Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Otwarcie ofert na zaprojektowanie obwodnicy Kroczyc

17 lipca katowicki Oddział GDDKiA otworzył oferty w przetargu na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy Kroczyc w ciągu drogi krajowej nr 78.

 
Grafika: GDDKiA O/Katowice
Grafika: GDDKiA O/Katowice
Inwestycja realizowana będzie w ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Obwodnica Kroczyc poprowadzona będzie po nowym śladzie jako droga główna ruchu przyspieszonego o długości ponad 9 km i przekroju jednojezdniowym, złożonym z dwóch pasów ruchu. Obwodnica planowana jest jako południowo-wschodnie obejście miejscowości Kroczyce, a jej ślad biegł będzie po niezurbanizowanym terenie, na którym głównie znajdują się pola uprawne. Konstrukcja jej nawierzchni dostosowana będzie do przenoszenia obciążenia 11,5 ton na oś. Wyposażona będzie w niezbędne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, takie jak oświetlenie drogowe, oznakowanie obwodnicy i dróg z nią związanych, bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenie oraz urządzenia ochrony środowiska m.in. zabezpieczenia przeciwhałasowe, przejście dla zwierząt, zbiorniki retencyjne.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynosi 9 805 000,00 zł brutto. W postępowaniu złożono 13 ofert, najniższą cenę (1 999 980,00 zł) zaproponowała firma GRAMAR Sp. z o.o.

Kryteria oceny i termin składania ofert


Oprócz ceny, przyjęliśmy dodatkowe kryterium oceny ofert w postaci doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia. Teraz komisja przetargowa przeanalizuje złożone oferty.  

Termin realizacji usługi


Usługa ma zostać zrealizowana w terminie 109 miesięcy, na co składa się:
– 23 miesięcy na wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie potrzebnych decyzji administracyjnych,
– 7 miesięcy na realizację obowiązków wynikających z procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,
– 79 miesięcy na pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych (wraz z okresem rękojmi za wady wynoszącym 60 miesięcy).

Źródło: GDDKiA O/Katowice
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI