REKLAMA
Drogi Energetyka Wiadomości
1 Minuta czytania

Złożono wnioski o wydanie DŚU dla drogi do elektrowni jądrowej

Ruszył kolejny etap prac przygotowawczych dla budowy drogi dojazdowej do pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Gdański Oddział GDDKiA złożył wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla trasy o łącznej długości ok. 27 km pomiędzy Lubiatowem a drogą ekspresową S6.

Zdjęcie: GDDKiA O/Gdańsk, www.gov.pl/web/gddkia-gdansk/

Co zawiera wniosek o DŚU

Przed złożeniem wniosku o DŚU GDDKiA przygotowała szczegółowe prognozy oddziaływania drogi do elektrowni jądrowej w zakresie hałasu, zanieczyszczeń powietrza, jakości wód oraz na inne komponenty środowiska (rośliny, zwierzęta, klimat, krajobraz, zdrowie). We wniosku wskazano m.in. lokalizację i parametry przejść dla zwierząt, zabezpieczenia akustyczne, urządzenia ochrony wód, nasadzenia zieleni, zakres nadzoru przyrodniczego itp.

Każdy, kto jest zainteresowany oddziaływaniem planowanej inwestycji na środowisko, ma możliwość zapoznania się z ww. dokumentami na etapie konsultacji społecznych, które zostaną przeprowadzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w trakcie procesu wydawania decyzji środowiskowej.

Wybór wariantu

Budowę jednojezdniowej drogi, o przekroju 1×2 w klasie GP (główna ruchu przyspieszonego), podzielono na dwa odcinki, Lubiatowo – droga wojewódzka nr 213 (o długości ok. 11 km) oraz droga wojewódzka nr 213 – węzeł Łęczyce na S6 (ok. 16 km). Dla obu odcinków opracowane zostały dwa warianty przebiegu trasy o takim samym stopniu szczegółowości. We wnioskach o uzyskanie DŚU wskazano jako preferowany dla obu odcinków wariant 2, w którym trasa omija Choczewko i biegnie bliżej miejscowości Kurowo.

Następny etap

Kolejnym etapem prac, po uzyskaniu decyzji środowiskowej, będzie wyłonienie wykonawców robót w systemie „Projektuj i buduj” dla każdego z zadań. Wykonawcy będą odpowiedzialni za opracowanie projektu budowlanego wraz z materiałami niezbędnymi do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz innych niezbędnych opracowań. Po uzyskaniu decyzji ZRID, wydanej przez Wojewodę Pomorskiego, rozpoczną się prace budowlane.

Droga do elektrowni jądrowej

Nowa trasa zapewni skomunikowanie pierwszej w kraju elektrowni jądrowej z drogą ekspresową S6. Dzięki inwestycji zwiększy się przepustowość układu komunikacyjnego, odciążona zostanie sieć dróg lokalnych, a dodatkowo skróci się czas podróży.

Ponadto nowa droga krajowa poprawi bezpieczeństwo wszystkich użytkowników oraz zmniejszy negatywne oddziaływanie transportu na otoczenie, w tym na warunki życia lokalnej społeczności (m.in. obniżenie poziomu hałasu, drgań oraz ilości zanieczyszczeń emitowanych przez transport). Dodatkowo nawierzchnia zostanie dostosowana do ruchu pojazdów o nacisku na oś 11,5 t.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA