Drogi Wiadomości
4 Minuty czytania

Unijne dofinansowanie dla 4 inwestycji drogowych

Blisko 1,5 mld zł ze środków unijnych zasili budowę drogi ekspresowej S7 Olsztynek – Płońsk na odcinku Napierki – Płońsk oraz trzech obwodnic: Nowego Miasta Lubawskiego, Dąbrowy Tarnowskiej i Myśliny.

4 umowy o dofinansowanie ze środków UE
 
25 czerwca 2019 r. Centrum Unijnych Projektów Transportowych zawarło z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad 4 umowy o dofinansowanie projektów ze środków unijnych. Ich łączna wartość to ponad 2,52 mld zł. Unijne dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wyniesie prawie 1,48 mld zł.

Umowy obejmujące poniższe inwestycje podpisali Joanna Lech, p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Jacek Gryga, Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Dofinansowane projekty drogowe:

Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek – Płońsk na odcinku Napierki – Płońsk

– Wartość całkowita projektu: 1 936 580 895,83 zł,
– Wartość dofinansowania z UE: 1 043 836 933,77 zł,
– Beneficjent: GDDKiA.

Projekt zakłada budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku Napierki – Płońsk o długości 71,21 km. Droga ekspresowa S7 na odcinku Napierki – Płońsk stanowi element transeuropejskich sieci transportowych i jest zlokalizowana w bazowym korytarzu TEN-T (Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie, Gdańsk – Warszawa – Katowice).

Zakres inwestycji:
– budowa drogi ekspresowej S7 o długości 71,21 km,
– budowa 9 węzłów drogowych w ciągu S7,
– budowa 4 Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) kategorii I,
– dostosowanie istniejących odcinków DK7 klasy G do przyszłej funkcji i klasy dróg na długości ok. 37,38 km,
– remont mostu nad rzeką Wkrą w ciągu DK7 w Strzegowie,
– budowa Systemu Zarządzania Ruchem w zakresie elementów ITS,
– budowa infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowego,
– budowa ekranów akustycznych, urządzeń organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Projekt będzie realizowany do 12 maja 2021 r.

Celem projektu jest stworzenie bezpiecznego odcinka ekspresowej trasy drogowej, zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego, poprawiającego dostępność komunikacyjną Polski i połączeń międzyregionalnych, a także usprawniającego ruch tranzytowy. Przyczyni się również do poprawy warunków życia mieszkańców terenów sąsiadujących z istniejącymi rozwiązaniami komunikacyjnymi.

Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu DK15

– Wartość całkowita projektu: 391 856 742,88 zł,
– Wartość dofinansowania z UE: 303 554 728,87 zł,
– Beneficjent: GDDKiA.

Projekt zakłada budowę obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu DK15 o parametrach drogi klasy GP o łącznej długości ok. 17,73 km.

Zakres inwestycji:
– budowa 4 skrzyżowań jednopoziomowych typu rondo,
– budowa obiektów inżynierskich w zakresie niezbędnym do sprawnego funkcjonowania zrealizowanej infrastruktury,
– budowa zaplecza technicznego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z uwzględnieniem dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
– budowa i przebudowa odcinków innych dróg poprzecznych (wojewódzkich, powiatowych, gminnych) ze względu na konieczność dostosowania istniejącego układu komunikacyjnego do przebiegu projektowanej drogi,
– budowa miejsc umożliwiających wprowadzenie systemu preselekcji wagowej.

Dzięki realizacji projektu zostanie wybudowana infrastruktura drogowa, która przyczyni się do odciążenia miasta od nadmiernego ruchu tranzytowego i podniesienia standardu życia lokalnej społeczności poprzez zmniejszenie natężenia ruchu, poziomu hałasu oraz emisji spalin na drogach alternatywnych.

Projekt będzie realizowany do połowy 2021 r.

Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu DK73

– Wartość całkowita projektu: 145 171 000,00 zł,
– Wartość dofinansowania z UE: 92 219 339,19 zł,
– Beneficjent: GDDKiA.

Projekt zakłada budowę obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu DK73 o parametrach drogi klasy GP o łącznej długości 6,92 km. Przedmiotowa inwestycja biegnie nowym śladem po zachodniej stronie miasta Dąbrowa Tarnowska.

Zakres inwestycji:
– przebudowa istniejącej drogi nr 73 na fragmencie dowiązania projektowanej obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej do istniejącej DK73,
– budowa czterech rond,
– budowa obiektów inżynierskich: mostu, wiaduktów, przepustów (w części wykorzystywanych jako przejścia dla zwierząt), muru oporowego w zakresie niezbędnym do sprawnego funkcjonowania zrealizowanej infrastruktury,
– budowa i przebudowa odcinków innych dróg poprzecznych (wojewódzkich, powiatowych, gminnych) krzyżujących się z przedmiotową inwestycją ze względu na konieczność dostosowania istniejącego układu komunikacyjnego do przebiegu projektowanej drogi oraz jej przekroczenia,
– budowa ekranów dźwiękochłonnych,
– budowa i przebudowa systemu odprowadzania wód deszczowych z powierzchni dróg wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
– budowa oświetlenia drogowego.

Dzięki realizacji inwestycji zostanie stworzony bezpieczny odcinek drogi krajowej zapewniający wysoki komfort ruchu drogowego, poprawi się komfort życia mieszkańców terenów sąsiadujących z istniejącymi rozwiązaniami komunikacyjnymi.

Projekt będzie realizowany do kwietnia 2020 r.

Budowa obwodnicy Myśliny w ciągu DK46
– Wartość całkowita projektu: 51 264 065,00 zł,
– Wartość dofinansowania z UE: 35 507 101,85 zł,
– Beneficjent: GDDKiA.

Projektu zakłada budowę obwodnicy Myśliny w ciągu DK46 o parametrach drogi klasy GP o łącznej długości 3,15 km. Przedmiotowa inwestycja biegnie nowym śladem po południowo-wschodniej stronie miasta Myślina. Projekt jest elementem ciągu drogowego łączącego okoliczne ośrodki miejskie z siecią TEN-T.

Zdjęcie: obwodnicamysliny.pl
Zdjęcie: obwodnicamysliny.pl
Zakres inwestycji:
– budowa skrzyżowania jednopoziomowego,
– budowa obiektów inżynierskich (wiadukty, przepusty) w zakresie niezbędnym do sprawnego funkcjonowania zrealizowanej infrastruktury,
– budowa dróg w liniach rozgraniczających drogi krajowej o funkcji innej niż krajowa, w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania zrealizowanej inwestycji oraz prawidłowej obsługi przyległych terenów,
– przebudowa dróg krzyżujących się z projektowaną obwodnicą,
– budowa oraz przebudowa elementów infrastruktury drogowej (ekrany akustyczne, chodniki, zatoki autobusowe),
– budowa urządzeń organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Projekt będzie realizowany do 22 października 2019 r.

Tekst: GDDKiA O/Opole
Zdjęcie: obwodnicamysliny.pl

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI