REKLAMA
Hydrotechnika Wiadomości
3 Minuty czytania

Zwiększenie retencji korytkowej na Kanale Południowym Obry

Wody Polskie kontynuują współprace z samorządami. Tym razem Zarząd Zlewni w Zielonej Górze podpisał z dwoma gminami porozumienie na realizację ważnej inwestycji na Kanale Południowym Obry w woj. lubuskim.

   
Przedsięwzięcie pozwoli na zwiększenie retencji korytowej i podniesienie poziomu ochrony przed powodzią i suszą w kilkunastu miejscowościach na obszarze 3100 hektarów.

Strony wspólnie zrealizują inwestycję pod nazwą „Budowa jazów na Kanale Południowym Obry w miejscowości Ciosaniec w gminie Sława oraz w miejscowościach Perkowo i Siekowo w gminie Przemęt”, na warunkach określonych we wspólnie podpisanym  9 listopada porozumieniu. W specjalnej wideokonferencji on-line udział wzięli między innymi: poseł na Sejm RP Jerzy Materna; zastępca prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą Krzysztof Woś; dyrektor Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Mariusz Przybylski; dyrektor Wód Polskich Zarządu Zlewni w Zielonej Górze Jan Wardecki oraz Cezary Sadrakuła – burmistrz Sławy i Janusz Frąckowiak – wójt gminy Przemęt.

– Skuteczna realizacja strategii rządu w zakresie zwalczania skutków suszy i powodzi w Polsce nie byłaby możliwa, gdyby nie ścisła współpraca instytucji państwowych z jednostkami samorządu terytorialnego. Jako Minister Klimatu i Środowiska ze szczególną troską wspieram wszystkie te projekty, które pozwalają działać na rzecz środowiska naturalnego oraz walczyć z efektami zmian klimatycznych, na pierwszym miejscu stawiając bezpieczeństwo ludzi i ich domów, zapewniając im optymalne warunki do życia –
napisał Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska, w specjalnym liście gratulacyjnym przesłanym uczestnikom wydarzenia.

Obrzański Kanał Południowy to część rzeki Obry, lewobrzeżnego dopływu Warty. Włącza się on także do systemu rzeki Obrzycy, prawobrzeżnego dopływu Odry. Realizacja inwestycji – projekt i budowa trzech jazów w miejscowościach Ciosaniec, Perkowo i Siekowo – planowana jest w dwóch etapach. Funkcję inwestora bezpośredniego pełnić będą Wody Polskie, natomiast Gmina Sława i Gmina Przemęt, jako współinwestorzy, będą współfinansować realizację przedsięwzięcia. Podpisanie porozumienia dotyczyło pierwszego etapu inwestycji, na którą składa się wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu. Te działania pozwolą z kolei na realizację drugiego etapu, obejmującego prace budowlane. Dokładna wartość pierwszego etapu zadania zostanie określona po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego przez Wody Polskie i wyłonieniu wykonawcy prac projektowych.

– Jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny udało się nawiązać współpracę z władzami samorządowymi na rzecz polepszania stanu zasobów wodnych w naszym regionie. Wspólna kooperacja z lokalnymi gminami pozwala w bezpośredni sposób zapewniać zwiększenie retencji również w gminach oddalonych od wielkich aglomeracji. Cieszy fakt, że coraz częściej w wielu rejonach Polski południowo-zachodniej Wody Polskie wraz z samorządami współfinansują i partycypują w kosztach zadań, by służyły one jak najszerzej lokalnej społeczności, rolnictwu i przemysłowi –
mówi Mariusz Przybylski, Dyrektor Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Budowa jazów wpłynie na poprawę stosunków gruntowo-wodnych na obszarach przyległych do cieku wodnego. Zwiększone w wyniku piętrzenia zasoby wody zostaną wykorzystane do nawodnień rolniczych. Utrzymanie właściwych poziomów zwierciadła wody na budowli piętrzącej w poszczególnych okresach eksploatacji, pozwoli na uniknięcie nadmiernego uwilgotnienia lub przesuszenia użytków rolnych znajdujących się w dolinie kanału.

Planowana inwestycja wpisuje się w program retencji korytowej, ponieważ wybudowane jazy umożliwią zatrzymanie wody w cieku. Dzięki spowolnieniu spływu wód, zwiększy się retencja w korycie rzecznym oraz nastąpi zmniejszenie erozji dennej. Planowane działania przyczynią się do łagodzenia skutków suszy, poprawią bezpieczeństwo przeciwpowodziowe oraz spełnią oczekiwania lokalnych samorządów i mieszkańców tych terenów.

Warto podkreślić, że Wody Polskie razem z samorządami podejmują także szereg działań dotyczących utrzymania czystości i porządku na obiektach hydrotechnicznych i terenach nadrzecznych oraz w sąsiedztwie zbiorników wodnych. Współpraca z gminami jest prowadzona w zakresie prac na wałach przeciwpowodziowych czy nabrzeżach akwenów, które są popularnymi miejscami rekreacji dla mieszkańców. Przedstawiciele Wód Polskich prowadzą rozmowy z kolejnymi gminami, na terenie których będzie możliwa współpraca nie tylko w 2020 roku, ale i w kolejnych latach.

Tekst i zdjęcie: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA