REKLAMA
Energetyka Wiadomości
6 Minut czytania

Wsparcie NFOŚiGW dla inwestycji w Elektrociepłowni Kielce

Nowa jednostka wytwórcza energii, zasilana gazem ziemnym, powstanie w Elektrociepłowni w Kielcach dzięki dofinansowaniu z NFOŚiGW. Beneficjent, którym jest PGE Energia Ciepła, otrzyma na budowę tego obiektu 55,9 mln zł preferencyjnej pożyczki.

 
 Zdjęcie: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, www.gov.pl/web/nfosigw/
Zdjęcie: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, www.gov.pl/web/nfosigw/
18 sierpnia w siedzibie NFOŚiGW została podpisana umowa w sprawie finansowego wsparcia dla tej inwestycji, która mieszkańcom Kielc zapewni stabilne dostawy ciepła i prądu elektrycznego oraz poprawi jakość powietrza w mieście.

Dofinansowanie udzielone przez NFOŚiGW dotyczy przedsięwzięcia pod nazwą „Program Inwestycyjny Elektrociepłowni Kielce – budowa nowego źródła wysokosprawnej kogeneracji”, którego celem jest budowa nowej jednostki wytwórczej zasilanej gazem ziemnym o nominalnej mocy elektrycznej 7MWe wraz z wodnym kotłem odzysknicowym o mocy cieplnej 12 MWt, w której dochodzi do skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła w warunkach wysokosprawnej kogeneracji. Głównymi elementami nowej instalacji będą: źródło kogeneracyjne w oparciu o turbozespół gazowy wraz z kotłem, stacja przygotowania gazu, komin, stacja transformatorowa oraz infrastruktura techniczna i komunikacyjna. Nowe źródło zasilane gazem ziemnym zastąpi dotychczas eksploatowany kocioł węglowy typu WP-140. Projekt wpisuje się w realizację celu, jakim jest odejście od paliwa węglowego w procesie wytwarzania ciepła w obiektach należących do Grupy PGE.

Przyznane wsparcie finansowe projektu w formie pożyczki preferencyjnej w kwocie do 55,9 mln zł zostało udzielone ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego Energia Plus. Umowę ze strony Narodowego Funduszu podpisał wiceprezes Artur Michalski, a w imieniu beneficjenta przedstawiciele Zarządu PGE Energia Ciepła S.A. z Grupy PGE S. A. – prezes Przemysław Kołodziejak i członek zarządu Radosław Woszczyk. Trzeba dodać, że PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Kielcach jest źródłem ciepła pokrywającym 100 proc. zapotrzebowania na ciepło dla miejskiego zintegrowanego systemu ciepłowniczego, którego właścicielem i dystrybutorem jest MPEC Kielce Sp. z o.o. Po zrealizowaniu inwestycji struktura produkcji w kieleckiej elektrociepłowni zmieni się i będzie wyglądała następująco: OZE (blok biomasowy kogeneracyjny) – około 15% , kogeneracja węglowa – około 28%, kogeneracja gazowa – około 19%, pozostałe źródła (kotły wodne) – 38%. Suma rocznej produkcji z OZE i kogeneracji wyniesie około 62%. Ostateczna struktura wytwarzania będzie zależała od uwarunkowań pogodowych i technologicznych w danym roku.

– Ze względu na skalę działań, które muszą zostać podjęte przez branżę ciepłowniczą, nie waham się postawić tezy, że nasz kraj stoi przed największym w Unii Europejskiej wyzwaniem transformacyjnym –
zaznacza Artur Michalski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. – Warto pamiętać, że w Polsce około 40 procent gospodarstw domowych jest ogrzewanych ciepłem systemowym. Jednak zdecydowana większość dostarczających je elektrociepłowni – by spełniać normy środowiskowe – już dzisiaj wymaga olbrzymich nakładów inwestycyjnych, przerastających ich możliwości budżetowe. Aby takie inwestycje były możliwe w trudnej obecnie sytuacji geopolitycznej i – co jeszcze ważniejsze – by polski konsument nie musiał samodzielnie ponosić ciężaru zmian, NFOŚiGW oferuje podmiotom takim jak PGE Energia Ciepła S.A. fundusze na transformację technologiczną. Dzisiejsza umowa to dobra wiadomość nie tylko dla Narodowego Funduszu oraz inwestora. To przede wszystkim długoterminowa gwarancja czystego, stabilnego ciepła i energii elektrycznej, a więc zdrowszej i komfortowej codzienności dla mieszkańców Kielc – podsumowuje wiceszef NFOŚiGW.
 
Całkowity koszt przedsięwzięcia, który przy wsparciu finansowym ze strony NFOŚiGW zostanie zrealizowany w Elektrociepłowni Kielce, wynosi 69,4 mln zł. Efekt rzeczowy przedsięwzięcia, czyli zbudowanie instalacji wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji oraz uzyskanie dodatkowej zdolności produkcji energii elektrycznej i ciepła powinien zostać zrealizowany do 31 grudnia 2024 r. Natomiast efektem ekologicznym inwestycji, który powinien zostać osiągnięty do 31 grudnia 2025 r., ma być w ciągu roku zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 46  222 ton i zredukowanie zużycia energii pierwotnej o 95  612 GJ. Ilość wytworzonej energii elektrycznej w skojarzeniu (wysokosprawna kogeneracja) wyniesie 48  000 MWh/rok, a wyprodukowanej także w skojarzeniu energii cieplnej – 280  000 GJ/rok.

Warto nadmienić, że w latach 2023-2029 w większości lokalizacji, w których Grupa PGE posiada swoje aktywa, zostaną oddane do eksploatacji instalacje, które przyczynią się do całkowitego lub znacznego odejścia od paliwa węglowego.

– Projekty inwestycyjne, które prowadzimy obecnie w naszych jednostkach wytwórczych mają na celu utrzymanie zdolności produkcyjnych przy jednoczesnym zachowaniu dbałości o środowisko i jakość powietrza –
podkreśla Przemysław Kołodziejak, prezes zarządu PGE Energia Ciepła. – Nasze inwestycje realizujemy zgodnie z przyjętymi założeniami Strategii Ciepłownictwa i według zaplanowanego harmonogramu, który zakłada 70 procent udziału paliw niskoemisyjnych w produkowanej przez PGE Energia Ciepła energii do roku 2030. Podpisana dzisiaj z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowa na dofinansowanie projektu w Kielcach pozwoli na osiągnięcie założonych przez nas celów – uzupełnia prezes zarządu PGE EC S.A.

Realizacja dofinansowanego projektu pozwoli na zapewnienie stabilnych dostaw ciepła do miejskiego systemu ciepłowniczego Kielc oraz energii elektrycznej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Nowa jednostka przyczyni się do osiągnięcia przez system ciepłowniczy w Kielcach statusu „efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego”, co stworzy dogodne warunki do promowania ciepła systemowego i wykorzystania jego potencjału. Przedsięwzięcie ma na celu również wyeliminowanie węgla jako paliwa do produkcji ciepła poprzez zastąpienie go gazem ziemnym.

– Budowa bloku gazowego to kolejna, obok powstającej kotłowni gazowej, ważna inwestycja zarówno dla rozwoju Kielc, jak i środowiska i zdrowia jego mieszkańców –
zauważa Zbigniew Duda, dyrektor Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Kielcach. – Jako producent ciepła i energii elektrycznej skupiamy się na zagwarantowaniu bezpieczeństwa energetycznego. Preferencyjne dofinansowanie, które otrzymamy od NFOŚiGW, to dla nas istotne wsparcie w realizacji tego proekologicznego przedsięwzięcia – dodaje szef kieleckiej elektrociepłowni.  

Inwestycja zapewni dostawy ciepła do odbiorców z terenu Kielc, a także energii elektrycznej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Nowa jednostka gazowa w kieleckiej Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła oznacza ciągłość dostaw ciepła i energii elektrycznej, a jednocześnie przyniesie istotne efekty ekologiczne i społeczne w postaci czystszego powietrza i zdrowia mieszkańców.

Najnowsze porozumienie z NFOŚiGW to kolejna podpisana przez Grupę PGE umowa o dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie odejścia od paliwa węglowego. Wcześniej udzielone zostało wsparcie m.in. dla inwestycji dotyczącej budowy nowych jednostek wytwórczych w Elektrociepłowni w Zgierzu oraz budowy Nowej Elektrociepłowni Czechnica w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz ze środków krajowych.

Źródło: tekst Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, www.gov.pl/web/nfosigw/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA