Wod-Kan Wiadomości
1 Minuta czytania

Wodociągi Warszawskie naprawił układ przesyłowy

Wody Polskie rozpoczynają procedurę przekierowania awaryjnego przepompowywania ścieków do kolektora ściekowego, naprawionego przez MPWiK w Warszawie.

Wody Polskie otrzymały informację o udanych próbach naprawionej instalacji od MPWiK.
 Zgodnie z ustaleniami służb ochrony środowiska – RDOŚ i WIOŚ w Warszawie – w celu zminimalizowania negatywnych skutków operacji, przepięcie zaplanowano na piątek, 15 listopada w godzinach wieczornych. W weekend spada ilość ścieków, które odprowadzane są awaryjnym bypassem do kolektora zrzutowego i oczyszczalni „Czajka”. Na wniosek MPWiK, Wody Polskie rozpoczną demontaż króćców z otworu zrzutni. Operacja powinna zostać zakończona z 16 na 17 listopada.

Przypomnijmy, że od 66 dni z czerpni przepompowywane są i dostarczane do zrzutni ścieki. W tym czasie przepompowano 13 milionów m3 ścieków. Żeby umożliwić przesył ścieków naprawionym kolektorem pod dnem Wisły należy odblokować światło kanału, w którym znajduje się rura zrzutowa.

Przez kilkanaście godzin trwania operacji przepięcia, będzie prowadzony zrzut do Wisły. Działania te będą prowadzone w weekend, czyli w czasie zmniejszonego zrzutu ścieków bytowych z części dzielnic lewobrzeżnej Warszawy obsługiwanych przez „Czajkę”. W weekend spada również zanieczyszczeń przemysłowych i medycznych. Pozwoli to zminimalizować potencjalne zanieczyszczenie wód Wisły. Niezwłocznie po rozpoczęciu pompowania naprawionym kolektorem, Wody Polskie rozpoczną demontaż awaryjnego bypassu.

Pierwszą częścią operacji będzie usunięcie urządzeń mechanicznych przez operatorów pomp. Następnie nastąpi demontaż rur na moście pontonowym w sposób umożliwiający przeprowadzenie rozbiórki mostu pontonowego przez Wojska Inżynieryjne. Kolejnym krokiem będzie rozebranie dwóch kilometrów rurociągu naziemnego, czerpni, oświetlenia obiektu i innych urządzeń. Plan obejmuje również m.in. odtworzenie ścieżki rowerowej. Ostatni etap prac wykonany zostanie wiosną przyszłego roku. Zostaną wykonane nasadzenia roślinności, prowadzone pod nadzorem przyrodniczym, w miejscach, z których została usunięta na potrzeby budowy i funkcjonowania awaryjnego bypassu.

Autor: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI