REKLAMA
Wod-Kan Wiadomości
2 Minuty czytania

Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych

1 lipca br. uruchomiony zostanie nabór wniosków do programu „Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”.

Zdjęcie: WFOŚiGW w Gdańsku
Zdjęcie: WFOŚiGW w Gdańsku
Wnioski o dofinansowanie będzie można składać w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w terminie do 30 sierpnia 2019 r.

Oferta skierowana będzie do jednostek samorządu terytorialnego województwa pomorskiego i ich związków, a także podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Celem programu jest poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenach leżących poza dużymi ośrodkami miejskimi. Będzie to możliwe dzięki dofinansowaniu inwestycji polegających na zaopatrzeniu mieszkańców w wodę i zagospodarowaniu ścieków na obszarach poza aglomeracjami ujętymi w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Finansowo wspierane będą również podłączenia gospodarstw domowych (w tym zarządzanych przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe), gospodarstw agroturystycznych i obiektów użyteczności publicznej do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Uwaga! Nie będą finansowane podłączenia do niezabudowanych nieruchomości oraz budynków, które nie są użytkowane.

Dofinansowanie można uzyskać na realizację następujących zadań:
– budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 50 RLM;
– budowę lokalnych oczyszczalni ścieków dla budynków, osiedli mieszkaniowych i małych miejscowości o zwartej zabudowie;
– budowę sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach, na których gęstość zabudowy jest wystarczająca by budowę sieci kanalizacyjnej można było uznać za ekonomicznie uzasadnioną (także w celu wykorzystania potencjału istniejących lub budowanych oczyszczalni ścieków);
– podłączenie budynków do kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym, ciśnieniowym i podciśnieniowym;
– budowę stacji uzdatniania wody, ujęć wody dla obszarów poza terenami aglomeracji ujętymi w KPOŚK;
– budowę sieci wodociągowej z wyłączeniem obszarów aglomeracji wymienionych w KPOŚK;
– podłączenie budynków do sieci wodociągowej.

„Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych” realizowany będzie we współpracy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz WFOŚiGW w Gdańsku do 2023 roku. W skali kraju na jego wykonanie przeznaczono 200 mln zł. Beneficjenci programu mogą liczyć na wsparcie finansowe w formie preferencyjnej pożyczki z możliwością częściowego umorzenia spłaty kapitału. Intensywność dofinansowania wyniesie do 100% kosztów kwalifikowanych.

Tekst i zdjęcie: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA