REKLAMA
Energetyka Wiadomości
2 Minuty czytania

Poprawa wskaźników niezawodności dostaw energii w 2023 r.

W 2023 r. wskaźniki niezawodności dostaw energii elektrycznej w sieci ENERGA-OPERATOR uległy znaczącej poprawie. Wyniki są lepsze w odniesieniu do tych osiągniętych w 2022 r. odpowiednio o 54% dla wskaźnika SAIDI oraz o 33% dla SAIFI.

Zdjęcie: ENERGA-OPERATOR SA, www.energa-operator.pl

ENERGA-OPERATOR zrealizowała cele na 2023 r. wynikające z Regulacji Jakościowej URE w zakresie obszarowych wskaźników jakościowych.

W ubiegłym roku SAIDI, czyli wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej wyrażony w minutach na odbiorcę na rok, wyniósł, bez uwzględnienia awarii masowych 117,1 min. SAIFI będący wskaźnikiem przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich, stanowiący iloraz liczby odbiorców narażonych na skutki wszystkich przerw tego rodzaju w danym roku i łącznej liczby obsługiwanych odbiorców, osiągnął wartość 1,74.

Zsumowany wskaźnik SAIDI za rok 2023, dla przerw nieplanowanych z uwzględnieniem przerw katastrofalnych i planowanych wyniósł 189,2 min., zaś zsumowany wskaźnik SAIDI odpowiednio 2,15. Osiągnięte wyniki były znacząco lepsze niż te z roku 2022, a także roku 2021.

Niezawodność dostaw energii w 2023 roku uległa poprawie pomimo niekorzystnych warunków atmosferycznych. W szczególności wichur (m. in. orkan Otto, podczas którego porywy wiatru dochodziły nawet do 125 km/h), które skutkowały wystąpieniem zwiększonej liczby i rozległości awarii w tym awarii o charakterze masowym.

W 2023 roku wskaźnik SAIDI dla awarii masowych wyniósł 72,1 min./odb., co stanowiło 38% łącznego wyniku wskaźnika SAIDI, natomiast w przypadku SAIFI poziom wskaźnika dla awarii masowych wyniósł 0,41 przerw na odbiorcę, co stanowiło 19% łącznego wyniku wskaźnika SAIFI.

Osiągniecie celów wynikających z Regulacji Jakościowej w 2023 roku możliwe było dzięki systematycznej i odpowiednio ukierunkowanej realizacji szeregu działań związanych ze wzmocnieniem odporności sieci na anomalie pogodowe oraz minimalizację częstości i długości przerw planowych w dostawach energii elektrycznej do odbiorców.

W ramach zaplanowanych działań zrealizowane zostały istotne inwestycje związane z modernizacją i odtworzeniem sieci dystrybucyjnej, do których zaliczyć można m. in.: kablowanie i izolowanie linii napowietrznych średniego (SN) i niskiego napięcia (nn), automatyzację sieci SN, budowę nowych powiązań linii SN, budowę nowych i modernizację istniejących stacji wysokiego napięcia (WN/SN), wymianę transformatorów 110/15kV, budowę nowych stacji SN/nn i skracanie obwodów nn.

Istotnym elementem ograniczania przerw w dostawach energii elektrycznej była również realizacja kompleksowych wycinek wzdłuż i pod liniami elektroenergetycznymi oraz utrzymywanie wysokiego poziomu realizacji prac planowych bez wyłączeń odbiorców poprzez stosowanie technologii prac pod napięciem w sieciach SN i nn, stosowanie agregatów prądotwórczych oraz komasację prac realizowanych w ramach jednego wyłączenia.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA