REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Współpraca GDDKiA z branżą

GDDKiA kontynuuje współpracę z podmiotami pracującymi przy realizacji kontraktów. Po wiosennym spotkaniu z branżą wykonawczą teraz zaproszono do stołu przedstawicieli podmiotów zarządzających kontraktami lub pełniących obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zdjęcie: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA
Celem rozmów było omówienie kluczowych zagadnień dotyczących realizowanych kontraktów.

– Jestem zwolennikiem wyprzedzania pewnych działań na kontraktach niż szukania rozwiązań dopiero wtedy, gdy pojawiają się problemy i skupiać na gaszeniu pożarów –
mówił podczas spotkania p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firm, które w imieniu i na zlecenie GDDKiA zarządzają i nadzorują realizowane kontrakty. Spotkanie miało charakter dialogu, gdzie przedstawiciele GDDKiA po omówieniu poszczególnych zagadnień tj.: przetargi na dokumentacje w opracowaniu, prawa i obowiązki inżyniera kontraktu w procesie inwestycyjnym, zakres realizacji zadań, priorytety GDDKiA na 2019 r., terminy realizacji planu na 2019 r., relacje konsultant – zamawiający i ich rola w procesie inwestycyjnym, zmiany w przepisach prawnych PZP, a kwestia zarządzania głównym kontraktem, polecenie zmiany, roszczenia. Przedstawiciel GDDKiA uczestniczyli w dyskusji z gośćmi zgłaszającymi postulaty i przedstawiającymi swoje doświadczenie z poziomu bezpośrednich działań w ramach zarządzania zadaniami inwestycyjnymi.

Jakość pracy konsultantów przekłada się na realizację kontraktów


Inżynier kontraktu jest uczestnikiem procesu budowlanego, a dokładniej mówiąc jest zespołem specjalistów, ponieważ zakres działań inżyniera kontraktu wyklucza jednoosobowe sprawowanie tej funkcji. Przysługujące mu prawa i obowiązki są związane z tymi jakie posiadają osoby samodzielnie sprawujące funkcje techniczne w budownictwie, w szczególności z obowiązkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Funkcja inżyniera kontraktu opiera się na międzynarodowych ujednoliconych warunkach kontraktowych FIDIC. Podstawowym obowiązkiem inżyniera kontraktu jest: nadzór techniczny nad robotami budowlanymi i jakością ich wykonania, nadzór nad całością dokumentacji sporządzonej przez wykonawcę, sprawowanie kontroli prawidłowości stosowania procedur unijnych oraz dopełnienie w tym zakresie wszelkich formalności (większość projektów w ramach których zatrudniany jest inżynier kontraktu to inwestycje współfinansowane z funduszy UE).

Dyskusja miała na celu wypracowanie jednolitego podejścia w obszarze zarządzania kontraktami, tak aby w jak najlepszym stopniu zapewnić efektywne ich prowadzenie, podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów na budowach, aby cel jakim jest ukończenie budowy był celem nadrzędnym. Kierownictwo GDDKiA zwróciło się do uczestników spotkania z prośbą o to, aby jak najwcześniej sygnalizowali problemy powstające podczas realizacji inwestycji, a nie odwlekali w czasie rozwiązywanie problemów. Takie działania ułatwiają na przyszłość znalezienie konsensusu i w porę zaradzenie powstałym perturbacją. Podkreślono, aby możliwe duży nacisk był kładziony na minimalizowanie ryzyk, które mogą powodować odstępstwa od założeń czasowo-finansowych, które są kluczowymi determinantami zrealizowania rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych.

Inżynier Kontraktu sumiennym i decyzyjnym doradcą


Przedstawiciele GDDKiA podkreśli, że jakość pracy inżynierów kontraktu i ich zespołów przekłada się bezpośrednio na czas rozpatrywania roszczeń, wydawania poleceń zmian czy też rozliczania płatności na kontrakcie, płatności dla podwykonawców, usługodawców i dostawców. Podkreślaliśmy rolę konsultanta, który ma działać jako sumienny doradca (osoba decyzyjna w sprawach kontraktowych), we współpracy i na rzecz GDDKiA, w okresie realizacji usługi. Działania podejmowane przez konsultantów powinny być zgodne z przepisami prawa oraz z zasadami postępowania obowiązującymi w ich zawodzie.

Po szczegółowym przeanalizowaniu postulatów środowiska konsultantów oraz po otrzymaniu informacji zwrotnej o faktycznym przyjęciu do stosowania przez te podmioty wytycznych przekazanych przez GDDKiA, przeprowadzimy kolejne spotkanie jesienią 2019 roku.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA