REKLAMA
Energetyka Wiadomości
2 Minuty czytania

NFOŚiGW: 400 mln zł w nowym Programie „Moja Elektrownia Wiatrowa”

NFOŚiGW poszerza ofertę dofinansowania dla prosumentów. Z nowego programu „Moja Elektrownia Wiatrowa”, który rusza 17 czerwca 2024 r., osoby indywidualne mogą uzyskać do 47 tys. zł dofinansowania na zakup i montaż mikroinstalacji wiatrowej z magazynem energii.

Zdjęcie: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, www.gov.pl/web/nfosigw/

Z programu „Moja Elektrownia Wiatrowa” będą mogli skorzystać właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych. Dotacje wyniosą do 30 tys. zł na jedną mikroinstalację wiatrową oraz do 17 tys. zł na magazyn energii elektrycznej.

– Programy skierowane do prosumentów przyczyniają się do rozwoju energetyki rozproszonej, podnoszą efektywność pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł i wspierają transformację energetyczną w Polsce. Ważnym elementem uruchamianych przez nas programów jest dofinansowanie do magazynów energii, które zapewnią wzrost wykorzystania energii elektrycznej w miejscu jej wytwarzania. Magazyny energii u prosumentów mają również za zadanie odciążenie sieci elektroenergetycznej, a co za tym idzie efektywniejsze wykorzystanie instalacji OZE również u innych uczestników rynku – powiedziała Prezes Zarządu NFOŚiGW Dorota Zawadzka-Stępniak.

Dotacja NFOŚiGW przewiduje refundację do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na inwestycję. Zainstalowana moc elektryczna siłowni wiatrowej może wynosić od 1 do 20 kW, przy czym program zakłada dofinansowanie nie więcej niż 5 tys. zł/1 kW. Dofinansowanie będzie udzielane do magazynu energii o pojemności minimalnej 2 kWh i wyniesie nie więcej niż 6 tys. zł/1 kWh. Kwalifikowalność kosztów w pierwszym naborze wniosków dotyczy okresu od 30.06.2023 r. do 16.06.2025 r.

W ramach programu „Moja Elektrownia Wiatrowa” wysokość konstrukcji małej turbiny wiatrowej nie może przekroczyć 30 m. To ograniczenie wysokości wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie z tym rozporządzeniem, instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru o całkowitej wysokości do 30 m nie należą do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

– Ten program to odpowiedź na docierające do nas sygnały o potrzebie przygotowania i wdrożenia mechanizmów wsparcia dla inwestycji z zakresu małych turbin wiatrowych. Liczymy, że będzie on impulsem rozwoju rynku tego typu mikroinstalacji w naszym kraju – szczególnie w regionach o dużym potencjale produkcji energii z wiatru. Widzimy możliwości rozwoju polskich firm w tym zakresie, z kolei środowiska akademickie mają tu szansę wykorzystać swoje badania naukowe dotyczące OZE – powiedział Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW Paweł Augustyn.

Efektywność produkcji energii z wiatru jest uzależniona od miejsca posadowienia turbin wiatrowych. Najlepsze warunki wietrzności są w północnym pasie kraju. Ponadto dobre warunki dla instalacji wiatrowych panują w województwach kujawsko-pomorskim i łódzkim, na północnym Mazowszu, w środkowej części Lubelszczyzny i na Przedgórzu Sudeckim.

Planując inwestycję, należy wziąć pod uwagę położenie działki, na której planowana jest przydomowa elektrownia wiatrowa. Ważne będą ukształtowanie terenu, wysokość i zwartość zabudowy dookoła inwestycji oraz okoliczne zadrzewienia.

Finansowanie programu „Moja Elektrownia Wiatrowa” pochodzi z Funduszu Modernizacyjnego (FM). Jest to instrument finansowy zasilonym środkami ze sprzedaży 4,5 proc. ogólnej puli uprawnień do emisji CO2 w ramach unijnego systemu handlu emisjami EU-ETS. Sprzedaż tych uprawnień jest dokonywana w półrocznych transzach przez Europejski Bank Inwestycyjny. Szacuje się, że do Polski z Funduszu Modernizacyjnego w latach 2021-30 może trafić ok. 60 mld zł. Pieniądze z FM wspierają modernizację systemu energetycznego, poprawę efektywności energetycznej i zeroemisyjny transport w Polsce i 12 innych krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z ustawą o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, funkcję Krajowego Operatora Funduszu Modernizacyjnego pełni NFOŚiGW.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA