REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Powołano Radę do realizacji inwestycji w formule PPP

Po spotkaniu zorganizowanym przez GDDKiA z przedstawicielami Ministerstw: Infrastruktury i Funduszy i Polityki Regionalnej, a także Prokuratorii Generalnej podjęto decyzję o powołaniu Rady do spraw strategicznych inwestycji drogowych przewidzianych do realizacji w formule PPP.

 
Zdjęcie: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA
                         Na zaproszenie Tomasza Żuchowskiego, p.o. Generalnego Dyrektora DKiA, w spotkaniu uczestniczyli między innymi: Waldemar Buda – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej sprawujący również funkcję Pełnomocnika Rządu ds. PPP, Rafał Weber – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury oraz Marek Miller – wiceprezes Prokuratorii Generalnej RP. W trakcie rozmów podjęto decyzję o powołaniu Rady do spraw strategicznych inwestycji drogowych przewidzianych do realizacji w formule PPP. Do Rady, oprócz obecnych na spotkaniu, zaplanowano zaprosić także przedstawicieli Ministerstw: Finansów, Klimatu, Rozwoju oraz pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP. W ten sposób zapewnimy przepływ informacji pomiędzy wszystkimi urzędami zaangażowanymi w PPP.

Uzgodnienia już trwają


Zdjęcie: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA
Specyfika umowy o PPP wymaga wielu uzgodnień formalno-prawnych, m.in. z Europejskim Urzędem Statystycznym (EUROSTAT), już na etapie prac przedrealizacyjnych. Obecnie trwa procedura kwalifikacji projektu S6 Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Uzyskanie pozytywnej opinii EUROSTAT w tym zakresie jest warunkiem koniecznym dla realizacji projektów drogowych w formule PPP.

Debiut PPP


Pierwszym projektem, który będzie realizowany w formule PPP, jest Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej (OMT) w ciągu drogi S6. Współpracujemy z renomowanymi doradcami zewnętrznymi, przygotowujemy szereg czynności i opracowań przewidzianych do wykonania na etapie przed ogłoszeniem przetargu na wybór partnera prywatnego. Prowadzimy badanie rynku finansowego, które pozwoli ocenić nam potencjał sektora prywatnego na sfinansowanie przedsięwzięcia. Na 16 grudnia br. zaplanowaliśmy spotkanie podmiotów zainteresowanych realizacją OMT jak i innych zadań przewidzianych do realizacji w PPP.

Szukamy konstruktywnych rozwiązań


Celem strony publicznej w nowej formule PPP jest terminowa oraz zgodna z budżetem realizacja projektu, przy minimalizacji kosztów finansowania. Do wyboru Partnera Prywatnego i umowy o PPP będą stosowane przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w zakresie nieuregulowanym w Ustawie o PPP. Do zadań Partnera Prywatnego będzie wykonanie: prac projektowych, robót budowlanych oraz zapewnienie finansowania, utrzymanie (w tym zapewnienie dostępności drogi ekspresowej). W zamian otrzyma wynagrodzenie, opłatę za dostępność.

OMT przeciera szlak


Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej (OMT) będzie odcinkiem dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości 32,7 km. W ramach inwestycji przewidziano również budowę obwodnicy Żukowa (droga w klasie GP) o długości 6,6 km. Jeszcze w 2020 r. planujemy rozpisanie postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego na wybór partnera prywatnego, którego zadaniem będzie zaprojektowanie i wybudowanie OMT w ciągu 48 miesięcy od podpisania umowy i utrzymywanie jej przez kolejne 26 lat. W zamian partner prywatny będzie otrzymywał z budżetu państwa tzw. opłatę za dostępność.

Tekst i zdjęcia: GDDKiA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA