REKLAMA
Hydrotechnika Wiadomości
2 Minuty czytania

Wody Polskie partnerem projektu prośrodowiskowego LIFE Drawa Bis

2 maja Wiceprezes Wód Polskich Mateusz Balcerowicz podpisał porozumienie dotyczące partnerstwa przy realizacji projektu prośrodowiskowego LIFE Drawa Bis. Projekt współfinansowany ze środków unijnych zakłada poprawę jakości wód i warunków środowiskowych w zlewni Drawy.

Zdjęcie: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, www.gov.pl/web/wody-polskie/

Stronami porozumienia są Uniwersytet Szczeciński – jako beneficjent koordynujący, a także Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz spółka Komes Water – jako współbeneficjenci. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zostało partnerem projektu. LIFE Drawa Bis zakłada pozyskanie dofinansowania ze środków europejskich w ramach programu LIFE na lata 2021-2027.

Porozumienie ustala ramy współpracy między stronami dotyczące przygotowania i realizacji projektu, którego kluczowym elementem jest poprawa jakości wód i warunków środowiskowych w zlewni Drawy poprzez osiągnięcie głównych celów ochronnych. Ponadto planowana jest realizacja działań dla zwiększenia retencji wód przez stabilizację poziomu wody w jeziorach Rudno, Dubie, Lubie, Drawsko i Prosino.

– Wody Polskie administrują ponad stoma tysiącami kilometrów wód płynących w naszym kraju. Wspieramy samorządy, jednostki naukowe i organizacje pozarządowe w działaniach na rzecz zrównoważonego zarządzania wodami. Patrzymy na wody całościowo, dlatego ważne są zarówno działania zarówno w wód płynących i zbiorników wodnych, jak i działania skupione w całej zlewni. Program LIFE umożliwia realizację ciekawych projektów. Jesteśmy gotowi na szeroką współpracę w realizacji takich projektów w całej Polsce – powiedział Wiceprezes Mateusz Balcerowicz.

Współpraca Wód Polskich, naukowców, przyrodników i samorządowców dla ochrony zlewni Drawy

Zgodnie z podpisanym porozumieniem, strony zobowiązały się do współpracy przy pozyskaniu dofinansowania z UE, przygotowania i realizacji projektu oraz zapewnienia trwałości osiągniętego efektu ekologicznego.

Obowiązkiem beneficjentów będzie przede wszystkim podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w ramach unijnego programu LIFE 2021-2027, a także pełnienie funkcji inwestora i zapewnienie trwałości projektu.

W przygotowanie i realizację projektu zaangażują się doświadczeni eksperci Wód Polskich z RZGW w Bydgoszczy, którzy wezmą udział m.in. w ustaleniu technologii prowadzenia prac, a także bieżącym dozorze wykonanych urządzeń oraz przeglądach. Wody Polskie udostępnią projektantom również wszelkie materiały niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej. Udostępnione zostaną także nieruchomości i urządzenia wodne potrzebne do realizacji działań. Obowiązkiem Wód Polskich będzie również utrzymanie infrastruktury zlokalizowanej w obszarze realizacji projektu, przy poszanowaniu środowiska naturalnego i zachowaniu efektów ekologicznych.

Do prośrodowiskowych działań w regionie zostaną włączone również samorządy, działające w ramach Lokalnych Partnerstw Wodnych, które w procesie konsultacji będą mogły wskazywać swoje propozycje.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA