REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

GDDKiA: Odbyło się koleje posiedzenie Rady Ekspertów

W ramach bieżącej współpracy z branżą podczas kolejnego już spotkania Rady Ekspertów Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przedstawiła ujednolicone zasady związane z realizacją kontraktów.

Przypomnieliśmy również o publikowanym przez GDDKiA planie najbliższych przetargów drogowych, który jest co miesiąc aktualizowany. Wszystko to w celu podniesienia poziomu przewidywalności w branży budowlanej i możliwości zaplanowania frontu robót przez wykonawców w kontekście portfela zamówień GDDKiA.

Czujemy się w obowiązku wspomagać sytuację całego rynku, wpływając na jego stabilizację poprzez przewidywalność naszych działań oraz sposób realizacji kontraktów. Prowadzimy na bieżąco dialog z branżą, czego najlepszym przykładem są chociażby spotkania z generalnymi wykonawcami i firmami świadczącymi na naszą rzecz usługi nadzoru inwestorskiego. Naszym wspólnym celem powinna być sprawna realizacja Programu Budowy Dróg Krajowych.

Podczas spotkania poruszono m.in. temat ustandaryzowania Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Wzorcowe WWiORB, poza uwzględnieniem najnowszej wiedzy, scalają wymagania zawarte w różnych dokumentach, tak aby w przypadku jednego elementu robót, wszystkie jego właściwości były opisane w jednym dokumencie.

Kolejnym ważnym punktem był temat niewłaściwej wyceny przez oferentów. Wskazano najczęściej popełniane błędy, w tym m.in. wycenę niezgodną z warunkami kontraktu (inna metoda wyceny dla robót przed i po zmianie – sprzeczna z postanowieniami Subklazuli 12.3/13.3 Szczególnych Warunków Kontraktu), znaczne zawyżanie cen jednostkowych robót lub prozaiczne braki w dokumentach.

Rada Ekspertów powołana 30 maja 2016 r. przez Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka. W skład Rady Ekspertów wchodzą przedstawiciele publicznych zamawiających (zarządców dróg publicznych), organizacji branży drogowej oraz partnerów społecznych (związków zawodowych). Zadaniem Rady Ekspertów jest w szczególności wypracowanie wzorca umowy na realizację zamówienia, wytycznych dotyczących sporządzania opisów przedmiotu zamówienia, wytycznych dotyczących prowadzenia postępowań przetargowych oraz docelowej formuły działań Narodowego Forum Kontraktowego, jako następcy Rady Ekspertów.

Dotychczas współpraca Ministerstwa Infrastruktury, GDDKiA i branży budownictwa drogowego zaowocowała przygotowaniem przepisów nadających ministrowi właściwemu do spraw transportu kompetencje w zakresie wydawania rekomendacji i zaleceń odnoszących się do wymagań techniczno-budowlanych. Opracowane zostały także przepisy wprowadzające możliwość współfinansowania zadań realizowanych na drogach publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego. Projekty nowelizacji ustaw w tym zakresie zostały podpisane przez Prezydenta RP.

Autor: GDDKiA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA