REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Oferty na opracowanie dokumentacji dla budowy obwodnicy Nowej Dęby

GDDKiA otworzyła oferty w przetargu na wykonanie dokumentacji dla budowy obwodnicy Nowej Dęby w ciągu DK9. Przetarg dotyczy opracowania Studium korytarzowego, STEŚ-R oraz uzyskania DŚU.

 
Grafika: GDDKiA
Grafika: GDDKiA
W przetargu wpłynęło 6 ofert. Teraz rozpoczyna się sprawdzanie złożonych w postępowaniu ofert.

Oferty


Najniższą ofertę na kwotę 2 173 262,40 zł złożyło Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem. Na opracowanie dokumentacji dla tej inwestycji przewidzieliśmy 2 496 629,40  zł.

Pozostałe oferty:     
– SAFEGE  –  2 367 750,00  zł 
– Mosty Katowice  –  2 599 974,00  zł 
– konsorcjum MPRB  (lider),  Mosty Kraków, MP  Infra  (partnerzy)  – 2 878 200,00 zł 
– HIGHWAY – 3 421 134,30 zł 
– Multiconsult  Polska – 3 438 514,20 zł 

Jak będą oceniane oferty?  


Przy  wyborze  najkorzystniejszej oferty  stosowane będzie  kryterium  ceny  (60 proc.)  oraz  kryteria  pozacenowe,  takie jak  doświadczenie  głównego  projektanta drogowego  (20 proc.),  doświadczenie  geologa  (10 proc.)  i  doświadczenie  kierownika  zespołu  środowiskowego  (10 proc.).  

Prace przygotowawcze i analiza wariantów przebiegu 


Obwodnica Nowej Dęby jest jedną z ośmiu  podkarpackich inwestycji realizowanych w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. To nowe zadanie, dla którego proces inwestycyjny dopiero się rozpocznie.  

Głównym celem Studium korytarzowego (SK) i Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) jest znalezienie optymalnego korytarza obwodnicy i uzyskanie dla niego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Dalej dokonanie pełnego rozpoznania geologicznego i ustalenie granic pasa drogowego przyszłego nowego odcinka drogi krajowej. Ostatecznie przebieg nowej drogi zostanie ustalony w planowanej do uzyskania, w ramach zamówienia, DŚU. 

Zakres rzeczowy inwestycji 


Przeznaczona do zaprojektowania, a następnie wybudowania inwestycja będzie w przyszłości obejmować swoim zakresem budowę drogi klasy GP (główna ruchu przyspieszonego), w tym:  
– budowę skrzyżowań jednopoziomowych (rond),   
– budowę odcinków dodatkowych jezdni zapewniających obsługę przyległego terenu, 
– budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą obwodową, 
– budowę i przebudowę systemu odwodnienia korpusu drogowego, 
– budowę urządzeń ochrony środowiska, 
– przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury podziemnej,   
– budowę oświetlenia drogowego,   
– organizację ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposażeniem), urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,  
– zagospodarowanie terenu zielenią. 

Cel inwestycji  


Przygotowanie SK, STEŚ-R oraz uzyskanie DŚU  na  etapie przygotowawczym jest warunkiem niezbędnym do przejścia do kolejnego etapu inwestycji, tj. realizacji inwestycji w systemie „Projektuj i buduj”. Obwodnica pozwoli na usprawnienie ruchu tranzytowego, którego część z drogi  ekspresowej  S7 przejmuje DK9, prowadząc dalej w kierunku Rzeszowa a następnie w kierunku przejścia granicznego ze Słowacją w Barwinku. Dodatkowo obwodnica skróci czas przejazdu na kierunku  Rzeszów – Radom  i  dalej w kierunku Warszawy. Realizacja obwodnicy  w  ciągu  DK9  pozwoli na skierowanie ruchu tranzytowego poza zabudowę Nowej Dęby, a to zapewni odciążenie miasta z ruchu pojazdów ciężarowych. Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta. 

Tekst: GDDKiA
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA