REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Przetarg na dokumentację dla węzła w Jaworniku na Zakopiance

Krakowski Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej węzła w miejscowości Jawornik, na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 z drogą wojewódzką nr 955.

Do wyłonionego w przetargu wykonawcy należało będzie opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla węzła drogowego w miejscowości Jawornik w ciągu drogi krajowej nr 7 oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji w czasie prowadzenia robót budowlanych. Oferty można składać do 7 grudnia 2020 r.

Przedmiotem zamówienia jest:
– opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy węzła drogowego wraz z uzyskaniem wymaganych prawem ostatecznych decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji (ZRID) wraz z opracowaniem dokumentacji związanych z gospodarowaniem nieruchomościami po uzyskaniu decyzji ZRID;
– udzielenie odpowiedzi na pytania oferentów na etapie procedury przetargowej na realizację inwestycji;
– sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji w czasie prowadzenia robót budowlanych.

W ramach prac dokumentacyjnych przygotowane będą: opracowania geodezyjno-kartograficzne, Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R), opracowania środowiskowe, w tym materiały do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) wraz z uzyskaniem ostatecznej DŚU.

Do zadań wykonawcy należeć będzie także przygotowanie:
– opracowań geotechnicznych, geologicznych, hydrogeologicznych, wielobranżowego projektu budowlanego wraz niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi,
– projektów wykonawczych dla każdej z branż.

Ze względu na duże natężenie ruchu panujące na odcinku DK7 Kraków – Myślenice, które według Generalnego Pomiaru Ruchu 2015 wynosiło ponad 33 tys. Pojazdów/dobę, jest to jedno z bardziej niebezpiecznych miejsc zarówno dla pojazdów uczęszczających DK7 (Zakopianka), jak i pojazdów włączających z drogi wojewódzkiej nr 955 do DK7 oraz z DK7 do drogi wojewódzkiej. Na skrzyżowaniu dopuszczone są obecnie wszystkie relacje skrętne. Realizacja inwestycji poprawi bezpieczeństwo i jednocześnie usprawni funkcjonowanie oraz rozwój strefy ekonomicznej Jawornik – Polanka zagrożone dotychczas przez uciążliwe i niedostosowane do obecnie istniejących potrzeb włączenie do drogi krajowej nr 7.

Inwestycja obejmie swym zakresem budowę dwupoziomowego węzła w miejscowości Jawornik w nowym śladzie. Powstaną łącznice, dobudowane zostaną pasy włączeń i wyłączeń po obu stronach drogi krajowej, przebudowany będzie odcinek drogi wojewódzkiej i drogi zapewniające komunikację lokalną. Wybudowane zostaną dwa ronda, wiadukt, ekrany akustyczne, mur oporowy, ścieżka rowerowa i przepust dla ruchu pod DK7. Przebudowane będą istniejące sieci infrastruktury technicznej i wybudowane nowe oraz kanał technologiczny.

Do kosztów inwestycji dołożą swoje środki samorządy. 3 lipca 2020 r. GDDKiA podpisała porozumienie z gminą Myślenice i Województwem Małopolskim, na mocy którego:
– gmina Myślenice pokryje koszty dokumentacji wstępnej, odszkodowań i budowy drogi gminnej, w sumie ponad 5,9 mln zł,
– Województwo Małopolskie będzie miało swój udział w kosztach prac budowlanych, nadzoru inwestorskiego i wypłat odszkodowań, w sumie 20 mln zł.

Większość kosztów zarówno na etapie przygotowania dokumentacji jak i robót budowlany pokryje GDDKiA (Skarb Państwa).

Przygotowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji ZRID przewidywane jest na lata 2020-2023, natomiast roboty budowlane na lata 2024-2025.

Źródło: GDDKiA O/Kraków

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA