REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Wyliczenie waloryzacji dzięki aplikacji „Kalkulator”

Współpraca GDDKiA i GUS zaowocowała stworzeniem nowego narzędzia pomagającego w wyliczeniach waloryzacji kosztów kontraktów. Aplikacja „Kalkulator” jest mechanizmem (wzorem) waloryzacyjnym do obliczenia realnych zmian kosztów na rynku w określonym czasie dla kontraktów infrastrukturalnych w Polsce.

Aplikacja „Kalkulator”

Aplikacja „Kalkulator” umożliwia w szybki i prosty sposób obliczanie wartości mnożnika korygującego za różne okresy, wykorzystywanego dalej do waloryzacji kwot wynikających z realizacji kontraktów drogowych. Daje również możliwość dokonywania symulacji dla potrzeb waloryzacji kontraktów budowlanych według trzech wersji, uzależnionych od przyjętych systemów wagowych wynikających z klauzuli waloryzacyjnej.

Aplikacja „Kalkulator” jest dostępna na stronie internetowej GUS pod adresem: http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_45.aspx.

Pozwala ona przede wszystkim na automatyczne obliczanie wskaźników obrazujących dynamikę zmieniających się cen na rynku w wybranym czasookresie m.in. dla elementów wchodzących w skład „koszyka waloryzacyjnego”, tj.:
– produkcji sprzedanej wybranych wyrobów przemysłowych (według grup PKWiU) stosowanych w budownictwie drogowym – w tym paliwa, cementu, asfaltu, stali, kruszywa;
– cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) – potocznie zwanego inflacją;
– przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw dla działu 42 sekcji F według PKD 2007 „Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej”.

Realna pomoc dla wykonawców i inwestorów

Aplikacja „Kalkulator” skierowana jest przede wszystkim do inwestorów i podmiotów specjalizujących się w realizacji inwestycji drogowych. Bowiem umożliwia ona w szybki i prosty sposób obliczanie różnych wariantów wartości mnożnika korygującego za różne okresy wykorzystywanego do waloryzacji kwot wynikających z drogowych kontraktów infrastrukturalnych.

Szczegółowy opis wersji znajduje się na stronie internetowej GUS www.stat.gov.pl w zakładce metadane. Aplikacja udostępniona jest w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. W razie konieczności udzielenia dodatkowych wyjaśnień GUS wyodrębnił również dwa adresy e-mailowe do określonych Pracowników instytucji, na które można zgłaszać szczegółowe pytania: b.kudelska@stat.gov.pl i d.turek@stat.gov.pl.

Wiele podmiotów zaangażowanych w tworzenie nowej klauzuli waloryzacyjnej.
GDDKiA mając na celu wypracowanie optymalnych rozwiązań, a także chcąc jak najlepiej poznać problemy i oczekiwania wykonawców do prac nad nowym mechanizmem waloryzacyjnym zaprosiła również przedstawicieli firm branży budowlanej, Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Zamówień Publicznych oraz Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polski.

Prace te rozpoczęły się w GDDKiA jeszcze w 2018 r. Ich celem było wypracowanie nowych zasad, a co za tym idzie także klauzuli waloryzacyjnej. W przypadku kontraktów GDDKiA przełożyło się to przede wszystkim na wprowadzenie zmian do Warunków Kontraktowych – Subklauzuli 13.8. – Korekty wynikające ze zmian kosztu. Będzie to miało wpływ na płynność realizacji inwestycji. Celem jest możliwość zmian kosztów, poprzez stosowanie waloryzacji w umowach GDDKiA oddających realną dynamikę wahań cen elementów podstawowych wpływających na realizację inwestycji drogowej.

Nowe zasady już funkcjonują

Wyniki wielokryterialnej analizy zostały uwzględnione w regulacjach obowiązujących na kontraktach GDDKiA. Dzięki temu od stycznia 2019 r. we wzorcowych dokumentach GDDKiA dotyczących umów na realizację dróg zarówno w formule „Projektuj i Buduj” oraz „Buduj”, w Subklauzuli 13.8 – Korekty wynikające ze zmian kosztu, stosowany jest nowy mechanizm waloryzacyjny. Podmiotem dostarczającym dane wykorzystywane w klauzuli waloryzacyjnej jest Główny Urząd Statystyczny, będący zarazem współautorem aplikacji „Kalkulator”.

Dynamiczniejsza waloryzacja na kontraktach GDDKiA

Nowa waloryzacja wprowadzona w GDDKiA już w I kwartale 2019 r. opiera się na rozliczeniach w oparciu o klauzulę waloryzacyjną, której składową jest „koszyk waloryzacyjny”. W skład „koszyka”, składającego się z głównych elementów cenotwórczych wpływających na ostateczny bilans kosztowy kontraktu, wchodzą ceny produkcyjne: paliwa, cementu, asfaltu, stali, kruszywa oraz średnie wynagrodzenia pracowników branży (wszystkie z ustalonymi stałymi wagami).

Autor: GDDKiA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA