Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Strategiczne mapy hałasu dla dróg krajowych

GDDKiA opublikowała strategiczne mapy hałasu dla dróg krajowych. Mapy te stanowią podstawowe źródło danych wykorzystywanych m.in. do informowania społeczeństwa o zagrożeniach związanych z hałasem.

 
Grafika: GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/
Grafika: GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/
Służą też do opracowania danych dla państwowego monitoringu środowiska, tworzenia i aktualizacji programów ochrony środowiska przed hałasem, planowania strategicznego oraz pozyskiwania danych przekazywanych do Komisji Europejskiej.

Zgodnie z wytycznymi


Wprowadzenie obowiązku realizacji strategicznych map hałasu, a następnie – na ich podstawie – opracowania programów ochrony środowiska przed hałasem i planów działań, wynika z działań Parlamentu Europejskiego. W czerwcu 2002 r. ustanowiona została Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. Regulacje wynikające z ww. dyrektywy zostały w większości przeniesione do polskiego ustawodawstwa ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973).   

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, realizując zadania wynikające z art. 118 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, opracowała strategiczne mapy hałasu dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 mln pojazdów rocznie.

Czym są strategiczne mapy hałasu?


Stanowią podstawowe źródło danych wykorzystywanych do:   
– informowania społeczeństwa o zagrożeniach środowiska hałasem;  
– opracowania danych dla państwowego monitoringu środowiska;    
– tworzenia i aktualizacji programów ochrony środowiska przed hałasem;    
– tworzenia planów działań ochrony środowiska przed hałasem    
– planowania strategicznego;    
– planowania i zagospodarowania przestrzennego;    
– pozyskiwania danych do przekazania Komisji zgodnie z art. 10 ust. 2 i w załączniku VI Dyrektywy 2002/49/WE.    

Strategiczna mapa hałasu, powinna się składać z części opisowej zawierającej porównanie informacji, analizy porównawczej ostatnio sporządzonej mapy dla terenów objętych ochroną akustyczną z wynikami aktualnie sporządzanej mapy. Porównanie wyników map należy przedstawić w formie wykresów i tabel, z uwzględnieniem porównania wartości liczbowych. Zestawienia należy dokonać oddzielnie dla każdego ze źródeł hałasu.   

Strategiczna mapa hałasu powinna zostać wykonana w przypadku głównych dróg dla obszaru nie większego niż województwo. 

Część opisowa mapy powinna zawierać:   
– zestawienie terenów zagrożonych hałasem;    
– informacje o przekroczeniach wartości dopuszczalnych hałasu w środowisku;    
– szacunkową liczbę osób narażonych na hałas;    
– rezultaty działań ochronnych, w tym:    
  – wyniki analiz rozkładu hałasu;    
  – propozycje dotyczące poszczególnych działań;    
  – oszacowania efektów działań planowanych.    

Część graficzna mapy powinna zawierać: 
– mapę emisyjną dla dróg;  
– mapę imisyjną, która charakteryzuje stan akustyczny środowiska;  
– mapę terenów objętych ochroną akustyczną;  
– mapę terenów zagrożonych hałasem charakteryzującą tereny, na których są przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu wyrażone odpowiednimi wskaźnikami;  
– mapy przedstawiające rezultaty działań planowanych do realizacji w ciągu 5 lat.  

Mapy w oparciu o model obliczeniowy


Na zlecenie GDDKiA wykonawcy map stworzyli modele obliczeniowe niezbędne do wykonania analiz akustycznych. Powstały one m.in. na podstawie pomiarów akustycznych (wykonanych w 2020 r. w ramach Generalnego Pomiaru Hałasu) czy informacji o zagospodarowaniu przestrzennym sąsiedztwa dróg. Pod uwagę wzięte zostały też: model terenu, a także dane ruchowe na sieci dróg krajowych obejmujące informacje o natężeniu ruchu oraz jego strukturze. Modele obliczeniowe uwzględniają informacje o istniejących zabezpieczeniach akustycznych oraz dane z rozpoznania terenów podlegających ochronie akustycznej. 

Mapy dostępne na stronie GDDKiA

Wyniki opracowanych strategicznych map hałasu udostępnia się zgodnie z wymogiem zawartym w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na strategicznych mapach hałasu, sposobu ich prezentacji i formy przekazania – załącznik nr 2 ust. 10 (Dz.U. z 2021 r. poz. 1325). Mapy udostępniane są na stronie internetowej GDDKiA w zakładce Środowisko.

Mapy udostępniane na wniosek


Część graficzną strategicznych map hałasu udostępnia się w formacie *.pdf na wniosek, który należy przekazać na adres: mmusiel@gddkia.gov.pl.

We wniosku należy wskazać województwo oraz numer arkusza mapy, która ma zostać udostępniona.

Źródło: tekst GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI