Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Oferty na opracowanie dokumentacji dla budowy obwodnicy Prudnika

28 styczna 2021 r. GDDKiA otworzyła oferty w przetargu na opracowanie dokumentacji dla budowy obwodnicy Prudnika w ciągu drogi krajowej nr 41. W przetargu wpłynęło 5 ofert.

 
Najniższą ofertę na kwotę 1 982 317,20 zł złożyła firma Mosty Katowice.

Pozostałe oferty:
– SAFEGE S.A.S – 2 246 619,60 zł,
– MULTICONSULT POLSKA – 2 760 070,80 zł,
– Zakład Projektowo-Budowlany P.S. Projekt – 1 995 654,09 zł,
– Konsorcjum firm: MPRB (lider), Mosty Kraków, MP Infra (partnerzy) – 2  287  800,00 zł.

Kryteria oceny ofert


Aktualnie komisja przetargowa przystąpiła do badania złożonych ofert. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria oceny: cena  (60  proc.),  doświadczenie  zespołu projektowego  (18  proc.),  doświadczenie zespołu środowiskowego  (10  proc.),  doświadczenie  zespołu geologicznego  (6  proc.) i liczba wizji lokalnych (6 proc.)

Prace przygotowawcze


Obwodnica Prudnika to jedna z czterech inwestycji realizowanych na Opolszczyźnie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Głównym celem opracowania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) jest znalezienie optymalnego korytarza obwodnicy i uzyskanie dla niego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Na podstawie decyzji zatwierdzony zostanie przebieg projektowanej drogi. Dokumentacja projektowa, która powstanie na etapie prac studialnych, jest warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia kolejnego etapu inwestycji, tj. realizacji  inwestycji w systemie „Projektuj i buduj”.

Zakres rzeczowy inwestycji


Przeznaczona do zaprojektowania, a następnie wybudowania obwodnica będzie w przyszłości obejmować swoim zakresem drogę klasy  GP,  czyli drogi głównej ruchu przyspieszonego, na terenie gmin Prudnik i Lubrza.

Inwestycja obejmuje budowę nowego odcinka drogi krajowej nr 41 o długości ok. 3,3 km, dostosowanego do prognozowanego ruchu, o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi.

Ponadto planowana jest realizacja:
– wiaduktu nad linią kolejową,
– dróg dojazdowych do obsługi przyległego terenu,
– oświetlenia,
– urządzeń ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– przebudowy dróg lokalnych oraz kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej.

Cel inwestycji


Inwestycja wpłynie na poprawę przepustowości oraz płynności ruchu lokalnego poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w miejscowości Prudnik. Planowana obwodnica będzie omijać ścisłą zabudowę mieszkalną wschodniej części miasta (osiedle Jesionowe Wzgórze) i połączy wybudowaną obwodnicę Lubrzy z drogą krajową nr 41 w kierunku do Trzebiny przy polsko-czeskiej granicy.

Budowa nowego odcinka drogi z dala od terenów zabudowanych podniesie komfort jazdy dla ruchu tranzytowego i poprawi komunikację samochodową na osi północ – południe w województwie opolskim.

Tekst i grafika: GDDKiA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI