Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Otwarto oferty w przetargach na realizację dwóch odcinków S12

W sumie 15 ofert wpłynęło na zaprojektowanie i wybudowanie dwóch odcinków drogi ekspresowej S12 granica woj. łódzkiego – Przysucha i Przysucha – Wieniawa o łącznej długości nieco ponad 29 km. Komisja przetargowa przystępuje do analizy ofert w celu wyłonienia wykonawców.

Zdjęcie: GDDKiA O/Łódź, www.gov.pl/web/gddkia-lodz/

Teraz analiza ofert

Dla odcinka granica woj. łódzkiego – Przysucha wpłynęło osiem ofert. Najniższa, złożona przez Budimex S.A. ma wartość 452,09 mln. zł. Najwyższą, na kwotę 663,23 złożyła firma POLAQUA Sp. z o.o. Budżet GDDKiA na realizację tego zadania wynosi 614,56 mln. zł.

Natomiast dla odcinka Przysucha – Wieniawa wpłynęło siedem ofert. Najniższa, złożona przez Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o. ma wartość 521,83 mln zł. Najwyższą, na kwotę 733,58 złożyła firma POLAQUA Sp. z o.o. Dla tego zadania budżet GDDKiA to 646,97 mln zł.

Głównym kryterium oceny będzie cena (60 proc.). Pod uwagę będą brane również poza cenowe kryteria dotyczące przedłużenia gwarancji jakości m.in. na ekrany akustyczne i obiekty mostowe (40 proc.).

Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał za zadanie zrealizowanie inwestycji w systemie „Projektuj i buduj” w okresie 43 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych podczas prowadzenia robót).

Przetarg na wyłonienie wykonawcy ogłoszony został na pierwszy odcinek w sierpniu 2023 r. na odcinek drugi we wrześniu 2023 r.

O inwestycji

Wyżej wymienione dwa odcinki stanowią fragment drogi ekspresowej S12 i zlokalizowane są na terenie województwa mazowieckiego, w powiecie: przysuskim. Odcinek pierwszy o długości 14,43 km, odcinek drugi o długości 14,72 km.

Docelowo, droga ekspresowa będzie posiadała dwie jezdnie o dwóch pasach ruchu w obu kierunkach w układzie 2+2. Zostanie poprowadzona nowym śladem poza istniejącym pasem drogowym drogi krajowej nr 12, przez tereny rolne i leśne (z małym udziałem gruntów budowlanych). W ramach inwestycji na odcinku drugim zostaną wybudowane Miejsca Obsługi Podróżnych o funkcji podstawowej z rezerwą terenu pod MOP o funkcji komercyjnej (MOP Wieniawa Południe oraz MOP Wieniawa Północ) oraz Obwód Drogowy.

Inwestycja ma na celu poprawę przepustowości układu komunikacyjnego w tym również wyeliminowanie ruchu tranzytowego z miejscowości przez które przechodzi obecna droga krajowa nr 12, w tym z miasta Przysucha, poprawę warunków ruchu oraz bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników dróg a także poprawę warunków środowiskowych dla mieszkańców sąsiedztwa istniejącej drogi krajowej nr 12.

W ramach zadania zaplanowano budowę trzech węzłów drogowych: Węzeł Gielniów stanowiący powiązanie drogi ekspresowej S12 z drogą wojewódzką nr 728 i DK12, Węzeł Przysucha powiązanie z drogą wojewódzką nr 727 oraz Węzeł Wieniawa powiązanie z drogą krajową nr 12 (docelowo drogą wojewódzką).

W ramach inwestycji przewidziano budowę na 35 wiaduktów drogowych w tym jeden obiekt mostowy nad rz. Jabłonicą.

Fot: GDDKiA O/Łódź

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI