REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Wniosek o wydanie DŚU dla obwodnicy Człuchowa

Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku gdański Oddział GDDKiA złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla obwodnicy Człuchowa w ciągu DK22 i DK25.

Plan orientacyjny: GDDKiA O/Gdańsk, www.gov.pl/web/gddkia-gdansk/

Co składa się na wniosek DŚU

Do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej została dołączona karta informacyjna przedsięwzięcia, która jest jednym z elementów procedury oceny oddziaływania na środowisko, przeprowadzanej przez RDOŚ przed wydaniem decyzji środowiskowej. Jest to opracowanie, w którym dokonano szczegółowych prognoz oddziaływania budowy obwodnicy Człuchowa w ciągu DK22 i DK25 w zakresie hałasu, zanieczyszczeń powietrza i jakości wód. Zawarto w nim informacje na temat oddziaływania na inne komponenty środowiska (rośliny, zwierzęta, klimat, krajobraz, zdrowie i społeczność lokalna).

GDDKiA wskazała m.in. lokalizację i parametry przejść dla zwierząt, zabezpieczenia akustyczne, urządzenia ochrony wód, nasadzenia zieleni, zakres nadzoru przyrodniczego itp. Każdy, kto jest zainteresowany oddziaływaniem planowanej inwestycji na środowisko, ma możliwość zapoznania się z ww. dokumentami na etapie konsultacji społecznych, które zostaną przeprowadzone przez RDOŚ w Gdańsku w trakcie procesu wydawania decyzji środowiskowej.

Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe

W grudniu 2020 roku ogłoszono przetarg na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) oraz materiałów do wniosku o wydanie DŚU dla budowy ok. 20-kilometrowej drogi o klasie GP (główna ruchu przyspieszonego) w woj. pomorskim. W kwietniu 2021 roku podpisano z biurem projektowym Schuessler-Plan Inżynierzy z Warszawy umowę na wykonanie tej dokumentacji.

Dla obwodnicy Człuchowa w ciągu DK22 i DK25 opracowane zostały cztery warianty przebiegu trasy o takim samym stopniu szczegółowości. Każdy z nich tylko częściowo przebiega po tym samym śladzie. We wniosku o uzyskanie DŚU wskazanp jako preferowany wariant W1 z tzw. obwodnicą Jaromierza.

Dalsze prace

Kolejnym etapem prac, po uzyskaniu decyzji środowiskowej, będzie opracowanie szczegółowego projektu technicznego realizowanego jako II etap rozszerzonego Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ-R etap II). Projekt techniczny zawiera rozwiązania geometryczne dróg, konstrukcji obiektów drogowych, obiektów inżynierskich, granice terenu zajmowanego pod inwestycję oraz przedmiary robót i kosztorysy dla kluczowych elementów przedsięwzięcia. Na II etapie STEŚ-R wykonywane są także badania geologiczne dla wskazanego w DŚU przebiegu trasy.

Obwodnica Człuchowa w ciągu DK22 i DK25

20-kilometrowa jednojezdniowa trasa będzie już drugim zadaniem w ramach realizacji Programu budowy 100 obwodnic w woj. pomorskim. W ramach inwestycji planowana jest budowa czterech skrzyżowań. Ponadto zostanie wybudowany nowy obwód utrzymania drogi.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA