REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Przetarg na projekt rozbudowy DK45 Zabełków – Roszków

Kielecki Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi krajowej nr 45 na odcinku Zabełków – Roszków. Termin otwarcia ofert wyznaczono na 18 marca.

Zamówienie polega na wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem potrzebnych uzgodnień oraz decyzji administracyjnych, a także wsparcie Zamawiającego na etapie przetargu na roboty budowlane wraz z udzielaniem wyjaśnień i odpowiedzi oferentom oraz pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót.

Termin otwarcia ofert wyznaczono na 18 marca br.

Kryterium oceny ofert będzie stanowiła: cena – 60% oraz doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – 40%.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia obejmujący wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie potrzebnych decyzji administracyjnych zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia wynosi: 13 miesięcy licząc od daty podpisania umowy.

Przewidywana do zaprojektowania inwestycja obejmuje przebudowę odcinka drogi krajowej nr 45 na odcinku Zabełków – Roszków o łącznej długości 2,890 km od km 0+000 do km 2+890.

Podstawowe cele inwestycji to:
– dostosowanie konstrukcji drogi do nośności 115 kN/oś,
– poprawa bezpieczeństwa i uspokojenie ruchu drogowego,
– poprawa warunków komunikacyjnych.

Przy projektowaniu przebudowy tego odcinka drogi przyjęto minimalne założenia projektowe, w szczególności, w postaci:
– klasy technicznej drogi i prędkości projektowej – zgodnej z aktualnie obowiązującymi przepisami,
– przekroju poprzecznego drogi – 1×2 pasy ruchu,
– szerokości pasa ruchu – 3,50 m,
– dopuszczalnego obciążenia nawierzchni – 115 kN/oś,
– korekty elementów geometrii drogi, wynikających z analizy BRD,
– przebudowy skrzyżowań z drogami poprzecznymi – w tym skrzyżowania z ul. Wiejską w Zabełkowie,
– przebudowę istniejących oraz budowę nowych odcinków chodników – z zapewnieniem funkcji mieszanej (pieszy/rowerzysta),
– wyznaczenia nowych przejść dla pieszych wynikających z analizy BRD,
– budowy/przebudowy zatok autobusowych oraz budowy zatok do kontroli pojazdów,
– odtworzenia zjazdów na drogi dojazdowe, do pól oraz do posesji przyległych (w zależności od przeznaczenia) – jako zjazdy indywidualne lub publiczne,
– przebudowy istniejących przepustów.

Autor: GDDKiA O/Kielce

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA