REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

PORR poprawi bezpieczeństwo na DK55 w Mokrem

Spółka PORR z najkorzystniejszą ofertą na rozbudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 55 z drogami powiatowymi w Mokrem. To kolejna inwestycja, której celem jest zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi pomiędzy Grudziądzem i Mokrem.

Zdjęcie: PORR SA, www.porr.pl

Zgodnie z hasłem PORR: Inteligentne budowanie łączy, w przypadku tej inwestycji będzie również podnosić poziom bezpieczeństwa kierowców, pieszych i rowerzystów. Oczywiście w tym przypadku wszystkie rozwiązania będą efektem wyników analiz i prognoz dotyczących natężenia ruchu. To one wpłyną na decyzję o budowie dodatkowej drogi dla pieszych i rowerów, czy liczbie i lokalizacji przystanków.

Pewne jest jednak to, że obecny układ drogowy zostanie zastąpiony skrzyżowaniem po ruchu okrężnym, a zmianie ulegnie usytuowanie: zatoki autobusowej, peronu postojowego na jezdni drogi krajowej oraz peronów przystankowych. Jedno z przejść zostanie zlikwidowane, a cztery nowe zostaną usytuowane na wlotach projektowanego skrzyżowania. Przebudowie ulegną drogi poprzeczne w zakresie uzależnionym od projektowanego wariantu skrzyżowania. Cały zaprojektowany układ drogowy zostanie oświetlony zgodnie z obowiązującymi przepisami, a przejścia zostaną doświetlone i oznakowane. W ramach zadania zostaną zaprojektowane i wybudowane inne wymagane urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego takie jak: bariery, wygrodzenia dla pieszych, elementy dla osób niepełnosprawnych. Planowana jest też budowa przepustu w celu właściwego odprowadzenia wód opadowych do odbiornika.

Wartość realizowanego zadania to prawie 12 mln zł brutto. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to 22 miesiące od dnia zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 16 grudnia do 15 marca). Zamawiającym jest GDDKiA.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA