REKLAMA
Energetyka Wiadomości
2 Minuty czytania

Unijne dofinansowanie dla budowy dwóch gazociągów

W ramach Programu FEnIKS spółka GAZ-SYSTEM podpisała umowy z Instytutem Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem Badawczym na dofinansowanie budowy dwóch gazociągów: Oświęcim – Tworzeń oraz Rembelszczyzna – Mory. Ogółem wartość dofinansowania unijnego wyniesie 484,1 mln zł.

Grafika: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA, www.gaz-system.pl

Dla gazociągu Oświęcim – Tworzeń przyznano dofinansowanie w wysokości 213,6 mln zł, przy czym wartość projektu ogółem wynosi 508,8 mln zł, natomiast gazociąg Rembelszczyzna – Mory otrzyma wsparcie w kwocie 270,5 mln zł przy wartości projektu 470,8 mln zł.

– Zapewnienie tak znacznego dofinansowania tych inwestycji ze środków unijnych potwierdza, że podążamy w spółce w kierunku rozwoju zgodnym z wizją transformacji energetycznej.

W GAZ-SYSTEM mamy duże doświadczenie w prowadzeniu projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. Wsparcie odpowiadające ponad czterdziestu proc. wartości inwestycji ułatwi nam ich realizację. Warto podkreślić, że oba gazociągi odegrają ważną rolę w zwiększeniu dostępu do błękitnego paliwa na południu oraz w centralnej Polsce – powiedział Sławomir Hinc, prezes GAZ-SYSTEM.

Gazociąg Oświęcim – Tworzeń

Jest to kluczowa inwestycja prowadzona w ramach programu „Coal to Gas”. Długość gazociągu wynosi 44 km. Stanowi on jeden z odcinków planowanej magistrali przesyłowej Skoczów – Komorowice – Oświęcim – Tworzeń.

Celem inwestycji jest zapewnienie zwiększonych i stabilnych dostaw gazu ziemnego do obiorców z województw małopolskiego i śląskiego oraz stworzenie warunków dla przyłączania przedsiębiorstw z sektora elektroenergetycznego i przemysłu do sieci przesyłowej. Gazociąg Oświęcim – Tworzeń zostanie połączony z gazowym korytarzem Północ – Południe na terenie Sławkowa, a w Oświęcimiu z istniejącą siecią przesyłową.

Inwestycja umożliwi uruchomienie przesyłu gazu ziemnego do bloków parowo-gazowych w zakładach Synthos Dwory w Oświęcimiu.

Gazociąg Rembelszczyzna – Mory

Projekt strategiczny dla aglomeracji warszawskiej czyli tzw. Gazociąg Warszawski będzie miał długość 28,5 km. Inwestycja wzmocni bezpieczeństwo energetyczne stolicy i okolic. Pozwoli również na przyłączanie do sieci gazowej nowych odbiorców, w tym elektrociepłowni i ciepłowni, co przełoży się na zwiększenie stołecznych zdolności wytwórczych energii elektrycznej i ciepła. Dodatkową korzyścią będzie poprawa jakości powietrza w Warszawie i okolicznych gminach.

Potwierdzenie znaczenia projektów

Celem programu FEnIKS (Fundusze na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko) jest poprawa warunków rozwoju kraju poprzez budowę infrastruktury technicznej i społecznej zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju.

Program wspiera m.in. wzrost efektywności energetycznej, redukcję gazów cieplarnianych oraz adaptację do zmian klimatycznych.

Wymienione inwestycje pozwalają włączać kolejne punkty do sieci GAZ-SYSTEM, która w przyszłości ma zostać siecią typu Smart – Grid (inteligentna sieć gazowa), czyli taką, która integruje tradycyjną infrastrukturę z innowacyjnymi, odnawialnymi źródłami energii (np. biogazownie itp). Przyczyni się to do zwiększenia udziału biogazu w ogólnym bilansie energetycznym.

Nowoczesna sieć gazowa, wraz z przyłączonymi do niej instalacjami i urządzeniami, pozwoli integrować uczestników procesów produkcji, przesyłania, dystrybucji, magazynowania, skraplania, regazyfikacji i obrotu paliw gazowych, w celu ich dostarczania w sposób niezawodny, bezpieczny i efektywny ekonomicznie oraz z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska i uzasadnionych potrzeb odbiorców.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA