REKLAMA
Drogi Wiadomości
8 Minut czytania

Podsumowanie roku na świętokrzyskich drogach

Od 2019 r. cały, około 100 km odcinek drogi nr 7 w granicach woj. świętokrzyskiego ma pełne parametry dwujezdniowej trasy ekspresowej dzięki otwarciu w grudniu ciągu głównego S7 od granicy województwa mazowieckiego/świętokrzyskiego do Skarżyska-Kamiennej.

  
Zdjęcie: GDDKiA O/Kielce
Zdjęcie: GDDKiA O/Kielce
Zdjęcie: GDDKiA O/Kielce
Zdjęcie: GDDKiA O/Kielce
Także w 2019 roku ruszyły roboty przy budowie obwodnicy Morawicy w ciągu drogi krajowej nr 73 i przy rozbudowie drogi nr 78 na odcinku Kije – Chmielnik. Łączna wartość robót budowlanych dla wymienionych zadań to około 400 mln złotych.

100 km drogi ekspresowej S7 w województwie świętokrzyskim


Na 5 miesięcy przed terminem kontraktowym udostępniona została droga ekspresowa S7 między granicą województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego, a Skarżyskiem-Kamienną. Nowym blisko 8-kilometrowym odcinkiem ciągu głównego można jeździć od 18 grudnia, a to oznacza, że od tego dnia kierowcy mają do dyspozycji około 200 kilometrów drogi ekspresowej S7 od granicy Małopolski i Świętokrzyskiego w kierunku Warszawy. Zgodnie z podpisaną umową, inwestycja na odcinku drogi ekspresowej S7 granica województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego – Skarżysko-Kamienna powinna być zrealizowana do maja 2020 roku, ale wykonawca Budimex SA już na początku br. złożył deklarację, że dołoży starań, aby ciąg główny był udostępniony kierowcom jeszcze do końca 2019. Dwujezdniowy odcinek drogi ekspresowej S7 o długości 7,6 km oraz węzeł Skarżysko-Kamienna Zachód otwarte zostały na prawie pięć miesięcy przed terminem kontraktowym, dodatkowo jeszcze przed świętami, czyli przed okresem wzmożonego ruchu na drogach. Zgodnie z umową pozostałe prace w obrębie węzła Skarżysko-Kamienna Północ i dróg dojazdowych realizowane będą do maja 2020 r. Dzięki nowej drodze znacznie skrócony został czas podróżowania między Warszawą, Kielcami i Krakowem. Nowy fragment wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu życia mieszkańców Skarżyska-Kamiennej. Dzięki wybudowaniu skarżyskiego odcinka drogi S7 zniknął ostatni jednojezdniowy fragment drogi nr 7 między granicą województwa świętokrzyskiego i małopolskiego a Warszawą, a cała droga S7 w granicach województwa świętokrzyskiego ma parametry dwujezdniowej trasy ekspresowej.
Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość projektu to blisko 344,4 mln złotych, wartość dofinansowania w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko to około 156,9 mln złotych.

W tym roku ruszyła budowa obwodnicy Morawicy


W 2019 roku rozpoczęły się zasadnicze roboty przy budowie obwodnicy Morawicy w ciągu drogi krajowej nr 73 Kielce – Busko-Zdrój – Tarnów. Aktualnie zgodnie z harmonogramem, wykonawca układa podbudowę bitumiczną na nowej wschodniej jezdni obwodnicy, zabetonowany został także ustrój nośny kładki dla pieszych w Bilczy. Pierwszy etap inwestycji za około 78 mln złotych realizowany od 2018 roku w trybie „projektuj i buduj”, potrwa do wiosny 2022 roku. W tym etapie obwodnica Morawicy budowana będzie w śladzie istniejącej drogi krajowej nr 73. Nowa droga poprawi sytuację na obciążonym ruchem lokalnym podmiejskim i tranzytowym ciężkim odcinku trasy łączącej węzeł Kielce Północ, Busko i Tarnów. Nowy odcinek drogi krajowej nr 73 o długości 4,2 km od granicy miasta Kielce do granicy miejscowości Brzeziny i Morawica będzie miał dwie jezdnie i status drogi GP (głównej o ruchu przyspieszonym). W ramach zadania powstaną cztery skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, kładka dla pieszych oraz drogi dojazdowe. Docelowo obwodnica Morawicy i Woli Morawickiej będzie miała ponad 8 km. W drugim etapie inwestycji droga biec będzie po nowym śladzie. Na początku 2019 roku podpisana została umowa na wykonanie aktualizacji koncepcji programowej dla II etapu inwestycji. Dokumentacja ma być gotowa w 2020 roku.

Docelowo 11,5 tony na oś na odcinku drogi nr 78 Kije – Chmielnik


W tym roku rozpoczęła się przebudowa drogi krajowej nr 78 między Kijami a Chmielnikiem z dostosowaniem odcinka o długości 10,5 km do nośności 11,5 tony na oś. Droga krajowa nr 78 Zawiercie – Jędrzejów – Chmielnik to ważna trasa łącząca Świętokrzyskie ze Śląskiem, węzłami autostradowymi i południową granicą Państwa. Droga nr 78 krzyżuje się w Chmielniku z drogą krajową nr 73 Kielce – Busko – Tarnów. W ramach realizowanej od marca br. inwestycji zaplanowano poprawę geometrii drogi dla uzyskania parametrów dla klasy drogi GP – głównej o ruchu przyspieszonym. Dla zapewnienia obsługi przyległych terenów zaprojektowano drogi dojazdowe do pól. Zgodnie z projektem powstanie także wiadukt nad linią kolejową LHS nr 65 Hrubieszów –Sławków Południowy. Inwestycja obejmuje: wykonanie wykopów i nasypów, przebudowę i budowę skrzyżowań z drogami niższej kategorii, wykonanie odwodnienia i kanalizacji deszczowej, przebudowę i budowę przepustów pod drogą i pod zjazdami, budowę chodników dla pieszych, budowę zjazdów i zatok autobusowych wraz z wiatami przystankowymi; wykonanie oznakowania poziomego i pionowego dróg, budowę oświetlenia ulicznego w obrębie przejść dla pieszych na skrzyżowaniach, usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną, wykonanie kanału technologicznego, nasadzenia drzew i krzewów. Koszt robót budowlanych to około 59 mln złotych. Wykonawca wykonał nową konstrukcję nawierzchni wraz z podbudową bitumiczną na około 1/3 długości całego odcinka. Koniec robót planowany jest w 2021 roku.
Prace przygotowawcze do budowy drogi ekspresowej S74 w Świętokrzyskiem.

W 2019 roku GDDKiA prowadziła prace przygotowawcze do budowy drogi ekspresowej S74 na całym świętokrzyskim odcinku. Dla 6 odcinków trasy o łącznej długości około 100 km komunikującej Podkarpacie i Świętokrzyskie z węzłami autostradowymi w Łódzkiem opracowywane są koncepcje programowe za łączną kwotę 23,5 mln złotych. Dokumentacja stanowiąca materiał dla wykonania projektu budowlanego powstanie dla drogi S74 nieprzerwanie od granicy województwa świętokrzyskiego i łódzkiego do Opatowa. Dla pięciu odcinków wydane już zostały decyzje środowiskowe. W 2018 roku podpisaliśmy umowę na opracowanie koncepcji programowej dla odcinka S74 od granicy województwa łódzkiego i świętokrzyskiego do miejscowości Przełom/Mniów o długości 27,5 km. W pierwszym kwartale br. podpisane zostały 3 kolejne umowy na koncepcje programowe dla odcinków S74 Przełom/Mniów – węzeł Kielce Zachód (16,4 km), Cedzyna – Łagów (32 km) i Łagów – Jałowęsy (14,5 km). Jednocześnie trwa realizacja umów, w ramach których opracowane będą koncepcje programowe dla obwodnicy Opatowa w ciągu DK9/S74 (ok. 15 km) oraz przejścia S74 przez Kielce (ok. 5 km). Zakończenie tego etapu prac przygotowawczych na wymienionych odcinkach planowane jest w 2020 roku. W tym roku GDDKiA podpisała także umowę na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego na 71-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S74 od Opatowa do Niska łączący Świętokrzyskie i Podkarpacie. Na podstawie tej dokumentacji będzie można złożyć wniosek o kolejną decyzję środowiskową.

W br. roku opracowywane były także materiały do uzyskania decyzji środowiskowej dla drugiego mostu przez Wisłę w Sandomierzu w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik – Sandomierz – Stalowa Wola.

Dla bezpieczeństwa oraz komfortu kierowców i pieszych


W br. na terenie województwa świętokrzyskiego zrealizowane zostały także zadania dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego polegające na remontach nawierzchni, budowie chodników i sygnalizacji świetlnych. Nową nawierzchnię i oznakowanie poziome zyskały: fragmenty odcinka Pacanów – Słupia drogi krajowej nr 73 o długości 1,2 km, odcinek Nowy Kazanów – Końskie drogi krajowej nr 42 o długości 2,8 km oraz skrzyżowanie drogi krajowej nr 74 w Kielcach. Koszt remontów nawierzchni w br. to około 8,8 mln złotych. Zrealizowany został także remont mostu w Górkach w ciągu drogi krajowej nr 42 i kładki dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 9 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Łączny koszt remontów obiektów mostowych to około 3 mln złotych. Wybudowany został także 800-metrowy odcinek chodnika w Wyszmontowie przy drodze krajowej nr 79 za około 0,7 mln złotych.

Nowe ciągi pieszo-rowerowe, przebudowane skrzyżowania

W 2019 roku zakończyła się przebudowa siedmiu skrzyżowań z drogami krajowymi nr 79 i 73 za kwotę około 7 mln złotych uzyskaną w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Zadanie obejmowało projekt i przebudowę skrzyżowań z drogą nr 73 w Ratajach Słupskich oraz skrzyżowań z drogą nr 79 w Pacanowie, Słupi i w Grotnikach. W ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych wybudowany został w br. ciąg pieszo-rowerowy w Rudzie Malenieckiej przy drodze krajowej nr 42 o długości około 1,5 km za kwotę 1,8 mln złotych.

Bezpieczniej na skrzyżowaniach – nowe sygnalizacje świetlne


Na dwa miesiące przed wynikającym z umowy terminem wybudowane zostały sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach drogi krajowej nr 74 z drogą krajową nr 42 w Rudzie Malenieckiej i z drogą wojewódzką nr 728 w Radoszycach. Wcześniej na krzyżówkach dochodziło do tragicznych w skutkach wypadków. W sumie do końca 2019 sygnalizacje świetlne zostaną wybudowane na 5 świętokrzyskich skrzyżowaniach z drogami krajowymi. Trwają prace instalacyjne na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 74 z drogą wojewódzką w Woli Jachowej oraz na skrzyżowaniach drogi krajowej nr 73 z drogami lokalnymi w Wiśniówce oraz Dąbrowie. Łączny koszt budowy sygnalizacji to około 1,7 mln złotych. Dodatkowo zmieniona został organizacji ruchu na skrzyżowaniach drogi krajowej nr 74 w Miedzianej Górze i drogi krajowej nr 74 koło Bałtówki.

Tekst i zdjęcia: GDDKiA O/Kielce

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA