REKLAMA
Drogi Wiadomości
4 Minuty czytania

Otwarto oferty na realizację trzech odcinków S74

33 oferty wpłynęły w przetargach na zaprojektowanie i wybudowanie około 76 km drogi ekspresowej S74 od granicy z województwem łódzkim do Mniowa, od Cedzyny do Łagowa i od Łagowa do Opatowa.

 

Grafika: GDDKiA O/Kielce, www.gov.pl/web/gddkia-kielce/
Grafika: GDDKiA O/Kielce, www.gov.pl/web/gddkia-kielce/

Analiza ofert

Przetargi na realizację trzech odcinków S74 o łącznej długości około 76 km ogłoszono pod koniec stycznia br. Zaprojektowaniem i wybudowaniem trasy od granicy z województwem łódzkim do Mniowa zainteresowanych jest 10 wykonawców. Złożone przez nich oferty w przedziale cenowym od ok. 1 mld do 1,2 mld zł mieszczą się w kwocie, jaką zamawiający przeznaczył na realizację inwestycji (ok. 1,3 mld zł). Średnia wartość ze złożonych ofert to około 86 proc. wartości kosztorysu GDDKiA, gdzie najniższa złożona oferta stanowiła 75 proc., z kolei najdroższa to 93 proc. Kryteriami oceny ofert w tym przetargu są: cena (waga kryterium 55 proc,) przedłużenie okresu gwarancji jakości na obiekty mostowe (20 proc.) oraz na inne elementy m.in. ekrany (20 proc.), a także wykorzystanie destruktu asfaltowego (5 proc.). 

W pozostałych dwóch postępowaniach cena stanowi 60 proc., a pozostałe 40 proc. przypisano pozacenowym kryteriom ofert: przedłużeniu okresu gwarancji jakości na obiekty mostowe (20 proc.) oraz na inne elementy m.in. ekrany (20 proc.). 

Do przetargu na realizację odcinka Cedzyna – Łagów stanęło 11 wykonawców, którzy złożyli oferty opiewające na kwoty od ok. 1,1 mld zł (co stanowi 69 proc. kosztorysu GDDKiA) do ponad 1,6 mld zł (to ok. 98 proc. wartości kosztorysu GDDKiA). Średnia wartość ze wszystkich 11 ofert stanowiła około 77 proc. kwoty jaką GDDKiA zaplanowała na realizację tego zadania. GDDKiA na tę inwestycję przeznaczyła prawie 1,7 mld zł.  

Z kolei na odcinek od Łagowa do Opatowa wpłynęły oferty 12 wykonawców, którzy zaproponowali zrealizowanie inwestycji za kwoty od ok. 632 mln zł do prawie 825 mln zł, czyli odpowiednio stanowią one 75 proc. i 98 proc. wartości kosztorysu GDDKiA. Średnia wartość ze wszystkich 12 ofert to około 86 proc. kwoty, jaką inwestor przeznaczył sfinansowanie zadania a ta wynosi prawie 842 mln zł.  

Komisje przetargowe przystępują do analizy ofert w celu wyłonienia wykonawców. Podpisanie umów na realizacje inwestycji planowane jest w II połowie roku po zakończeniu postępowań przetargowych. Wyłonieni w przetargach wykonawcy będą mieli za zadanie zrealizowanie inwestycji w systemie „Projektuj i buduj” w ciągu 39 miesięcy od podpisania umów, z wyłączeniem okresów zimowych. Przebieg odcinków został określony w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach. Szczegółowe rozwiązania techniczne opracowane zostaną na etapie projektu budowlanego.   

Droga łącząca województwa

Po wybudowaniu tych trzech odcinków, w 2027 roku pojedziemy przez województwo świętokrzyskie aż 110-kilometrowym nieprzerwanym ciągiem drogi ekspresowej S74. Trasa połączy w przyszłości województwa łódzkie, świętokrzyskie i podkarpackie, poprawiając także skomunikowanie z woj. lubelskim. Mieszkańcom Kielc ułatwi dojazd do węzłów autostradowych w okolicach Łodzi i przejść granicznych w woj. podkarpackim. Trasa ma ogromne znaczenie dla mieszkańców woj. świętokrzyskiego – zapewni bezpieczną i płynną komunikację na kierunku wschód-zachód. Podobne zadanie spełnia już droga S7 dla kierunku północ-południe, nieprzerwanie ekspresowa w granicach regionu od 2020 roku. Realizacja inwestycji przyczyni się m.in. do rozwoju gospodarki i turystyki. 

Granica województw łódzkiego i świętokrzyskiego – Przełom/Mniów

Zadanie na terenie powiatu koneckiego i kieleckiego obejmuje budowę odcinka o długości ok. 27,5 km, który będzie skomunikowany z realizowaną inwestycją Przełom/Mniów – węzeł Kielce Zachód. Dwujezdniowa trasa ekspresowa biec będzie częściowo po nowym śladzie m.in. jako obwodnica miejscowości Smyków. W ramach zadania planowana jest budowa trzech węzłów drogowych zapewniających połączenie z istniejącym układem komunikacyjnym (Ruda Maleniecka, Radoszyce, Smyków). Powstaną także 32 obiekty inżynierskie, w tym m.in: 12 wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej nad przejściami dla zwierząt dużych i średnich, sześć mostów zintegrowanych z przejściami dla zwierząt, 10 wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej i w ciągach dróg poprzecznych, przejście górne dla zwierząt średnich. W Rudzie Malenieckiej wybudowany zostanie nowy obwód utrzymania drogowego, a w miejscowościach Koliszowy, Jacentów, Lisie Jamy zaplanowano miejsca obsługi podróżnych.

Cedzyna – Łagów z obwodnicą Łagowa 

Skomunikowany z użytkowaną drogą S74 Kielce – Cedzyna i zlokalizowany w powiecie kieleckim odcinek o długości około 30 km biec będzie głównie po nowym śladzie na północ od istniejącej DK74, tworząc obwodnicę Łagowa. W ramach inwestycji zaplanowano budowę czterech węzłów drogowych (Radlin, Wola Jachowa, Makoszyn i Łagów), obwodu utrzymania drogi w Woli Jachowej, dwóch miejsc obsługi podróżnych w Górnie. Zaprojektowanych i wybudowanych zostanie: 16 wiaduktów w ciągu S74 i nad drogą ekspresową, 13 mostów w ciągu drogi ekspresowej i innych dróg publicznych. Przewidziano przejście dla zwierząt typu zielony most i 33 przepusty pełniące funkcje ekologiczne.   

Łagów – początek obwodnicy Opatowa 

Odcinek o długości ok. 18,3 km na terenie powiatu kieleckiego i opatowskiego skomunikowany będzie z planowaną obwodnicą Łagowa i realizowaną aktualnie obwodnicą Opatowa. Nowa trasa biec będzie głównie nowym śladem na południe od istniejącej DK74. W ramach inwestycji poza węzłem w Baćkowicach zaplanowana została budowa dziewięciu wiaduktów, siedmiu mostów, przejścia dla zwierząt oraz dwóch miejsc obsługi podróżnych w Oziębłowie.  

W ramach wszystkich inwestycji przewidziano m.in. budowę dróg dojazdowych i pełne skomunikowanie terenów przyległych. Zaplanowano budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, urządzeń ochrony środowiska, w tym ekranów akustycznych, budowę i przebudowę infrastruktury związanej i niezwiązanej z drogą.  

Źródło: tekst GDDKiA O/Kielce, www.gov.pl/web/gddkia-kielce/

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA