REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Wyniki prac nad intermodalnym krajowym modelem ruchu

Innowacyjnym metodom prognozowania ruchu krajowego, regionalnego oraz lokalnego poświęcona była międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna zorganizowana 28 maja przez Politechnikę Warszawską.

Zdjęcie: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA
Przedstawiono na niej wyniki pracy naukowo-badawczej dotyczącej zasad prognozowania ruchu drogowego, z uwzględnieniem innych środków transportu, realizowanej przez konsorcjum Politechniki Warszawskiej i Politechniki Krakowskiej.

Konferencję otworzyli wspólnie: Tomasz Żuchowski – p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz prof. Andrzej Garbacz – Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Praca naukowo-badawcza powstała w ramach przedsięwzięcia Rozwój Innowacji Drogowych (RID), współfinansowanego przez GDDKiA oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Pierwszy w Polsce Intermodalny Krajowy Model Ruchu


Dla efektywnego planowania infrastruktury drogowej niezbędna jest możliwość prognozowania wielkości ruchu. Podstawową techniką prognozowania ruchu wymaganą przez GDDKiA jest metoda modelowania ruchu. Aktualnie w pracach bieżących GDDKiA wykorzystywany jest Krajowy Model Ruchu (KMR) wykonany w 2007 roku, w ramach opracowania „Studium układu dróg szybkiego ruchu w Polsce”. Obecnie GDDKiA uzgodniła już ponad tysiąc prognoz ruchu opracowanych z wykorzystaniem tego modelu.

Podstawowym celem omawianego na konferencji projektu RID było zbudowanie pierwszego w Polsce Intermodalnego Krajowego Modelu Ruchu (IKMR), uwzględniającego również ruch kolejowy i lotniczy, opracowanie wzorcowego Regionalnego Modelu Ruchu oraz przykładowych Lokalnych Modeli Ruchu.

Upowszechniamy najnowsze rozwiązania


Intermodalny Krajowy Model Ruchu oraz wzorcowy Regionalny Model Ruchu, będą powszechnie i nieodpłatnie udostępniane zainteresowanym podmiotom publicznym, tj. administracji drogowej wszystkich szczebli, jednostkom samorządu terytorialnego, a także projektantom. Co ważne, opracowana metodyka i wytyczne budowy modeli i prognozowania ruchu umożliwią ich stosowanie w pracach projektowych i studialnych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym jak również w projektach współfinansowanych ze środków UE.

Dyrektor Żuchowski podkreślił wagę współpracy GDDKiA ze środowiskami naukowymi oraz konieczność jej kontynuowania, tak aby w jak najszerszym obszarze wykorzystywać wyniki takiej współpracy dla zwiększania innowacyjności polskiej gospodarki i rozwijania polskiej myśli technicznej. Doskonałym przykładem tej współpracy jest właśnie IKMR, który będzie wykorzystywany przez GDDKiA m.in. przy opracowywaniu długookresowej strategii rozwoju infrastruktury drogowej, uwzględniającej europejskie trendy rozwoju transportu przedstawione w dokumencie Europa 2020.

Doskonalimy i rozwijamy system zbierania danych o ruchu


Dyrektor Żuchowski wskazał również na potrzebę doskonalenia i dalszego rozwijania systemu zbierania danych o ruchu pojazdów, stanowiącego uzupełnienie realizowanych co 5 lat pomiarów generalnych. Dane z tych pomiarów są bowiem podstawą wszelkich analiz ruchu drogowego i niezbędne jest uzyskanie jak największej dokładności oraz zakresu tych danych. Tym samym, konieczne jest zwiększanie liczby odcinków objętych pomiarem automatycznym oraz wspieranie pomiarów ruchu danymi o prędkościach i warunkach ruchu pozyskiwanymi z systemów flotowych i nawigacyjnych.

Konferencja podsumowująca projekt zlecony przez GDDKiA i NCBR cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony podmiotów zajmujących się modelowaniem i prognozowaniem ruchu drogowego, w tym gości z zagranicy. Stanowi to potwierdzenie, że przyjęte przez GDDKiA podejście do kwestii modelowania i prognozowania ruchu jest właściwe. Jednocześnie jest motywacją do poszukiwania i opracowywania nowych, lepszych i innowacyjnych rozwiązań w zakresie szeroko pojętego drogownictwa, w tym inżynierii ruchu, technologii budowy dróg oraz narzędzi ITS.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA