Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

9 ofert na wykonanie dokumentacji obwodnicy Pisza

Wykonaniem STEŚ z elementami koncepcji programowej oraz materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Pisza w ciągu DK58 i DK63 zainteresowanych jest 9 wykonawców.

 
Najniższą ofertę o wartości 1 884 975,00 zł złożyło konsorcjum firm S.T.I. Polska z Warszawy i S.Te.P. z Werony (Włochy), najwyższą 2 638 350,00 zł firma IVIA z Katowic. Budżet jaki GDDKiA przeznaczyła na wykonanie tego zadania to 2 mln zł.

Kryteria oceny i termin realizacji usługi


Oprócz ceny, weryfikacji podlegać będą kwalifikacje oraz doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia. Komisja przetargowa rozpoczęła analizę i ocenę złożonych ofert. Umowę  z wykonawcą planujemy podpisać w drugim kwartale 2021 roku. Usługa ma zostać zrealizowana w terminie 40 miesięcy. Obecny przetarg jest drugim postępowaniem w sprawie przygotowania dokumentacji projektowej dla obwodnicy Pisza. Poprzednie postępowanie zostało pod koniec października 2020 roku unieważnione. Złożone oferty zawierały błędy lub braki i byliśmy zmuszeni je odrzucić. Jedna z ofert została sporządzona prawidłowo, ale niestety zaoferowana w niej cena przekraczała oszacowaną wartość zamówienia, w wyniku czego musieliśmy unieważnić postępowanie.

Zakres zadania


W ramach zamówienia zostanie wykonana dokumentacja dla obwodnicy Pisza, która będzie jednojezdniową drogą o długości   około 3,6 km. Trasa ma przebiegać w większości nowym śladem od północno-zachodniej poprzez południową do wschodniej części miasta jako droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). Nośność drogi wynosić będzie 11,5 tony na oś. Wybudowane zostaną również drogi dojazdowe obsługujące teren przyległy do obwodnicy, system odwodnienia drogi, obiekty inżynierskie, skrzyżowania. Przebudowane zostaną drogi publiczne oraz infrastruktura techniczna kolidujące z inwestycją. Wybudowane zostaną także chodniki i ścieżki rowerowe. Powstaną urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Lata realizacji


Proces przygotowawczy obejmujący opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie rozszerzonego Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ-R) przewidziany jest na lata 2021-2024, natomiast realizacja w systemie „Projektuj i buduj” planowana jest na lata 2025-2028.

Cele budowy obwodnicy


Realizacja inwestycji pozwoli na dostosowanie dróg krajowych nr 58 i 63 do nośności 11,5 tony na oś. Zadanie ma celu stworzenie bezpiecznego odcinka drogi krajowej o długości około 3,6 km, dostosowanego do tranzytowego ruchu samochodowego osobowego i ciężarowego. Obwodnica spowoduje skrócenie czasu podróży, poprawę warunków tranzytu oraz bezpieczeństwa ruchu miejskiego. Dzięki budowie obwodnicy nastąpi odciążenie układu komunikacyjnego miasta i zwiększenie przepustowości. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI