Drogi Wiadomości
5 Minut czytania

Unijne wsparcie dla budowy dróg w 5 województwach

GDDKiA otrzymała kolejne środki unijne. Wsparcie z UE zostanie przeznaczone dla blisko 123 km dróg ekspresowych: S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, S19 Lasy Janowskie – Nisko Południe i S7 w województwie świętokrzyskim.

Zdjęcie: CUPT
Zdjęcie: CUPT
15 listopada Centrum Unijnych Projektów Transportowych zawarło z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad 3 umowy o dofinansowanie projektów ze środków unijnych. Łączna wartość tych inwestycji to około 4,35 mld zł. Unijne dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wyniesie ponad 2,26 mld zł.

Dofinansowane projekty

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów na odcinku węzeł Lasy Janowskie (bez węzła) –  węzeł Nisko Południe (z węzłem)


Całkowita wartość projektu: 917 408 465,64 zł
W tym dofinansowanie unijne: 468 342 018,53 zł

Przedsięwzięcie polega na budowie drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Lasy Janowskie (bez węzła) – węzeł Nisko Południe (z węzłem) o długości ok. 24,16 km, która w całości zlokalizowana jest w sieci bazowej TEN-T.

Ponadto inwestycja obejmuje m.in.:
– budowę trzech węzłów drogowych: Zdziary, Rudnik nad Sanem, Nisko Południe,
– budowę dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych kategorii I,
– budowę i przebudowę odcinków innych dróg poprzecznych krzyżujących się
z przedmiotową inwestycją ze względu na konieczność dostosowania istniejącego układu komunikacyjnego do przebiegu projektowanej drogi oraz jej przekroczenia,
– budowę obiektów inżynierskich w zakresie niezbędnym do sprawnego funkcjonowania zrealizowanej infrastruktury,
– budowę systemu odprowadzania wód deszczowych z powierzchni dróg wraz z budową kanalizacji deszczowej, budowę urządzeń podczyszczających wodę deszczową,
– budowę elementów systemu zarządzania ruchem,
– budowę oświetlenia drogowego,
– budowę oraz przebudowę kolidującego uzbrojenia,
– budowę urządzeń organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery energochłonne, ogrodzenia, stacje pogodowe, oznakowanie poziome i pionowe, znaki zmiennej treści) i pozostałe elementy infrastruktury,
– wykonanie zieleni drogowej.

Budowa drogi ekspresowej S61 na odcinku Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn

Całkowita wartość projektu: 3 088 071 971,29 zł
Dofinansowanie unijne: 1 636 870 479,79 zł

Przedsięwzięcie polega na budowie drogi ekspresowej S61 na odcinku Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn o długości ok. 91 km, która w całości zlokalizowana jest w sieci bazowej TEN-T.
Ponadto inwestycja obejmuje m.in.:
– budowę dziewięciu węzłów drogowych: Podborze, Śniadowo, Łomża Południe, Łomża Zachód, Nowogród, Łomża Północ, Stawiski, Grabowo, Szczuczyn,
– rozbudowę drogi ekspresowej S8 w obrębie węzła Podborze,
– budowę sześciu MOP,
– budowę dróg w liniach rozgraniczających drogi krajowej o funkcji innej niż krajowa, w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania zrealizowanej inwestycji oraz prawidłowej obsługi przyległych terenów,
– budowę i przebudowę odcinków innych dróg poprzecznych krzyżujących się z przedmiotową inwestycją ze względu na konieczność dostosowania istniejącego układu komunikacyjnego do przebiegu projektowanej drogi oraz jej przekroczenia (m.in. DW 627, DK63, DK64),
– budowę obiektów inżynierskich w zakresie niezbędnym do sprawnego funkcjonowania zrealizowanej infrastruktury,
– budowę elementów systemu zarządzania ruchem,
– budowę systemu odprowadzania wód deszczowych z powierzchni dróg wraz z budową kanalizacji deszczowej, budowę urządzeń podczyszczających wodę deszczową,
– budowę oświetlenia drogowego,
– budowę oraz przebudowę kolidującego uzbrojenia,
– budowę urządzeń organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery energochłonne, ogrodzenia, stacje pogodowe, oznakowanie poziome i pionowe, znaki zmiennej treści) i pozostałe elementy infrastruktury,
– wykonanie zieleni drogowej.

Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku od granicy województw mazowieckiego i świętokrzyskiego do Skarżyska-Kamiennej

Całkowita wartość projektu: 344 373 000,00 zł
Dofinansowanie unijne: 156 873 618,40 zł

Przedsięwzięcie polega na budowie drogi ekspresowej S7 na odcinku granica województw mazowieckiego i świętokrzyskiego – Skarżysko-Kamienna o długości ok. 7,57 km, która w całości zlokalizowana jest w sieci kompleksowej TEN-T.

Ponadto inwestycja obejmuje m.in.:
– budowę dwóch węzłów drogowych: Skarżysko-Kamienna Północ i Skarżysko-Kamienna Południe,
– budowę dróg w liniach rozgraniczających drogi krajowej o funkcji innej niż krajowa, w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania zrealizowanej inwestycji oraz prawidłowej obsługi przyległych terenów,
– budowę i przebudowę odcinków innych dróg poprzecznych krzyżujących się z przedmiotową inwestycją ze względu na konieczność dostosowania istniejącego układu komunikacyjnego do przebiegu projektowanej drogi oraz jej przekroczenia,
– budowę obiektów inżynierskich w zakresie niezbędnym do sprawnego funkcjonowania zrealizowanej infrastruktury,
– budowę elementów systemu zarządzania ruchem,
– budowę systemu odprowadzania wód deszczowych z powierzchni dróg wraz z budową kanalizacji deszczowej, budowę urządzeń podczyszczających wodę deszczową,
– budowę oświetlenia drogowego,
– budowę oraz przebudowę kolidującego uzbrojenia,
– budowę urządzeń organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery energochłonne, ogrodzenia, stacje pogodowe, oznakowanie poziome i pionowe, znaki zmiennej treści) i pozostałe elementy infrastruktury,
– wykonanie zieleni drogowej.

Główne cele projektów

Dzięki realizacji tych inwestycji zostaną wybudowane bezpieczne i komfortowe drogi ekspresowe będące fragmentem korytarza transeuropejskiego sieci TEN-T. Usprawnią przejazd pojazdami w ujęciu regionalnym i międzynarodowym.

Nowe drogi ekspresowe to sprawniejszy transport towarów, kapitału i usług. To również odciążenie od nadmiernego ruchu drogowego i poprawa warunków życia mieszkańców terenów zabudowy sąsiadującej z istniejącymi rozwiązaniami komunikacyjnymi.

GDDKiA największym beneficjentem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Obecnie już dla 58 projektów unijnych zawarte zostały w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 umowy o dofinansowanie i trwa wdrażanie ww. projektów. Łączna wartości całkowita tych inwestycji wynosi około 68,04 mld zł, w tym koszty kwalifikowalne to około 38,39 mld zł oraz wkład UE to blisko 32,62 mld zł.

W związku z podpisaniem kolejnych trzech umów o dofinansowanie, GDDKiA stanie się Beneficjentem łącznie 61 projektów z dofinansowaniem unijnym. Łączna wartość całkowita tych inwestycji to około 72,39 mld zł, w tym koszty kwalifikowalne to około 41,06 mld zł oraz wkład unijny to blisko 34,88 mld zł.

Uwzględniając ww. 61 umów o dofinansowanie, kontraktacja środków UE dla GDDKiA wynosi około 82%.

Tekst: GDDKiA
Zdjęcie: Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI