Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Wody opadowe z dróg krajowych pomogą przeciwdziałać suszy na terenach leśnych

Optymalizacja kosztów związanych z budową i utrzymaniem systemu odwodnienia drogi oraz możliwość korzystania z zasobów wód przez nadleśnictwa – to możliwe.

 
19 stycznia 2021 r. GDDKiA podpisała porozumienie z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych o zagospodarowaniu wód opadowych i roztopowych. Ścisła współpraca umożliwi racjonalne i bezpieczne dla środowiska wykorzystanie wód na terenach leśnych.

– Porozumienie GDDKiA i Lasów Państwowych jest znakomitą wiadomością dla każdego, komu zależy na odpowiednim wykorzystaniu zasobów dla dobra środowiska naturalnego. To krok we właściwą stronę, który pokazuje, że instytucje państwowe powinny i mogą współpracować realizując nowoczesne projekty –
powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

– Naszym celem jest zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie suszy w ekosystemach leśnych. Podpisane porozumienia to kolejny ważny krok, który przybliża nas do zrealizowania tego celu –
powiedział pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa Edward Siarka.

Porozumienie dotyczy nowych inwestycji


Porozumienie precyzuje warunki współpracy w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z  terenu pasa drogowego i zagospodarowania ich na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe. Dotyczy wyłącznie nowych inwestycji. Zgodnie z zawartymi w nim zapisami oba podmioty będą każdorazowo oceniać i uzgadniać możliwości techniczne odprowadzania zgromadzonej wody oraz potencjalny wpływ tych działań na tereny leśne.

Budując drogę ekspresową S19 w woj. lubelskim, na odcinku od węzła Lubartów Północ do węzła Lublin Rudnik, rozpoczęliśmy już współpracę z Nadleśnictwem Lubartów w zakresie zagospodarowania wód opadowych. Teraz naszą współpracę z nadleśnictwami w całej Polsce będziemy opierać na podpisanym dzisiaj porozumieniu ramowym.

– Proces budowy dróg szybkiego ruchu to skomplikowane i złożone przedsięwzięcie. Jako największy inwestor drogowy na realizację naszych inwestycji patrzymy szeroko. Udoskonalamy ten proces w każdym aspekcie. Ochrona środowiska naturalnego i poszukiwania korzystnych rozwiązań również dla terenów leśnych podczas budowy dróg jest możliwe. Podpisane dzisiaj porozumienie jest tego dowodem –
powiedział Tomasz Żuchowski, Szef GDDKiA.

Jakość wód pod stałym nadzorem


Na etapie budowy tras powstaną specjalne zbiorniki i urządzenia podczyszczające wody opadowe i roztopowe. Dalej, po lesie rozprowadzi je system rowów z urządzeniami piętrzącymi i filtrującymi. Rolą leśników będzie dbałość o tę część systemu zlokalizowaną w lesie. GDDKiA zobowiązuje się do systematycznego monitoringu i kontroli wymagań jakościowych odprowadzanej wody. Będziemy badać wodę, kontrolując obecność 17 substancji, w tym m.in. zawiesin ogólnych, substancji ropopochodnych, chlorków czy też ołowiu. Po wykonaniu systemu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych systematycznie w okresie eksploatacji odbywał się będzie pobór próbek i badania jakościowe tych wód, tak by w porę modyfikować konieczną filtrację i wykluczyć możliwość dostania się do lasów niepożądanych substancji.

Niejedno zastosowanie


– Powstanie zbiorników w pasie drogowym w sąsiedztwie lasów ma też dodatkowy atut. W porozumieniu ujęto możliwość ich wykorzystania w celach gaśniczych czy też w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych. To dodatkowa korzyść, bo polskie lasy należą do jednych z potencjalnie najbardziej zagrożonych pożarami lasów w Europie i każda kropla wody jest potrzebna –
mówi Andrzej Konieczny, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

Wykorzystanie wód opadowych zgodnie z prawem


Prawo zakazuje bezpośredniego odprowadzania skanalizowanych wód opadowych bezpośrednio do gruntu lub cieków wodnych. Wody muszą być podczyszczone, by spełniały określone, bezpieczne parametry. Do tej pory przy tego rodzaju inwestycjach wykorzystywano rozwiązanie z systemem pomp, które odprowadzały wodę na duże odległości. Teraz, w uzasadnionych przypadkach, można będzie wyeliminować to kosztowne rozwiązanie. O ile nadleśnictwo uzna, że istnieje taka możliwość, wody z pasa drogowego zostaną wykorzystane w bliższej okolicy, poprawiając uwilgotnienie terenów leśnych.

Oczywiście proponowane rozwiązanie będą uwzględniały zapisy dotyczące obszarów objętych ochroną i tych dotyczących planu urządzenia lasu.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI