REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Posiedzenie Rady Naukowej przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad

Po raz trzeci w 2023 roku odbyło się posiedzenie Rady Naukowej działającej przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad.

 

Zdjęcie: GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/
Zdjęcie: GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/

Podczas spotkania omówiona m.in. kwestię oceny referatów zgłoszonych do Międzynarodowego Konkursu realizowanego w XXVII Światowego Kongresu Drogowego, wspólnego przedsięwzięcia GDDKiA i NCBR pn. Rozwój Innowacji Drogowych oraz prac nad założeniami do Generalnego Pomiaru Ruchu 2023 r (GPR).

Oprócz przedstawicieli świata nauki i GDDKiA, w posiedzeniu uczestniczyli także reprezentanci branży drogowej: Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, oraz Polskiego Kongresu Drogowego.

Międzynarodowy Konkurs realizowany w ramach XXVII Światowego Kongresu Drogowego

Na wstępie omówiono zasady prowadzenia Międzynarodowego konkursu PIARC na najlepszy referat „Prague 2023 – Together on the Road again”. Podkreślono rolę i zaangażowanie członków Rady we wsparciu GDDKiA w procesie oceny sześciu referatów z Polski. Zaangażowanie Rady Naukowej działającej przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad pozwoliło na zachowanie profesjonalizmu i wysokiej rangi merytorycznej dokonanych ocen.

II konkurs Rozwój Innowacji Drogowych

Realizowany w formule wspólnego przedsięwzięcia GDDKiA i NCBR, polegającego na wsparciu badań naukowych lub prac rozwojowych w obszarze drogownictwa. Podczas spotkania omówiono status konkursu i kwestie realizacji poszczególnych kamieni milowych całego przedsięwzięcia.

Założenia do GPR 2025

Generalne Pomiary Ruchu są w Polsce podstawowym źródłem informacji o ruchu drogowym. Pozyskiwane na ich podstawie dane są niezbędne administracji drogowej dla realizacji zadań związanych z zarządzaniem, utrzymaniem i planowaniem rozwoju sieci dróg, a także do analiz środowiskowych i ekonomicznych.

Celem Generalnego Pomiaru Ruchu jest uzyskanie, na podstawie przeprowadzonych w terenie pomiarów, najważniejszych parametrów charakteryzujących ruch drogowy. Jest to zarówno informacja o średnim dobowym ruchu rocznym, jak i o jego strukturze rodzajowej. Dzięki temu powinno podejmować się racjonalne decyzje, dotyczące planowania infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniskowej.

Przygotowując się do kolejnego pomiaru, GDDKiA może poszerzyć jego zakres o proponowane przez pozostałych interesariuszy dane. Przykładowo, poza pomiarem ruchu, możliwe jest zlecenie badań ruchu tranzytowego, wykorzystujących np. dane z systemu rozpoznającego tablice rejestracyjne pojazdów, jak też od operatorów sieci komórkowych. Źródłem wiedzy mogą być też ankiety skierowane do użytkowników dróg. Z kolei pomiary prędkości z systemu sondowania pojazdów umożliwiłyby znaczący postęp w zakresie prowadzenia analiz i powiększyły dostępny zasób wiedzy, dotyczący funkcjonowania sieci drogowej.

Chcemy wykorzystać obecny wszelkie dane i możliwości technologiczne jakie są, w tym dane ze stacji ciągłego pomiaru ruchu, zlokalizowane na stałe na naszych drogach, aby w oparciu o nie i miarodajną metodykę pomiarową dla wszystkich gałęzi transportu, odpowiednio projektować przekroje dróg, łącznice, węzły drogowe. Wyciąganie wniosków z doświadczeń plus planowanie strategiczne na którym opierać się będzie przyszły transport są nieodzownym elementem planistyki, który wymaga od nas elastycznego myślenia i podejścia – powiedział Tomasz Żuchowski, Szef GDDKiA.

W trakcie obrad przedstawiono kluczowe informacje, które wpłynęły na intensyfikację prac nad założeniami do GPR 2025. GDDKiA podjęła działania przy udziale zewnętrznych interesariuszy. Omówiono dotychczasowe metodologie pomiaru ruchu oraz wskazano te, które wymagają systemowej zmiany.

Analizowano również potrzebę i zakres aktualizacji zarządzenia w sprawie sposobu obliczania miarodajnego ruchu godzinowego na drogach krajowych. Jest on stosowany przy projektowaniu elementów geometrycznych dróg oraz przy analizach warunków przepustowości dróg, które są miarą obciążenia układu komunikacyjnego.

Omówiono temat i wskazano, że opracowywanie prognoz według maksymalnych (w ciągu roku) natężeń ruchu i projektowanie na ich podstawie układu komunikacyjnego byłoby ekonomicznie nieuzasadnione (prowadziło by do zbyt dużych rezerw i w konsekwencji przewymiarowania inwestycji). Dlatego   też na zamiejskiej sieci dróg krajowych uznano za miarodajne i optymalne natężenie szczytowej pięćdziesiątej godziny w roku, pomimo tego że takie podejście jest równoznaczne z dopuszczeniem do przeciążenia ruchem drogi lub skrzyżowania do 49 godzin roku (uszeregowanych od natężeń największych do najmniejszych).

Dyskutowano czy analogiczne uregulowania można przyjąć m.in. na drogach zarządców samorządowych, w obrębie aglomeracji, przy dużym udziale ruchu rekreacyjnego i turystycznego.

Źródło: tekst GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA