REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

GDDKiA bada polskie drogi

Blisko 62% dróg w zarządzanych przez GDDKiA na koniec 2019 r. było w stanie dobrym. Mimo coraz większego natężenia ruchu i eksploatacji dróg, zanotowano wzrost liczby tras w dobrym stanie o ok. 800 km w stosunku do 2018 r.

 
Zdjęcie: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA
Które drogi i jak badamy?

Tylko dokładne badania przeprowadzone bezpośrednio na danej nawierzchni mogą być źródłem wiarygodnego i rzetelnego raportu na temat jakości danej drogi. Wszelkie inne opracowania obarczone są błędem, a ich wyniki nie odzwierciedlają realnej jakości infrastruktury drogowej i wprowadzają opinię publiczną w błąd. Szczególnie dotyczyć to może badań ankietowych opartych na subiektywnych ocenach.

Dlatego corocznie na drogach znajdujących się w zarządzie GDDKiA, wykorzystując specjalistyczny sprzęt, wykonujemy profesjonalne pomiary, mające na celu zbadanie stanu technicznego ich nawierzchni. Są to drogi krajowe (w tym drogi ekspresowe i autostrady), z wyłączeniem tych przebiegających przez miasta na prawach powiatu bądź płatnych odcinków autostrad koncesyjnych, które pozostają poza zarządem GDDKiA.

Do badań wykorzystujemy dedykowany dla poszczególnych parametrów nawierzchni sprzęt pomiarowy. Należą do nich m.in. profilografy laserowe RSP, zestawy SRT-3, zestawy FWD, jak również zestawy wykorzystywane do automatycznej oceny nawierzchni pod względem stanu spękań.

Całą sieć dróg znajdujących się w zarządzie GDDKiA podzielono na krótsze fragmenty, zazwyczaj 50-metrowe odcinki diagnostyczne, podlegające klasyfikacji pod względem stanu technicznego. Na podstawie m.in. map prezentujących stan techniczny nawierzchni, na wszystkich zarządzanych przez GDDKiA drogach, planujemy prace remontowe z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby stale utrzymywać drogi w jak najlepszym stanie.
 
Zdjęcie: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA

Wyniki na podstawie profesjonalnych i dokładnych pomiarów

Stan techniczny nawierzchni dróg krajowych oceniany jest na podstawie wyników pomiarów parametrów techniczno-eksploatacyjnych nawierzchni jezdni gromadzonych przez GDDKiA oraz koncesjonariuszy autostrad płatnych. Dane o stanie technicznym nawierzchni dróg wraz z m.in. informacjami o ruchu pojazdów i wypadkach, są istotnym elementem wykorzystywanym w procesie zarządzania drogami przez każdego z zarządców.

Zamieszczone w raporcie informacje dotyczą sieci dróg krajowych, według stanu na koniec 2019 roku, zarządzanych przez:
– GDDKiA, o długości 17 744 km (22 046 km w rozwinięciu na jedną jezdnię),
– koncesjonariuszy, m.in. odcinki autostrad A1, A2 i A4 o łącznej długości 468 km (936 km w rozwinięciu na jedną jezdnię).

Raport nie obejmuje odcinków dróg krajowych, którymi nie zarządza GDDKiA, czyli m.in. odcinków dróg przebiegających przez miasta na prawach powiatu, z wyłączeniem dróg ekspresowych (klasy S) i autostrad (klasy A).

Wyniki za 2019 rok


W zakresie oceny użytkowej, w której brane są pod uwagę wyłącznie parametry wpływające na komfort jazdy użytkowników oraz warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD), na koniec 2019 roku długość sieci dróg krajowych w stanie dobrym – na poziomie pożądanym – wyniosła 66,4%.

Stan techniczny nawierzchni sieci dróg krajowych, zarządzanych przez GDDKiA, w ciągu ostatnich lat ulega systematycznej poprawie. W 2019 roku wszystkie kluczowe parametry techniczno-eksploatacyjne nawierzchni (równość podłużna, głębokość koleiny, stan spękań, współczynnik tarcia), które mają wpływ na bezpieczeństwo użytkowników dróg, również uległy poprawie.

Biorąc pod uwagę, że aktualnie aż ponad 500 km odcinków dróg jest w trakcie remontów lub przebudów, pokazuje to skalę zaangażowania GDDKiA w poprawę stanu nawierzchni. Co więcej pokazuje to również pozytywną tendencję poprawy stanu technicznego dróg krajowych.

Efektem działań GDDKiA jest m.in. zmniejszenie liczby odcinków dróg w stanie złym i niezadowalającym na korzyść odcinków w stanie dobrym.

W 2001 r. udział odcinków w stanie złym przekraczał o 5,5% udział odcinków w stanie dobrym. Od 2002 r. notowany jest przeważnie, z pewnymi wahaniami, wzrost długości odcinków w stanie dobrym w stosunku do długości odcinków w stanie złym. W porównaniu do roku 2018, w roku 2019 zanotowano wzrost stanu dobrego nawierzchni o 2,4%.

Źródło: GDDKiA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA