Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Oferty na montaż barier ochronnych, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz ogrodzenia na A1

Poznaliśmy oferty na roboty zmierzające do ukończenia budowy autostrady A1 na odcinku Częstochowa Północ – Częstochowa Blachownia. Wszystkie realizowane będą w formule „Buduj”.

20 września 2019 r. katowicki oddział GDDKiA wszczął trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Zlecenie realizacji robót mających na celu ukończenie tej inwestycji w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, miało na celu zwiększenie dostępu do udziału w realizacji robót podmiotów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Działanie takie powinno jednocześnie zaowocować zwiększeniem konkurencji między wykonawcami.

Wychodząc naprzeciw potencjalnym wykonawcom zorganizowaliśmy dwa spotkania, na których udzieliliśmy wyczerpujących odwiedzi na pytania dotyczące trzech przedmiotowych postepowań. Spotkania odbyły się 25 września i 4 października br. Wzięli w nich udział przedstawiciele 13 podmiotów.

Efektem tych spotkań są oferty złożone w postępowaniach:
1. Montaż barier ochronnych na odcinku autostrady A1 węzeł Częstochowa Północ – węzeł Częstochowa Blachownia wraz z włączeniem autostrady A1 do drogi krajowej nr 1 na węźle Częstochowa Północ. Zamówienie obejmuje wykonanie i zainstalowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu w zakresie barier ochronnych autostrady A1 dla udrożnienia ruchu na autostradzie A1 z włączeniem jej do drogi krajowej nr 1 na węźle Częstochowa Północ. Roboty mają być ukończone w terminie 2 miesięcy od daty podpisania umowy.

Wpłynęły 2 oferty.

Oferta z najniższą ceną wynosi 14 459 129,70 zł, a z najwyższą 18 999 397,95 zł.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 27 416 175,01 zł brutto.

2. Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na odcinku autostrady A1 węzeł Częstochowa Północ – węzeł Częstochowa Blachownia wraz z włączeniem autostrady A1 do drogi krajowej nr 1 na węźle Częstochowa Północ. Zamawiający wymaga, aby roboty zostały ukończone w terminie 2 miesięcy od daty podpisania umowy dla robót związanych z udrożnieniem ruchu (z dopuszczalnym zastosowaniem oznakowania poziomego cienkowarstwowego). Całkowite zakończenie przedmiotu umowy uwzględniające docelowe oznakowanie poziome grubowarstwowe to 30 czerwca 2020 r.

Wpłynęły 2 oferty.

Oferta z najniższą ceną wynosi 22 827 098,66 zł, a z najwyższą 26 380 153,86 zł.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 9 903 672,65 zł brutto.

3. Wykonanie ogrodzenia autostrady A1 węzeł Częstochowa Północ – węzeł Częstochowa Blachownia wraz z włączeniem autostrady A1 do drogi krajowej nr 1 na węźle Częstochowa Północ. Roboty mają być ukończone w terminie 2 miesięcy od daty podpisania umowy.

Wpłynęły 4 oferty.

Oferta z najniższą ceną wynosi 10 417 977,00 zł, a z najwyższą 15 729 240,00 zł.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 10 890 832,84 zł brutto.

Komisja przetargowa przeanalizuje złożone oferty. Podpisanie umów dla tych zadań planowane jest jeszcze w październiku br.

Równolegle trwają intensywne prace na budowie A1

10 października dzięki uzyskaniu decyzji zezwalającej na użytkowanie części obiektu 352a na węźle Częstochowa Północ możliwe było poprowadzenie ruchu po łącznicy (BC) węzła. Pozwoliło to na otwarcie kolejnych frontów robót na węźle oraz na ciągu głównym autostrady. Te działania w znacznym stopniu przybliżają nas do zakończenia prac na tym węźle. Z początkiem października zostało zrealizowane ponad 50% zakresu robót związanych z ułożeniem nawierzchni betonowej na ciągu głównym autostrady. Trwają prace na wszystkich frontach robót.

Autor: GDDKiA O/Katowice

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI