REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla obwodnic Dobiegniewa i Przytocznej

25 września br. GDDKiA podpisała umowę na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach (STEŚ-R) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla obwodnic Dobiegniewa i Przytocznej.

Inwestycja będzie realizowana w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Umowy

Umowy zostały podpisane z firmą Mosty Katowice Sp. z o.o. Termin realizacji wynosi 44 miesiące. Jest to termin szacunkowy i zależy od daty uzyskania waloru ostateczności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz czasu trwania procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy dokumentacji technicznej niezbędnej do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

STEŚ z elementami KP – wyjaśniamy

Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej jest dwuetapowym opracowaniem projektowym.

W pierwszym etapie obowiązkiem wykonawcy jest:
– wstępne określenie zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia oraz ustalenie jego efektywności,
– uściślenie przebiegu tras poszczególnych wariantów (na podstawie analizy wariantów i uzyskanych opinii) oraz ostateczne ustalenie typów oraz podstawowych parametrów technicznych obiektów budowlanych,
– dostarczenie informacji do podjęcia wstępnej decyzji inwestorskiej w sprawie celowości, zakresu i horyzontu czasowego realizacji zadania inwestycyjnego,
– przygotowanie niezbędnych materiałów wymaganych do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji.
W drugim etapie obowiązkiem wykonawcy jest:
– uściślenie zakresu rzeczowego i finansowego polegające na ustaleniu szczegółowych rozwiązań geometrycznych dróg, konstrukcji drogowych obiektów inżynierskich, granic terenowych zadania inwestycyjnego oraz przedmiaru robót i ich kosztorysu dla kluczowych elementów przedsięwzięcia,
– określenie wytycznych dla projektu budowlanego,
– wykonanie analizy wielokryterialnej umożliwiającej Zamawiającemu wybór najkorzystniejszych wariantów technicznych do dalszej realizacji.

Obwodnica Dobiegniewa

Cel realizacji inwestycji

Podstawowym celem budowy obwodnicy Dobiegniewa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Dobiegniewie. Droga krajowa nr 22 jest ważnym korytarzem transportowym nieograniczającym się tylko do województwa lubuskiego. Obwodnica usprawni ruch zarówno na odcinku pomiędzy Wałczem a Gorzowem Wielkopolskim, ale także pomiędzy Niemcami a korytarzem drogi krajowej nr 11 i dalej autostrady A1 i Trójmiasta. Poprawi przepustowość i płynność jazdy na trasie prowadzącej z Gorzowa Wielkopolskiego w kierunku województwa pomorskiego i portów Trójmiasta.
Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Przytocznej

Cel realizacji inwestycji

Podstawowym celem budowy obwodnicy Przytocznej jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się na drodze krajowej nr 24. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samej Przytocznej. Droga krajowa nr 24 jest ważnym korytarzem transportowym na osi wschód-zachód, równolegle do autostrady A2. Obwodnica poprawi również dostęp do drogi ekspresowej S3. Dzięki obwodnicy wyprowadzony zostanie szczególnie ruch dalekobieżny i tranzytowy z miejscowości. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Źródło: GDDKiA O/Zielona Góra

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA