REKLAMA
Drogi Wiadomości
7 Minut czytania

Umowa na budowę S1 Przybędza – Milówka

10 października br. podpisano umowę na 8,5 km odcinek drogi S1 Przybędza – Milówka (obejście Węgierskiej Górki. Inwestycja powstanie w ciągu 34 miesięcy. Odcinek zrealizuje konsorcjum na czele ze spółką Mirbud.

  
Mapa: GDDKiA O/Katowice
Mapa: GDDKiA O/Katowice
                                        Ponadto katowicki Oddział GDDKiA ogłosił dwa przetargi na budowę dwóch odcinków drogi ekspresowej: od węzła Kosztowy II do węzła Oświęcim oraz od węzła Oświęcim do Dankowic.

Umowa podpisana. Jakie obowiązki wykonawcy?


Wykonawca odcinka Przybędza – Milówka (obejście Węgierskiej Górki) w pierwszej kolejności opracuje dokumentację projektowo-wykonawczą, uzyska niezbędne decyzje umożliwiające wykonanie robót budowlanych, a następnie wykona prace budowlane. Ostatnim elementem będzie przeprowadzenie procedury kontrolnej, której efektem będzie otrzymanie decyzji zezwalającej na dopuszczenie do użytkowania zbudowanego odcinka drogi.

Wybrany Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 1 378 952 702,84 zł brutto. Inwestycja będzie realizowana w formule „Projektuj i buduj”.

Kluczowe połączenie w ramach Transeuropejskiej Sieci Transportowej


Budowa drogi ekspresowej S1 na odcinku obwodnicy Węgierskiej Górki jest jednym z kluczowych przedsięwzięć objętych rządowym Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), które zapewni bezpośrednie szybkie połączenie na trasie Bielsko-Biała – granica polsko-słowacka (Zwardoń) – Svrcinovec (powiat Czadca, Słowacja).

Ta droga ekspresowa znajduje się w VI korytarzu Transeuropejskiej Sieci Transportowej łączącej kraje basenu Morza Bałtyckiego z krajami Europy Południowej i przebiegającej w osi priorytetowej TEN-T nr 25 „oś drogowa Gdańsk – Brno/Bratysława – Wiedeń”. Przedłużeniem drogi ekspresowej S1 na południe, poza granicami Polski, jest słowacka autostrada D3 relacji Żylina – Skalite.

Dwa przekroje i dwa tunele


Droga S1 na odcinku Przybędza – Milówka będzie posiadała dwa typy przekroju:
– jednojezdniowy o długości 3,7 km na odcinku przed i za tunelami, wyposażony w jedną jezdnię składająca się z dwóch pasów w każdym kierunku,
– dwujezdniowy o długości 4,8 km na odcinku tunelowym oraz miedzy tunelami, wyposażony w dwie jezdnie po dwa pasy ruchu.
Długość tuneli to ok. 830 m i 1000 m.

Węzły Przybędza i Milówka, wykonane częściowo w ramach budowy sąsiednich odcinków, rozbudowane zostaną o dodatkowe łącznice, umożliwiające pełne skomunikowanie z pozostałymi drogami.

Wyroki KIO


Na czas trwania postępowania przetargowego wpływ miało skorzystanie przez oferentów z przysługujących im uprawnień i środków ochrony prawnej, jak również czasochłonna procedura odwoławcza przed Krajową Izbą Odwoławczą, a następnie przed Sądem Okręgowym w Katowicach.

Działając zgodnie z wyrokami Krajowej Izby Odwoławczej z 11 grudnia 2018 r., GDDKiA unieważniła czynność wyboru najkorzystniejszej oferty oraz przystąpiła do powtórzenia czynności badania i oceny ofert.

Jednocześnie na przedmiotowe orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, za pośrednictwem Urzędu Zamówień Publicznych, w styczniu 2019 r. została złożona skarga do Sądu Okręgowego w Katowicach Wyrok w sprawie zapadł 7 maja 2019 r. Sąd oddalił skargę i uznał ją za bezzasadną.

Następnie GDDKiA 11 maja br. dokonała ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. oferty złożonej przez MIRBUD S.A. Na ten wybór zostało wniesione odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej przez Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. Krajowa Izba Odwoławcza 6 czerwca br. uwzględniła przedmiotowe odwołanie, co z kolei w lipcu br. zostało zaskarżone do Sądu Okręgowego w Katowicach.

13 września 2019 r. Sąd Okręgowy w Katowicach rozpatrując skargę konsorcjum firm MIRBUD S.A., KOBYLARNIA S.A. oraz INTERBUDMONTAŻ z Ukrainy zmienił zaskarżony wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 6 czerwca br. i oddalił odwołanie. Wyrok zakończył procedurą odwoławczą i umożliwił podpisanie umowy z Wykonawcą.

Kalendarium dla odcinka Przybędza – Milówka (tzw. obejście Węgierskiej Górki)
17 stycznia 2018 r. – wszczęcie postępowania przetargowego.
13 czerwca 2018 r. – termin składania ofert.
24 października 2018 r. – pierwszy wybór oferty najkorzystniejszej.
11 maja 2019 r. – wybór oferty najkorzystniejszej po powtórzeniu czynności badania ofert w związku z wyrokiem KIO z 11 grudnia 2018 r.
13 września 2019 r. – wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach na skargę na orzeczenie KIO z 6 czerwca 2019 r.
7 października 2019 r. – wynik kontroli ex-ante Prezesa UZP.
10 października 2019 r. – zawarcie umowy z Wykonawcą.

Ogłaszamy przetargi na 28 kilometrów drogi ekspresowej S1


Wyłonieni w przetargach wykonawcy będą realizować zadania w formule „Projektuj i buduj”, co oznacza, że w ramach zadania zaprojektują i wykonają nowe odcinki drogi oraz uzyskają wszystkie niezbędne decyzje pozwalające na użytkowanie trasy. Umowy z wykonawcami, przy braku odwołań, planujemy podpisać w kwietniu 2020 roku. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2021-2023.

W przetargu zastosowaliśmy kryteria udzielenia zamówienia, gdzie cena stanowi 60%, przedłużenie okresu gwarancji jakości 30%, a termin realizacji kontraktu 10%.

Wymagamy, aby prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Cztery odcinki


Te zamówienia to pierwsze z czterech odcinków realizacyjnych S1, które planujemy ogłosić jeszcze w tym roku. W październiku ogłosimy jeszcze przetarg dla III odcinka trasy S1 z Mysłowic do Bielska-Białej, zaś przetarg na budowę odcinka IV planowany jest do ogłoszenia w grudniu br. Wszystkie odcinki realizowane będę w formule „Projektuj i buduj”.

Odcinki realizacyjne dla S1 od Mysłowic do Bielska-Białej


Odcinek I: węzeł Kosztowy II (z węzłem) – węzeł Oświęcim (bez węzła), w zakres którego wchodzą:
– droga ekspresowa o długości 12,865 km,
– obwodnica Bierunia o długości 2,1 km,
– trzy węzły drogowe: Kosztowy II, Lędziny, Bieruń,
– jedna para Miejsc Obsługi Podróżnych o funkcji wypoczynkowo-usługowej: Lędziny Wschód (klasa II) oraz Lędziny Zachód (klasa III).
Odcinek II: węzeł Oświęcim (z węzłem) – Dankowice, w zakres którego wchodzą:
– droga ekspresowa o długości 15,165 km,
– trzy węzły drogowe: Oświęcim, Wola, Brzeszcze.
Odcinek III: Dankowice – węzeł Suchy Potok (z węzłem), w zakres którego wchodzą:
– droga ekspresowa o długości 12,02 km,
– dwa węzły drogowe: Stara Wieś, Suchy Potok,
– jedna para Miejsc Obsługi Podróżnych o funkcji wypoczynkowo-usługowej: Dankowice Zachód (klasa II) oraz Dankowice Wschód (klasa III),
– jeden obwód utrzymania drogi.
Odcinek IV: obwodnica Oświęcimia o długości 9,04 km.

Ekspresowe połączenie na Śląsku


Budowa S1 od Bieska-Białej do Mysłowic to kolejny odcinek, po tzw. obejściu Węgierskiej Górki, dzięki któremu trasa S1 będzie bezpieczną i wygodną drogą oraz ekspresowym połączeniem od granicy państwa w Zwardoniu aż do lotniska w Pyrzowicach i autostrady A1. Jej realizacja jest niezaprzeczalną szansą na rozwój, w szczególności dla mieszkańców Podbeskidzia, Małopolski i Śląska. To najdłuższy z planowanych do budowy lub przebudowy odcinków drogi S1. Trwa już budowa drugiej jezdni S1 od Pyrzowic do Podwarpia. Dla tzw. obejścia Węgierskiej Górki została już podpisana umowa na realizację, a w najbliższych planach jest przebudowa istniejącego odcinka DK1 od Podwarpia do Dąbrowy Górniczej. Docelowo droga S1 będzie mieć długość 135 km.

S1 po nowym śladzie


Droga ekspresowa S1 na odcinku od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej przebiegać będzie po nowym śladzie. Projekt przyczyni się do przyspieszenia rozwoju regionu Śląska poprzez poprawę warunków wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Co jednak najistotniejsze przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wpłynie na poprawę jakości podróżowania, w tym obniżenia kosztów transportu drogowego.

Nowa droga pozwoli również na przejęcie znacznej części ruchu obciążającego obecnie drogi północ-południe, usprawni komunikację z aglomeracją śląską oraz przejazd tranzytowy przez nią. Ponadto z ruchu tranzytowego odciążone zostaną miejscowości zlokalizowane wzdłuż drogi krajowej DK1 na odcinku między Tychami a Bielskiem-Białą, przez które, z powodu licznych skrzyżowań, ruch jest obecnie znacznie utrudniony.

Kalendarium

30 czerwca 2016 r. – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
15 marca 2017 r. – uzgodnienie przez ministra właściwego ds. transportu Programu Inwestycji.
październik 2019 r. – ogłoszenie przetargów na trzy odcinki realizacyjne (I-III).
grudzień 2019 r. – ogłoszenie przetargu na IV odcinek realizacyjny.
kwiecień 2020 r. – planowane zawarcie umowy na realizację inwestycji w formule „Projektuj i buduj” dla odcinków I-III.
lipiec 2020 r. – planowane zawarcie umowy na realizację inwestycji w formule „Projektuj i buduj” dla odcinka IV.
2021-2023 – planowany okres budowy.

Tekst i mapa: GDDKiA O/Katowice

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA