REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

GDDKiA reguluje należności za Astaldi

Dzięki wyprzedzającym działaniom drogowcy zabezpieczyli płatności dla podmiotów trzecich, jak i płynność finansów na placach budów prowadzonych przez firmę Astaldi na zlecenie GDDKiA.

Realne efekty są już odczuwalne dzięki wykonanym w ostatnich dniach przelewom bezpośrednim. Co ważne, wykonawca deklaruje dokończenie prac i realizuje obecne kontrakty.

Dzięki stałemu monitoringowi jakości i postępu prac inwestycji realizowanych na zlecenie GDDKiA już z początkiem października podpisano porozumienie pozwalające na bezpośrednią wypłatę zgłaszającym się do GDDKiA podmiotom trzecim za zrealizowane roboty, dostawy bądź usługi na budowach gdzie generalnym wykonawcą jest firma Astaldi. Dzięki czemu na inwestycjach: S2 południowej obwodnicy Warszawy wraz z ponad 2-kilometrowym tunelem oraz S7 na tunelowym odcinku „Zakopianki”, zostały zabezpieczone interesy podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów. Co więcej, realne efekty podpisanego porozumienia oraz wdrożonej, awaryjnej procedury usprawniającej płynność przepływu finansów na określonych kontraktach możemy już obserwować. GDDKiA wypłaca należne płatności za wykonane i odebrane prace lub usługi bezpośrednio podmiotom realizującym określone zadania.

Efekty porozumienia o płatnościach bezpośrednich

GDDKiA uregulowała już płatności w kwocie 36,7 mln zł, ze zgłoszonych w ramach sześciu kontraktów Astaldi roszczeń na ponad 111 mln zł. Pozostałe zgłoszone roszczenia podmiotów trzecich, na kwotę ok. 74 mln zł są obecnie rozpatrywane. Każde jest indywidualnie sprawdzane pod kątem wykonania i odebrania prac lub usług oraz pod kątem formalnym. Szczególnie w tym ostatnim przypadku pracownicy GDDKiA pomagają przedsiębiorcom zwracając uwagę i wskazując jakie dokumenty należy przedstawić, aby jak najsprawniej przeprowadzić procedurę rozpatrzenia określonych roszczeń o płatności.

Drogowcy przewidują, że w kolejnych dniach i tygodniach listopada będzie możliwe zakończenie rozpatrywania większości z podanych powyżej kwot. Ma to również na celu stabilizację sytuacji na placach budów co powinno przenosić się także na poprawę płynności realizacji inwestycji.

GDDKiA chroni podwykonawców na swoich inwestycjach

Przy okazji warto przypomnieć, że we wszystkich umowach podpisanych przez GDDKiA, zawarte są mechanizmy zabezpieczające podwykonawców. Jeden z nich mówi, iż wykonawcy zobowiązani są do każdego rozliczenia dołączyć dowody zapłaty lub oświadczenia podmiotów trzecich o wypłaceniu wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. Brak tych dowodów wstrzymuje wykonawcy wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty. Jednocześnie wzywamy wykonawcę do uregulowania należności. Jeśli nie zostanie to zrealizowane, wówczas po uprzedniej analizie dokumentacji, dokonujemy bezpośredniej płatności na rzecz podmiotu trzeciego potrącając kwotę z należności wykonawcy.

Takie sytuacje miały miejsce na kontraktach realizowanych także przez Astaldi gdzie uruchomiliśmy bezpośrednią płatność podwykonawcom. Podkreślamy że sytuacja rozliczeń finansowych na kontraktach jest pod stałą kontrolą GDDKiA.

Kontrakty realizowane przez firmę Astaldi na zlecenie GDDKiA

W ramach sześciu kontraktów realizowanych przez włoską firmę, z czego cztery są w fazie końcowej i odbywa się na nich ruch. Wartość umów realizowanych przez Astaldi opiewa na 4 mld zł, a do wykonania pozostały jeszcze roboty o wartości ok. 2 mld zł. Co ważne, przedstawiciele wykonawcy deklarują kontynuację prac.

W budowie:

– S2 południowa obwodnica Warszawy, odc. od w. Puławska do w. Przyczółkowa;
– S7 Lubień – Rabka Zdrój, odc. Naprawa – Skomielna Biała.

Oddane do ruchu:

– S5 Poznań – Wrocław, odc. Korzeńsko – Wrocław;
– S8 obwodnica Marek, odc. od. w. Kobyłka do obw. Radzymina (trwa jeszcze remont starego przebiegu przez Marki);
– S8 Wyszków – Białystok, odc. Wiśniewo – Mężenin;
– S8 Wyszków – Białystok, odc. Mężenin – Jeżewo (do wykonania prace dodatkowe).

Autor: GDDKiA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA