REKLAMA
Hydrotechnika Wiadomości
1 Minuta czytania

Wody Polskie: Dobre praktyki utrzymania wód dla ochrony rzek żwirodennych

Wody Polskie wdrażają dobre praktyki utrzymania wód dla ochrony rzek żwirodennych. Pozwoli to na realizację zadań przeciwpowodziowych na wymienionych odcinkach, przy jednoczesnym zachowaniu ich walorów środowiskowych. Nowe wytyczne zostały opracowane przy współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Zdjęcie: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, www.gov.pl/web/wody-polskie/

Szczegółowe wytyczne w zakresie katalogu prac utrzymaniowych będą obowiązywać w kategorii „zasypywanie wyrw w brzegach i dnie śródlądowych wód powierzchniowych oraz ich zabudowa biologiczna” dla rzek żwirodennych. Efektem ich wdrożenia będzie:

  • zachowanie żwirowego charakteru rzek bez zmniejszana przekroju porzecznego i bez ingerencji w piętrzenie wód wezbraniowych;
  • poprawa przepływu wód wezbraniowych oraz powodziowych;
  • zminimalizowanie siły erozyjnej niszczącej dno i brzegi koryta rzek;
  • zwiększenie bioróżnorodności środowiskowej i ułatwienie migracji ichtiofauny;
  • poprawa warunków geomorfologicznych koryta rzecznego (poprzez tzw. dokarmianie rzeki);
  • zwiększenie stabilności istniejących budowli hydrotechnicznych.

Realizacja działań utrzymaniowych, uwzględniających dobre praktyki, pozwala na zrównoważony rozwój gospodarki wodnej z korzyścią dla społeczeństwa, gospodarki i środowiska naturalnego.

– Ustawa Prawo wodne obliguje nas do utrzymania wód, z uwzględnieniem potrzeb z zakresu ochrony przed powodzią oraz konieczności osiągnięcia celów środowiskowych i ochrony wód. Dla poszukiwania jak najlepszych rozwiązań korzystamy z doświadczenia naszych pracowników, a także wiedzy środowisk naukowych i organizacji ekologicznych. Na podstawie rekomendacji naukowców z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie wypracowaliśmy wytyczne dedykowane rzekom żwirodennym. Ich systematyczne wdrażanie pozwoli nam osiągnąć kompromis między ochroną przeciwpowodziową a ochroną środowiska naturalnego. Utrzymanie wód w oparciu o naturalne rozwiązania to podwójna korzyść – ograniczanie ryzyka powodziowego dla mieszkańców i zachowanie walorów środowiskowych rzek żwirodennych – powiedział Mateusz Balcerowicz, Zastępca Prezesa PGW Wody Polskie ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą.

W Światowy Dzień Mokradeł 2024 PGW Wody Polskie ogłosiło nowe otwarcie w prośrodowiskowym kierunku zarządzania wodami przez Gospodarstwo. Jego głównym elementem jest stosowanie dobrych praktyk utrzymania wód podczas planowania oraz prowadzenia prac utrzymaniowych i inwestycyjnych. Rozszerzenie prośrodowiskowych wytycznych o rzeki żwirodenne to kolejny krok dla większej ochrony ekosystemów wodnych.

Równolegle trwają prace nad opracowaniem nowych planów utrzymania wód dla obszaru całego kraju. Dokumenty planistyczne będą zawierać katalog działań na śródlądowych wodach powierzchniowych, z uwzględnieniem potrzeb z zakresu ochrony przed powodzią oraz konieczności osiągnięcia celów środowiskowych i ochrony wód.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA