REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Wybrano wykonawcę obwodnicy Giżycka

Olsztyński Oddział GDDKiA wybrał najkorzystniejszą ofertę w przetargu na projekt i budowę obwodnicy Giżycka w ciągu drogi krajowej nr 59. Najkorzystniejszą ofertę złożyła spółka Unibep, która zaproponowała wykonanie zadania za 109,4 mln zł.

Zdjęcie: GDDKiA O/Olsztyn, www.gov.pl/web/gddkia-olsztyn/
Zdjęcie: GDDKiA O/Olsztyn, www.gov.pl/web/gddkia-olsztyn/

GDDKiA wystąpiła o zwiększenie finansowania

Obecny przetarg to ponowne postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy obwodnicy. Pierwsze postępowanie drogowcy unieważnili, ponieważ złożone oferty przekroczyły zaplanowany budżet. W obecnym przetargu, tak jak w poprzednim, złożone oferty przekroczyły budżet zamawiającego, który wynosił 59 437 500,00 zł. Najniższą cenę 109,4 mln zł zaproponowała firma Unibep, najwyższą 137,3 mln zł, firma Trakcja. GDDKiA podjęła jednak decyzję, że tym razem nie będzie unieważniać postępowania i po sprawdzeniu ofert wystąpiła o przyznanie dodatkowych środków na realizację zadania. Minister Infrastruktury zatwierdził aneks do Programu inwestycji zwiększający finansowanie zadania i można było przystąpić do wyboru wykonawcy.

Termin realizacji i kryteria oceny ofert

Prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie powinny zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 36 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca), natomiast do czasu realizacji robót już nie.

Złożone oferty były oceniane według następujących kryteriów:

– cena – 55 proc.

– kryteria pozacenowe – 45 proc.:

– przedłużenie okresu gwarancji jakości konstrukcji nawierzchni – 20 proc.

– przedłużenie okresu gwarancji jakości obiektów mostowych – 20 proc.

– zagospodarowanie destruktu asfaltowego – 5 proc.

Kolejny etap rozbudowy

Istniejąca obwodnica Giżycka (ul. Obwodowa) ma obecnie w większości przekrój jednojezdniowy. Jej rozbudowa będzie kontynuacją zakończonej w 2021 roku inwestycji obejmującej budowę ronda na skrzyżowaniu DK59 z ulicą Świderską wraz z rozbudową istniejącego układu drogowego do przekroju dwujezdniowego na odcinku około 1 km. Planowana inwestycja obejmie kolejne 1,5 km DK59 od wyżej wymienionego ronda w kierunku Wilkas. Będzie to droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o przekroju 2×2 i nośności 11,5 tony na oś.

Zakres inwestycji obejmie rozbudowę drogi do przekroju dwujezdniowego, budowę dodatkowych jezdni obsługujących tereny przylegające do obwodnicy, budowę mostu i wiaduktu, przebudowę skrzyżowań oraz budowę i przebudowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych. Inwestycja zostanie zrealizowana ze środków budżetu państwa.

Cel inwestycji

Głównym celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) oraz pieszych i rowerzystów. Cel zostanie osiągnięty poprzez dostosowanie parametrów odcinka DK59 do obecnie wymaganych standardów BRD. Rozbudowa obwodnicy poprawi parametry techniczne drogi oraz zwiększy przepustowość na skrzyżowaniach drogi krajowej z drogami lokalnymi. Efektem realizacji inwestycji będzie zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych, skrócenie czasu przejazdu oraz zmniejszenie poziomu hałasu i zanieczyszczeń powietrza.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA