REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Oferty na projekt i budowę obwodnicy Strzelec Krajeńskich

GDDKiA otworzyła oferty w przetargu na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Strzelec Krajeńskich w ciągu DK22. Łącznie wpłynęło 5 ofert. Inwestycja ta realizowana jest w ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

 
Zdjęcie: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA
Najniższą ofertę na kwotę 66 198 411,81 zł złożyła firma Eurovia Polska S.A. Budżet zamawiającego wynosi 144 175 877,38 zł.

Pozostałe oferty:
1. 78 076 361,12 zł, COLAS Polska Sp. z o.o.
2. 82 677 510,55 zł, konsorcjum Kobylarnia S.A. (lider) i Mirbud S.A. (partner)
3. 91 768 455,00 zł, Budimex S.A.
4. 82 979 354,70 zł, Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.

Jak będą oceniane oferty?


Oferty są obecnie analizowane pod kątem formalnym i merytorycznym. Postępowanie zostało ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego. Złożone oferty będą badane i oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów:
– cena – 60% = 60 pkt.
– kryteria pozacenowe – 40% = 40 pkt.
    – Przedłużenie Okresu Gwarancji Jakości na następujące elementy: nawierzchnia na ciągach pieszorowerowych, instalacje zasilające, konstrukcje wsporcze – maksymalna liczba punktów – 30,
    – Termin realizacji Kontraktu – maksymalna liczba punktów – 10.

Zadania wykonawcy


Wykonawca będzie miał za zadanie zaprojektować i zbudować ponad siedmiokilometrową obwodnicę Strzelec Krajeńskich w ciągu drogi krajowej nr 22. Będzie to jednojezdniowa dwupasmowa droga klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego). W zakres inwestycji wchodzi budowa nowych obiektów mostowych, budowa skrzyżowań jednopoziomowych oraz budowa urządzeń ochrony środowiska, w tym przejść dla zwierząt. Wykonawca będzie miał za zadanie wykonać również infrastrukturę towarzyszącą, m.in. oświetlenie drogowe oraz wyposażenie w urządzenia BRD. Zadanie jest realizowane w formule „Projektuj i buduj”.

Czas realizacji zadania


Czas przewidziany na realizację robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie wynosi 39 miesięcy. Do czasu przewidzianego na roboty nie wlicza się okresów zimowych, trwających od 16 grudnia do 15 marca, liczonych jako trzy miesiące. Zakończenie robót planowane jest w 2025 r.

Cel realizacji inwestycji


Podstawowym celem budowy obwodnicy Strzelec Krajeńskich jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza miejscowość. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego miasta, a tym samym zwiększenie przepustowości dróg w jego granicach. Poprawi to komfort jazdy, skróci czas podróży, a także ograniczy emisje spalin i hałasu. Poprawa przepustowości i płynności jazdy na trasie prowadzącej z Gorzowa Wielkopolskiego w kierunku województwa pomorskiego i portów Trójmiasta.

Źródło: GDDKiA
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA