Drogi Wiadomości
4 Minuty czytania

Wiadomo już, kto wybuduje drugi odcinek A18

Po wnikliwej analizie i ocenie, podjęta została decyzja o wyborze najkorzystniejszej spośród 8 ofert na przebudowę i dostosowanie 22 kilometrów drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady.

Wybrana oferta była najkorzystniejsza wśród zaproponowanych, a złożyło ją konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. (lider) oraz MIRBUD S.A. (partner). Propozycja wybudowania drogi opiewa na kwotę 254 146 408,87 zł.

W ciągu 10 dni od ogłoszenia rozstrzygnięcia przetargu wykonawcy mogą wnieść odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Kolejnym etapem jest przekazanie dokumentów do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych celem przeprowadzenia kontroli postępowania przetargowego. Podpisanie umowy planowane jest na koniec grudnia br.

GDDKiA wybiera ponownie

Obecne postępowanie jest już drugim, bowiem w pierwszym przetargu wszystkie złożone oferty przekraczały kwotę (303 820 407,00), przeznaczoną na realizację zadania.

W poprzednim przetargu najniższa oferta została złożona przez Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. na kwotę 308 206 657,47 zł a najwyższą złożyło konsorcjum firm: Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. (lider) oraz Aldesa Construcciones S.A. (partner) na kwotę 332 326 457,70 zł.

Jakość realizacji ściśle określona

Ponowny przetarg odbył się na nieco innych warunkach, co było wcześniej zapowiadane. Zmodyfikowany został zakres inwestycji, a kryterium wyboru wykonawcy stanowiła wyłącznie cena, przy ściśle określonych zasadach jakości realizacji inwestycji.

Decyzja o takich zmianach została podjęta po analizie dotychczasowych postępowań przetargowych. Wykonawcy składający oferty najczęściej w takim samym stopniu spełniali dodatkowe, pozacenowe kryteria, co w efekcie sprowadzało się do tego, że o wyborze najkorzystniejszej oferty i tak ostatecznie decydowała cena.

Zakres inwestycji

Zadaniem Wykonawcy będzie realizacja robót budowlanych na południowej jezdni obecnej DK18 wraz z budową węzła autostradowego Żary  (przebudowa elementów istniejącego węzła typu półkoniczyna) oraz budową obiektów inżynierskich (trzy wiadukty, trzy przejścia dla zwierząt nad autostradą, most oraz przejście pod autostradą). Podstawą kalkulacji kosztów przez oferentów był projekt budowlany wraz z jego uszczegółowieniem, czyli projektem wykonawczym, przedmiar robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

Z drogi klasy GP do autostrady

Celem całego przedsięwzięcia jest dostosowanie drogi krajowej nr 18 (na odcinku Olszyna-Golnice o długości 70 km) do standardów sieci drogowej o parametrach autostradowych. Inwestycja stanowi drugi etap budowy autostrady A18 (pierwszy stanowiła budowa jezdni północnej).

Inwestycja podzielona jest na następujące odcinki realizacyjne:

 •  od granicy państwa do km 11,86 (ponad kilometr za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia), – przetarg w toku
 •  od km 11,86 (ponad kilometr za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia) do km 33,76 (blisko 4 km przed węzłem Iłowa),
 •  od km 33,76 (blisko 4 km przed węzłem Iłowa) – granica województwa,
 •  granica województwa – węzeł Golnice.

Kalendarium inwestycji:

 • 1996 r. – powstała Koncepcja Programowa,
 • 1998 r. – uzyskano decyzje o ustaleniu lokalizacji drogi,
 • 2006 r. – zlecono opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (decyzje środowiskowe) oraz dokumentacji technicznej  (projekt budowlany, projekt wykonawczy),
 • 18 października 2007 r. – złożono wnioski o wydanie decyzji środowiskowych w zakresie woj. lubuskiego oraz woj. dolnośląskiego,
 • 8 września 2008 r. – uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w granicach woj. lubuskiego,
 • 29 września 2008 r. – uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w granicach woj. dolnośląskiego, ale 15 października 2008 r. Oddział GDDKiA w Zielonej Górze złożył odwołanie od tej decyzji,
 • 27 lutego 2009 r. – uzyskano decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska uwzględniającą odwołanie GDDKiA i zmieniającą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z 29 września 2008 r.,
 • 10 maja 2010 r. – w związku z wyznaczeniem nowych obszarów Natura 2000 złożono wniosek o nową decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (dla obu województw),
 • 29 lipca 2010 r. – uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (dla obu województw),
 • 6 grudnia 2011 r. – wydana została decyzja ZRID.

A18 w kierunku zachodniej Europy

Droga krajowa nr 18 zlokalizowana jest w III drogowym transeuropejskim korytarzu transportowym – połączeniem międzynarodowym E36/40 na terytorium Polski. Korytarz ten łączy Ukrainę, Słowację i południową Polskę z Dreznem i Berlinem. Droga krajowa nr 18 zaliczana jest do głównych dróg w Polsce o znaczeniu przemysłowym i turystycznym. Łączy ona autostradę A4 z przejściem granicznym w Olszynie. Starą drogę krajową nr 18, a obecnie jej nitkę południową, wybudowali Niemcy w latach 30. XX wieku. Stanowiła ona fragment autostrady Berlin-Wrocław. W listopadzie 2004 r. rozpoczęty został pierwszy etap dostosowywania drogi krajowej nr 18 do parametrów przyszłej autostrady A18. Do istniejącej drogi dobudowana została równoległa, jezdnia północna, którą oddano do użytku w 2006 r.

Tekst i zdjęcia: GDDKiA

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI