Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Spotkanie GDDKiA z branżą ws. PPP

16 grudnia GDDKiA spotkała się z branżą, by przedstawić ogólne założenia prawne, finansowe i techniczne projektów przygotowywanych do realizacji w formule PPP.

 
Zdjęcie: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA
Ze szczególnym uwzględnieniem odcinka S6 – Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej – traktowanej jako projekt modelowy.

2 grudnia, po spotkaniu z przedstawicielami Ministerstw: Infrastruktury oraz Funduszy i Polityki Regionalnej, a także Prokuratorii Generalnej, zapowiedziano powołanie Rady do spraw strategicznych inwestycji drogowych przewidzianych do realizacji w formule PPP. Wkraczając w kolejny etap prac, rozmawialiśmy wczoraj z przedstawicielami branży budowlanej.

W spotkaniu wzięło w sumie około 80 osób. Oprócz przedstawicieli branży i reprezentantów GDDKiA, uczestniczyli w nim również przedstawiciele Ministerstw: Infrastruktury oraz Funduszy i Polityki Regionalnej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz firm doradczych: KPMG oraz AECOM – zaangażowanych w PPP. W ramach analizy rynku chcieliśmy dziś poznać głos branży i odpowiedzieć na pojawiające się wątpliwości. Najczęściej poruszaną kwestią była sprawa podziału ryzyk, kosztów finansowania inwestycji jak i możliwości gwarancji ze strony Skarbu Państwa.

Do realizacji w formule PPP przewidziane są cztery odcinki dróg. Trzy w ciągu drogi ekspresowej S6: Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej (OMT), Koszalin – Bożepole Wielkie (z wyłączeniem obwodnicy Słupska) oraz zachodnie drogowe obejście Szczecina. Czwarty projekt to S10 Bydgoszcz – Toruń.

Projekt modelowy

Ze względu na stan zaawansowanie prac przygotowawczych jako pierwsza ma zostać zrealizowana OMT. Pracujemy już nad projektem umowy o PPP, tabelą podziału ryzyk i założeniami struktury finansowania dla Europejskiego Urzędu Statystycznego – EUROSTAT. Prowadzimy badanie rynku finansowego, a do Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) trafiły dokumenty potrzebne do oceny projektu realizacji OMT. W styczniu przyszłego roku do Gdańska zawita misja EBI.

W pierwszej połowie przyszłego roku, po uzyskanie pozytywnej opinii EUROSTAT w zakresie realizacji projektów drogowych w formule PPP, ogłosimy postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego na wyłonienie partnera prywatnego. Dialog prowadzony będzie z minimum trzema podmiotami, w stosunku do których nie zachodzą podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu. Te podmioty będą musiały wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz uzyskać najwyższą liczbę punktów w kryterium selekcji.

Podział ryzyk


W pracach nad założeniami dla inwestycji realizowanych w formule PPP przyjęto, że walutą projektu będzie polski złoty, a ryzyko inflacji w całości będzie leżało po stronie publicznej. Skarb Państwa nie będzie gwarantował za zobowiązania partnera prywatnego wobec instytucji finansujących. Każdy element wynagrodzenia będzie podlegał obniżeniu, w przypadku wystąpienia konieczności naliczenia kar za brak dostępności trasy. Po stronie partnera prywatnego będzie ryzyko projektowania i budowy oraz dostępności trasy.

Co powstanie w modelowym projekcie PPP


Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej będzie odcinkiem dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości 32,7 km. W ramach inwestycji przewidziano również budowę obwodnicy Żukowa (droga w klasie GP) o długości 6,6 km. Umowa w ramach PPP przewidziana jest na 30 lat, z czego 12 miesięcy zajmie projektowanie, kolejne 36 miesięcy budowa, a pozostałe 26 lat utrzymanie. W zamian za realizację inwestycji partner prywatny po udostępnieniu trasy do ruchu będzie otrzymywał z budżetu państwa tzw. opłatę za dostępność.

Tekst i zdjęcia: GDDKiA

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI