REKLAMA
Hydrotechnika Wiadomości
2 Minuty czytania

Powstanie zbiornik przeciwpowodziowy Maskalis

Wody Polskie podpisały umowę na opracowanie dokumentacji projektowej zbiornika przeciwpowodziowego Maskalis, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gmin Wiślica i Nowy Korczyn.

Zdjęcie: www.twitter.com/WodyPolskie/

Głównym zadaniem polderu o pojemności 380 tys. m3 będzie redukcja fali wezbraniowej na rzece Maskalis w trakcie występowania opadów nawalnych.

Umowę z wykonawcą, w obecności Prezesa Wód Polskich Krzysztofa Wosia i Wiceministra Infrastruktury Grzegorza Witkowskiego podpisał Radosław Radoń – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Wartość dokumentacji to 1 168 500 zł, a finansowanie pochodzi ze środków dotacji celowej budżetu państwa. Umowa obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych, regulację spraw własnościowych, wykonanie robót inwestycyjnych, nadzór inwestorski i nadzór przyrodniczy. Termin realizacji został przewidziany na 33 miesiące.

Cele inwestycji

Realizacja inwestycji jest pilna i niezbędna ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego, jak również dla zabezpieczenia mienia i gospodarstw przed stratami powstałymi w wyniku ewentualnej powodzi. Celem inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego ok. 560 mieszkańców na terenie gminy Wiślica (miejscowości: Łatanice, Gluzy Szlacheckie, Brzezie, Chotel Czerwony). Rzeka Maskalis jest głównym dopływem rzeki Nidy w dolnej części zlewni, odbiera wody z całej aglomeracji miasta Busko-Zdrój. W miejscowości Chotelek, gm. Busko-Zdrój, do rzeki Maskalis w km 17+500 uchodzi ciek o nazwie „Rów od Buska”, który prowadzi wody z terenu miasta. W trakcie występowania bardzo obfitych i intensywnych opadów deszczu, woda w rzece Maskalis na terenie gminy Wiślica oraz Nowy Korczyn lokalnie występuje z koryta, podtapiając występujące w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki tereny, w tym tereny zabudowane. Budowa zbiornika zapewni m.in. redukcję fali wezbraniowej w rzece Maskalis. Tym samym inwestycja przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa powodziowego na terenach gminy Wiślica i Nowy Korczyn, zlokalizowanych poniżej planowanego do budowy zbiornika. Wstępny szacunkowy koszt całej inwestycji wynosi 29,9 mln zł.

Odpowiedź na oczekiwania mieszkańców

Inwestycja jest bardzo oczekiwana przez mieszkańców terenów objętych projektem. Do RZGW w Krakowie we wrześniu 2021 roku wpłynęło 38 petycji od zainteresowanych mieszkańców w sprawie niezwłocznego podjęcia działań inwestycyjnych na rzece Maskalis. Przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne z mieszkańcami zainteresowanych gmin (okazanie w terenie), w trakcie których proponowane rozwiązania koncepcyjne przedstawione zostaną w formie prezentacji zawierającej m.in. lokalizację planowanych obiektów, widok doliny rzecznej i sąsiedniej zabudowy wraz z zagospodarowaniem terenu (z rozróżnieniem poszczególnych wariantów).

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA