REKLAMA
Budownictwo Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Minister infrastruktury na posiedzeniu Rady ds. Transportu

Podczas posiedzenia unijnej Rady ds. Transportu (TTE) w Luksemburgu z udziałem ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka, ministrowie ds. transportu państw UE uzgodnili stanowisko Rady (tzw. podejście ogólne) w sprawie projektów ustawodawczych dotyczących wykorzystania zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej na jednolitym europejskim obszarze kolejowym, rozszerzenia mandatu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA) oraz dyrektywy ws. Systemu Informacji Rzecznej (RIS).

Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/

Aby uczynić żeglugę bardziej bezpieczną, ekologiczną i nowoczesną, w 2023 r. Komisja Europejska zaproponowała przegląd zbioru przepisów wchodzących w skład pakietu o bezpieczeństwie morskim. Obejmuje on m.in. kontrole państwa portu, zanieczyszczenia ze statków, przestrzeganie wymogów państwa bandery, dochodzenia w sprawie wypadków w sektorze morskim oraz zmienione rozporządzenie o Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA).

– Zmiana rozporządzenia w sprawie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego ułatwi funkcjonowanie tej agencji i jej współpracę z państwami członkowskimi, a przede wszystkim przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa żeglugi morskiej – powiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Ministrowie zaaprobowali też zmianę dyrektywy ws. Systemu Informacji Rzecznej (RIS), dzięki której poprawią się warunki żeglugi śródlądowej. Nowa regulacja pozwoli na szybszą i sprawniejszą wymianę informacji w ramach UE. Usprawnienie systemu przyczyni się tym samym do poprawy pozycji żeglugi śródlądowej w łańcuchu multimodalnym.

Rada uzgodniła również podejście ogólne do nowego rozporządzenia o wykorzystaniu zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej w jednolitym europejskim obszarze kolejowym. Zarządzanie zdolnością przepustową infrastruktury kolejowej i zarządzanie transgranicznym ruchem kolejowym mają kluczowe znaczenie dla sprawnego funkcjonowania sektora kolejowego. Przyjęte podejście ogólne zawiera uprawnienie państw członkowskich do wydawania wiążących wytycznych zarządcom infrastruktury.

– Transport kolejowy to dla Polski priorytet, a procedowane rozporządzenie stanowi krok w kierunku uczynienia kolei bardziej konkurencyjną. Rozporządzenie odpowiada założeniom polskiego Horyzontalnego Rozkładu Jazdy, projektowanego dla polskiej kolei systemu długoterminowego zarządzania rozkładem jazdy pociągów, w celu rozwoju jakości oferty kolejowej – stwierdził minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Rada zatwierdziła ponadto konkluzje w sprawie sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, dotyczącego wysiłków UE na rzecz osiągnięcia celów w zakresie bezpiecznego ruchu drogowego. Minister Dariusz Klimczak potwierdził pełne zaangażowanie Polski na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego z udziałem organów publicznych, użytkowników dróg, sektora przemysłu i społeczeństwa obywatelskiego. Dodał, że oprócz szeregu działań legislacyjnych i edukacyjnych w tym obszarze, stale modernizowana jest infrastruktura drogowa, tak aby bezpieczeństwo ruchu drogowego – zwłaszcza tych najmniej chronionych jego uczestników – systematycznie wzrastało.

Szefowie delegacji przeprowadzili również debatę orientacyjną na temat priorytetów strategicznych unijnej polityki transportowej, w trakcie nowej kadencji Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej. W jej trakcie szef resortu infrastruktury D. Klimczak podkreślił znaczenie odpowiedniego finansowania rozwoju unijnej infrastruktury transportowej, konieczność budowania odpornych na kryzysy łańcuchów dostaw oraz udzielania dalszego wsparcia walczącej Ukrainie, jednakże bez uszczerbku dla unijnej branży transportu drogowego.

Spotkanie w Luksemburgu było okazją do rozmowy ministra D. Klimczaka z przedstawicielami ministerstw transportu z Danii i Cypru – państw, z którymi Polska będzie tworzyła tzw. trio prezydencji. Podczas spotkania omówiono priorytety i plany poszczególnych państw na czas sprawowania przez nie prezydencji w Radzie UE. Prezydencja kieruje pracami Rady nad unijnym ustawodawstwem oraz dba o ciągłość działań UE, porządek procedur legislacyjnych i współpracę państw członkowskich. Państwa, które sprawują prezydencję po sobie (co sześć miesięcy), ściśle współpracują w grupach po trzy i ustalają długofalowe cele oraz przygotowują wspólny program tematów i spraw, którymi Rada będzie się zajmować przez 18 miesięcy. Zgodnie z harmonogramem, Polska będzie sprawować prezydencję w I połowie 2025 r.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA