REKLAMA
Drogi Wiadomości
4 Minuty czytania

GDDKiA zerwała umowy z Impresa Pizzarotti

GDDKiA odstąpiła od umów z firmą Impresa Pizzarotii z powodu nieprowadzenia prac na budowie trzech odcinków drogi ekspresowej S5: Nowe Marzy – Dworzysko, Dworzysko – Aleksandrowo i Białe Błota – Szubin.

 
Budowa drogi S5, fot. GDDKiA O/Bydgoszcz
Budowa drogi S5, fot. GDDKiA O/Bydgoszcz
 
Budowa drogi S5, fot. GDDKiA O/Bydgoszcz
Budowa drogi S5, fot. GDDKiA O/Bydgoszcz
Zapisy kontraktowe muszą być wypełnianie

Firma Impresa Pizzarotti mimo wielokrotnych wezwań i dobrej woli ze strony GDDKiA nie realizowała zapisów kontraktowych. Wykonawca zostały wezwany w trybie Subklauzuli 15.1, do poprawy, czyli szczegółowo określono zakres prac, co do terminowości wykonania których Zamawiający miał uzasadnione zarzuty.

Wykonawca nie wywiązał się z wezwań wręczanych przez GDDKiA i prowadził kontrakty niezgodnie z zawartymi umowami. Nie wypełniał zapisów dotyczących ich realizacji, w tym realizacji postępu robót zgodnego z harmonogramem oraz nie regulował płatności dla podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów.

Podwykonawcom, usługodawcom i dostawcom materiałów przypominamy o „Serwisie dla podwykonawców” uruchomionym na stronie internetowej GDDKiA. Podmioty poszkodowane we współpracy z Impresa Pizzarotti, pozyskają tam najważniejsze informacje, jak skutecznie otrzymać nieuregulowane należności.

Deklaracje Wykonawcy bez pokrycia


Na etapie procedury przetargowej Zamawiający (GDDKiA) zadawał pytania techniczne, w odpowiedzi na które wykonawca potwierdził wolę i możliwość realizacji zamówienia zarówno pod względem technicznym, jak i ekonomicznym. Wykonawca oświadczył w formularzu złożonej oferty, że zamówienie zrealizuje „samodzielnie, tj. bez udziału podwykonawców” oraz wykazał posiadanie zdolności kredytowej w wymaganej wysokości.

Poniżej prezentujemy zestawienie kosztorysów GDDKiA i kwot, za które Wykonawca zadeklarował realizację zadań:
– odcinek nr 1: Nowe Marzy – Dworzysko (23,3 km)
Kosztorys GDDKiA: 590 458 667,65 zł brutto
Wartość kontraktu: 374 722 113,70 zł brutto
– odcinek nr 2: Dworzysko – Aleksandrowo (22,4 km)
Kosztorys GDDKiA: 683 725 199,48 zł brutto
Wartość kontraktu: 409 760 779,95 zł brutto
– odcinek nr 5: Białe Błota – Szubin (9,7 km)
Kosztorys GDDKiA: 428 388 789,44 zł brutto
Wartość kontraktu: 259 926 113,82 zł brutto

Kalendarium


We wrześniu 2014 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawców projektu i budowy odcinków drogi ekspresowej S5: Nowe Marzy – Dworzysko oraz Dworzysko – Aleksandrowo. Miesiąc później, w październiku 2014 r. ogłoszono przetarg na pozostałe odcinki S5, w tym m.in. Białe Błota – Szubin.

W pierwszym etapie przetargu złożone zostały wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Do drugiego etapu mieli zostać zaproszeni wykonawcy, których wiedza i doświadczenie, potencjał kadrowy oraz zdolność ekonomiczna i finansowa spełniały warunki określone w treści ogłoszenia o zamówieniu. Wykonawcy, którzy pozytywnie przeszli weryfikację wniosków, w tym firma Impresa Pizzarotti, zostali zaproszeni do drugiego etapu przetargu i złożenia ofert.

Zaproszenia do drugiego etapu przetargów na budowę drogi S5, w tym dla odcinków Nowe Marzy – Dworzysko, Dworzysko – Aleksandrowo oraz Białe Błota – Szubin zostały przekazane w kwietniu i maju 2015 r.

Po przedstawieniu ofert przez potencjalnych wykonawców, wezwaliśmy włoskiego Wykonawcę do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, a Wykonawca udzielił obszernych wyjaśnień i zadeklarował swoją możliwość realizacji zamówienia.

W sierpniu 2015 r. dokonano wyboru ofert najkorzystniejszych w przetargu na zaprojektowanie i budowę poszczególnych odcinków drogi ekspresowej S5.

12 października 2015 r. podpisano umowy na zaprojektowanie i budowę wszystkich odcinków S5.

Niedopuszczalnie niski stan zaawansowania prac


– odcinek nr 1: Nowe Marzy – Dworzysko (23,3 km)
22 czerwca 2017 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej.
Stan zaawansowania:
– Zaawansowanie rzeczowe: 23,16%,
– Zaawansowanie finansowe: 39,10%,
– Zakończenie prac na odcinku (zgodne z podpisanymi aneksami): grudzień 2019 r.

– odcinek nr 2: Dworzysko – Aleksandrowo (22,4 km)
30 czerwca 2017 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej.
Stan zaawansowania:
– Zaawansowanie rzeczowe: 29,87%,
– Zaawansowanie finansowe: 39,58%,
– Zakończenie prac na odcinku (zgodne z podpisanymi aneksami): listopad 2019 r.

– odcinek nr 5: Białe Błota – Szubin (9,7 km)
24 sierpnia 2017 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej.
Stan zaawansowania:
– Zaawansowanie rzeczowe: 39,00%
– Zaawansowanie finansowe: 50,38%
– Zakończenie prac na odcinku (zgodne z podpisanymi aneksami): lipiec 2019 r.

Konsekwencje dla Wykonawcy


Obecnie naliczane są kary umowne z tytułu m.in. braku zapłaty lub nieterminowej płatności wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w łącznej wysokości ponad 14 200 000 zł.

Ponadto z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kar umownych w wysokości 15% wartości Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej dla każdego z trzech odcinków drogi S5 (nr 1, 2 i 5), czyli łącznie kwoty 156 661 351,12 zł.

GDDKiA przygotowana. Szukamy nowego Wykonawcy. Przetargi jeszcze w wakacje.


GDDKiA przeprowadziła inwentaryzację po zakończeniu przerwy zimowej, czyli na dzień 15 marca 2019 r. Teraz zostanie ona zaktualizowana na dzień odstąpienia od umów, a wykonane dotąd prace zostaną zabezpieczone.

Naszym celem jest jak najszybsze wznowienie robót na ww. odcinkach drogi ekspresowej S5. W związku z tym niezwłocznie rozpoczniemy procedurę wyboru wykonawców, tak aby jak najszybciej dokończyć inwestycje i udostępnić przedmiotowe odcinki kierowcom. Jeszcze na przełomie lipca i sierpnia planujemy ogłosić przetargi na wyłonienie wykonawców, którzy dokończą budowę odcinków drogi ekspresowej S5.

Tekst i zdjęcia: GDDKiA O/Bydgoszcz

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA