REKLAMA
Hydrotechnika Wiadomości
3 Minuty czytania

Zakończono budowę nowych obwałowań Wisłoki i potoku Kiełkowskiego

Wody Polskie rok przed terminem zakończyły budowę nowych obwałowań Wisłoki i potoku Kiełkowskiego na Podkarpaciu. To region, który jest szczególnie narażony na powodzie.

 
Grafika: Wody Polskie
Grafika: Wody Polskie
                        Tam też koncentruje się szereg działań PGW WP związanych z modernizacją oraz budową infrastruktury przeciwpowodziowej. Jednym z tego typu działań jest zakończona właśnie budowa  6 km nowych obwałowań rzeki Wisłoki oraz potoku Kiełkowskiego. Zabezpieczenie obejmie swoim oddziaływaniem  tereny gmin Mielec i Przecław.

Zapewnienie należytej ochrony przeciwpowodziowej mieszkańców Polski to jeden z priorytetów Wód Polskich. Bezpieczeństwo powodziowe zapewniane jest dzięki budowie i przebudowie urządzeń przeciwpowodziowych, a także przez uwzględnianie usług ekosystemowych. Jedną z inwestycji, które pokazują, jak można połączyć działania techniczne i nietechniczne w ochronie przeciwpowodziowej jest budowa nowych wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisłoki, które poprowadzono nowym śladem, odsuwając wały od rzeki. To nowatorskie podejście pozwala na zwiększenie powierzchni terenów zalewowych w międzywalu Wisłoki. Działanie to pozwala zatrzymać wody wezbraniowe w dolinie, wpływając na bezpieczeństwo powodziowe, osłabiając siłę wody dając jej możliwość rozlania się na większej przestrzeni. Jednocześnie umożliwia stabilizację poziomu wód gruntowych w jej otoczeniu, co działa korzystnie na ekosystemy w okresie niżówek.

Wezbrania to naturalne, powracające cyklicznie zjawiska. W Wodach Polskich prowadzimy inwestycje stanowiące odpowiedzi na nasilające się zjawisk ekstremalnych – gwałtownych wezbrań i powodzi oraz suszy. Oddawanie przestrzeni rzekom na określonych odcinkach zintensyfikuje skuteczność działań technicznych, które prowadzimy, dla ochrony blisko 15 mln osób mieszkających w Polsce na terenach zalewowych w ramach projektu #StopPowodzi.

– Ta inwestycja stanowi wzorcowy przykład współpracy Wód Polskich z Wojewodą, Marszałkiem, oraz lokalnymi samorządami –
podkreślił Robert Chciuk, Zastępca Prezesa Wód Polskich, obecny podczas uroczystego odbioru zadania pod nazwą „Budowa wałów przeciwpowodziowych na rzece Wisłoce w km rzeki od 27+100 do 31+400 i potoku Kiełkowskim w km wału od 0+150 do 1+971 na terenie gm. Mielec i gm. Przecław, woj. podkarpackie”.

Obecna podczas uroczystości Dyrektor RZGW w Rzeszowie Małgorzata Wajda podziękowała Wojewodzie oraz samorządowcom za sprawnie przeprowadzoną procedurę wykupu  nieruchomości.  Trasa nowych obwałowań jest bowiem znacznie odsunięta od koryta Wisłoki, w związku z czym na terenie powstałego międzywala znalazło się 12 gospodarstw. Przed wykonaniem robót dokonano wykupu tych gospodarstw, aby ich właściciele mogli z odpowiednim wyprzedzeniem przeprowadzić się do nowych miejsc zamieszkania.

Dzięki realizacji projektu, polegającego na budowie niemal 6 km nowego lewostronnego wału Wisłoki i lewostronnego obwałowania potoku Kiełkowskiego, ochroną zostało objętych ok. 650 mieszkańców miejscowości Boża Wola w gminie Mielec oraz miejscowości Kiełków w gminie Przecław, zamieszkujących obszar ok. 557 ha. Całkowita wartość zadania wraz z robotami, odszkodowaniami oraz przygotowaniem dokumentacji wyniosła 21,7 mln zł, z czego 13 mln pochodziło z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Przedsięwzięcie o wartości blisko 15 mln zł zostało zrealizowane przez PGW Wody Polskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Roboty budowlane rozpoczęły się w październiku 2019 roku. Umowa z wykonawcą zakładała ich sfinalizowanie we wrześniu 2021 r., jednak dzięki dobrej organizacji przedsięwzięcie zakończono niemal rok przed planowanym terminem.

Źródło: PGW Wody Polskie
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA