REKLAMA
Mosty Wiadomości
3 Minuty czytania

Konkurs na projekt kładki Berdychowskiej w Poznaniu

Znane są szczegóły konkursu, jego kryteria oraz skład sądu konkursowego. Autor zwycięskiej pracy otrzyma nagrodę w wysokości 50 tys. zł. Sama kładka powinna zostać oddana do użytku w połowie 2021 r.

W poprzednim tygodniu Maciej Wudarski, zastępca prezydenta Miasta Poznania, i Paweł Śledziejowski, prezes Poznańskich Inwestycji Miejskich, zapowiedzieli ogłoszenie konkursu na wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kładki pieszo-rowerowej nad korytem rzeki Warty oraz Cybiny. Obiekt stanowić będzie połączenie komunikacyjne rejonu Kampusu Politechniki Poznańskiej, czyli tzw. Berdychowa, z południową częścią Ostrowa Tumskiego i lewobrzeżną częścią Poznania w rejonie Chwaliszewa.

Terminy

Prace konkursowe należy złożyć 30 kwietnia 2018 roku. Zwycięzca podpisze umowę, w ramach której zaplanowano 360 dni na wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie pracy konkursowej oraz uzyskanie wszystkich stosownych zgód i pozwoleń niezbędnych do wybudowania obiektu. Następnie przewiduje się 24 miesiące na wykonanie robót budowlanych, począwszy od dnia podpisania umowy z wykonawcą. Prace należy przesłać lub przynieść do Poznańskich Inwestycji Miejskich Sp. z o.o., Pl. Wiosny Ludów 2 (IV piętro), 61-831 Poznań.

Każdy uczestnik może przedstawić tylko jedną pracę. W przypadku złożenia większej liczby prac żadna nie zostanie zakwalifikowana. Praca konkursowa może być wycofana wyłącznie przed upływem terminu do składania prac konkursowych. Wprowadzenie zmian i uzupełnień do pracy konkursowej możliwe jest wyłącznie przed upływem terminu do ich składania. Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przesłaniem pracy konkursowej.

Terminy realizacji mogą ulec zmianie, w zależności od przebiegu procedury konkursowej oraz zaistnienia innych uwarunkowań niezależnych od zamawiającego i potencjalnych wykonawców nieznanych na moment wszczęcia procedury konkursowej.

Nagrody i skład sądu konkursowego

Oceny spełniania wymagań formalnych przez uczestników konkursu oraz złożonych prac dokona Sąd Konkursowy, powołany przez PIM, pod przewodnictwem Dyrektora Instytutu Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa Politechniki Poznańskiej dr hab. inż. arch. Sławomira Rosolskiego, prof. nadzw. PP. W skład sądu konkursowego wchodzą ponadto:
– Joanna Bielawska-Pałczyńska, dyrektor Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków,
– Grzegorz Kamiński, dyrektor Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji UMP,
– dr hab. inż. Arkadiusz Madaj prof. nadzw. PP, dyrektor Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej,
– Piotr Sobczak, zastępca przewodniczącego, dyrektor Wydziału Wydział Urbanistyki i Architektury UMP,
– Andrzej Nowicki, zastępca dyrektora Wydziału Wydział Urbanistyki i Architektury UMP,
– Bartosz Guss, dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UMP,
– mgr inż. architekt Kazimierz Łatak, Stowarzyszenie Architektów Polskich, Oddział w Krakowie,
– mgr inż. architekt Wojciech Krawczuk, Stowarzyszenie Architektów Polskich, Oddział w Poznaniu,
– Radosław Ciesielski, zastępca dyrektora Zarządu Dróg Miejskich,
– Adam Kijowski, Miejska Pracowania Urbanistyczna,
– dr Łukasz Mikuła, Rada Miasta Poznania Radny,
– dr Andrzej Rataj, Rada Miasta Poznania Radny,
– Piotr Libicki, pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Estetyki Miasta,
– Gerard Masłowski, pełnomocnik Zarządu ds. kluczowych zadań inwestycyjnych PIM Sp. z o.o.

Organizator przyzna nagrody uczestnikom konkursu, którzy uzyskają najwyższe oceny prac odpowiadających warunkom, określonym w regulaminie konkursu. Pierwsza nagroda zostanie przyznana uczestnikowi, który w ocenie Sądu Konkursowego w sposób najwłaściwszy spełnił kryteria oceny prac.

Za zajęcie pierwszego miejsca przewidziana jest nagroda 50 tysięcy zł brutto, natomiast autorzy prac z miejsca drugiego i trzeciego otrzymają 25 tysięcy zł. Przewidziano również pulę 30 tysięcy zł do wypłaty za ewentualne wyróżnienia.

Po zakończeniu konkursu PIM staje się właścicielem nagrodzonych i wyróżnionych prac. Możliwe będzie również ich pokazanie na wystawie pokonkursowej.

Autor: Krzysztof Kaczanowski, Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA