsorcjum: Budimex (lider) i Strabag (partner), 1 813 635 000,00 zł

Zakres zadań dla wykonawcy


Zadaniem wyłonionego w przetargu wykonawcy będzie kontynuacja projektowania dwujezdniowej drogi ekspresowej wraz z obiektami inżynierskimi i infrastrukturą towarzyszącą. W przypadku wprowadzenia innych rozwiązań projektowych niż te, które zaproponował poprzedni wykonawca, jego następca będzie zobowiązany do uzyskania wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń. W ramach inwestycji powstanie droga ekspresowa o długości ok. 18,3 km z czterema węzłami drogowymi (Łuczyce, Raciborowice, Mistrzejowice, Grębałów). Zrealizowane zostaną obiekty inżynierskie, drogi dojazdowe i technologiczne, mury oporowe, przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na drogę ekspresową. Przebudowane zostaną istniejące obiekty inżynierskie, sieć dróg (zjazdów, ulic), infrastruktura tramwajowa i kolejowa, sieć i urządzenia melioracyjne. Zbudowane lub przebudowane zostaną chodniki dla pieszych, ścieżki rowerowe, oświetlenie uliczne oraz infrastruktura techniczna.

Przewidziana jest również budowę urządzeń ochrony środowiska, w tym między innymi pasów zieleni izolacyjnej, ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych, przepustów i przejść ekologicznych wraz z systemem ochronno-naprowadzającym i odprowadzającym wody opadowe.

Termin realizacji


Wszystkie prace wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie mają być ukończone w terminie nie dłuższym niż:
1. Odcinek nr 1 (zamiejski) – 25 miesięcy od daty zawarcia umowy.
2. Odcinek nr 2 (miejski) – 34 miesiące od zawarcia umowy.
3. Odcinek nr 3 Kocmyrzowska – 34 miesiące od uruchomienia Opcji.

Wszyscy wykonawcy zadeklarowali skrócenie terminu dla odcinka nr 2 o trzy miesiące.

Poprzedni wykonawca nie wywiązał się z umowy


4 grudnia 2020 r. GDDKiA odstąpiła od umowy z włoską firmą Webuild (poprzednia nazwa Salini) w związku z brakiem należytego wykonywania robót i pozytywnej reakcji na wezwania do poprawy oraz powstałą zwłoką w realizacji prac na odcinku S7 Widoma – Kraków.

Przypominamy, że 20 lipca 2020 r. została wydana zgoda na realizację inwestycji drogowej (ZRID) przez Wojewodę Małopolskiego i tydzień później GDDKiA przekazała wykonawcy plac budowy. W związku z tym, że przez następne ponad dwa miesiące prowadzono wyłącznie roboty przygotowawcze i to w niezadowalającym zakresie, 5 października 2020 r. inżynier kontraktu, z ramienia firmy nadzorującej prace, wezwał wykonawcę do poprawy. Nadzór stwierdził, że wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje zdania objęte umową. 8 października 2020 r. GDDKiA wezwała wykonawcę do należytego wykonywania obowiązków i usunięcia w ciągu 30 dni od doręczenia pisma, wszystkich zaistniałych nieprawidłowości. Podkreśliła też, że dalsza zwłoka w realizacji robót spowoduje niedotrzymanie terminu na ukończenie prac, określonego w umowie.

Od przekazania placu budowy do grudnia 2020 r. wykonawca nie przedstawił harmonogramu, który zapewniłby realizację robót w terminie, i prowadził wyłącznie prace przygotowawcze. Wycięto ok. 90 proc. drzew, częściowo odhumusowano obszar pod drogi dojazdowe i również częściowo wykonano dojazdy do terenu budowy. Nie rozpoczęto żadnych prac drogowych ani mostowych na trasie głównej. Pomimo wezwań do poprawy wykonawca nie zmobilizował ani niezbędnej liczby pracowników ani potrzebnego sprzętu. Dalsze kontynuowanie prac w takim tempie nie pozwoliłoby na wykonanie inwestycji w terminie określonym w umowie, stąd też decyzja o jej rozwiązaniu.

Zgodnie z wcześniejszymi zapewnieniami GDDKiA niezwłocznie po zinwentaryzowaniu wykonanych robót i przygotowaniu materiałów przetargowych wysłała ogłoszenie do Dziennika Urzędowego UE. Stało się to 23 grudnia 2020 r. Otwarcie ofert nastąpiło 15 marca 2021 r.

Tekst: GDDKiA
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA