REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Rusza budowa obwodnicy Sztabina

Białostocki Oddział GDDKiA otrzymał decyzję ZRID dla budowy 4 km obwodnicy Sztabina. 11 września 2023 r. dokument podpisał wojewoda podlaski. W najbliższych dniach GDDKiA przekaże plac budowy wykonawcy, który jeszcze we wrześniu rozpocznie prace.

Zdjęcie: GDDKiA O/Białystok, www.gov.pl/web/gddkia-bialystok/

Pierwszy z dwóch etapów

W ramach umowy zawartej z firmą Budimex w maju 2021 r. powstanie jednojezdniowa obwodnica o długości 4,23 km. Poprowadzona będzie po wschodniej stronie miejscowości. Realizacja obwodnicy Sztabina rozpocznie się od rozpoznania saperskiego, wycinki drzew i przygotowania dróg technologicznych. Potem ruszą roboty ziemne, a obwodnica ma być gotowa wiosną 2025 r.

Po oddaniu do użytku nowa trasa przejmie ruch tranzytowy wyprowadzając go poza centrum miejscowości oraz poprawi płynność ruchu lokalnego. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu w latach 2020-2021 przez Sztabin przejeżdża codziennie ponad 13 tysięcy pojazdów, z czego prawie 4 tysiące to ciężarówki. Inwestycja wpłynie też pozytywnie na bezpieczeństwo mieszkańców.

Wykonawca opracowując dokumentację przygotował rozwiązania umożliwiające dobudowę drugiej jezdni w kolejnym etapie prac. Po niedawnej zmianie Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) i wpisaniu na listę zadań drogi ekspresowej S8 Białystok – Augustów – Raczki, możemy rozpocząć przygotowania do realizacji drugiego etapu obwodnicy Sztabina.

Estakadą nad Biebrzą

Obwodnica Sztabina rozpocznie się rondem, zlokalizowanym około kilometr na południe od miejscowości, przed Biebrzą, na obecnym przebiegu DK8. Obwodnica będzie przebiegała w kierunku północno-zachodnim nowym śladem po wschodniej stronie istniejącej drogi DK8. Nad doliną Biebrzy oraz drogą gminną nr 167633B, powstanie estakada o długości 665 m.

Na rzecz środowiska

Końcowy odcinek obwodnicy skręca w kierunku północno-wschodnim i przechodząc pod projektowanym przejściem ekologicznym dla dużych zwierząt włączy się w istniejącą trasę DK8 około dwa kilometry na północ od centrum Sztabina. Trasa obwodnicy przebiega przez tereny rolnicze przecinając różne cieki i rowy melioracyjne.

W ramach zadania wybudowane zostanie odwodnienie, zbiorniki retencyjne, przejścia dla zwierząt, ekrany przeciwolśnieniowe oświetlenie drogowe. Wykonane zostaną nasadzenia zieleni izolacyjnej, ozdobnej i naprowadzającej. Z uwagi na przejście obwodnicy przez tereny Biebrzańskiego Parku Narodowego nałożono na GDDKiA obowiązek wykonania kompensacji przyrodniczych. W ramach tych działań GDDKiA wykona między innymi: prace na rowach melioracyjnych, nasadzenia kompensacyjne, zbiorniki i siedliska zastępcze, likwidację roślin inwazyjnych poprzez ich koszenie. Prowadzony będzie też monitoring gatunków fauny i flory.

Teraz jedna jezdnia

Obwodnica będzie posiadała jedną jezdnię o dwóch pasach ruchu oraz obustronne pobocza bitumiczne o konstrukcji jak pasy ruchu. Całkowita szerokość nawierzchni jezdni będzie wynosiła 10,0 m i będzie dostosowana do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Parametry obwodnicy przyjęte zostaną stosownie do prędkości projektowej 100 km/h i kategorii ruchu KR6.

Na budowanej obwodnicy poza estakadą powstaną: wiadukt, przejazd pieszo-rowerowy oraz przejścia dla zwierząt. Przebudowana zostanie infrastruktura, w tym energetyczna wysokich napięć, telekomunikacyjna, sanitarna, melioracyjna.

Obwodnica ma być gotowa w drugim kwartale 2025 roku. Wartość kontraktu to 134,8 mln zł.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA