REKLAMA
Drogi Wiadomości
4 Minuty czytania

GDDKiA: Odstąpienie od umów na S7 i S61

GDDKiA po wielokrotnych wezwaniach spółki Rubau Polska do realizacji kontraktów na odcinkach: S7 w. Warszawa Lotnisko – w. Lesznowola i S61 Podborze – Śniadowo podjęła decyzję o odstąpieniu od umów z wykonawcą tych inwestycji.

Grafika: mohamed_hassan, pixabay.com
Grafika: mohamed_hassan, pixabay.com
Rubau na S61 w woj. podlaskim

Budowa drogi ekspresowej S61 na odcinku Podborze – Śniadowo realizowana była w systemie „Projektuj i buduj”. Na etapie procedury przetargowej Zamawiający (GDDKiA) zadał szereg pytań technicznych. W odpowiedzi wykonawca potwierdził możliwość realizacji zamówienia, zgodnie ze złożoną przez siebie oferta. 30 stycznia 2018 r., w dwa miesiące po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty, konsorcjum firm z liderem Rubau Polska Sp. z o.o. podpisało z GDDKiA umowę na realizację odcinka o długości 19,46 km. Pierwszy etap, czyli prace projektowe, miał zakończyć się do 30 listopada 2018 r. złożeniem wniosku o ZRID (Zezwolenie na Realizacje Inwestycji Drogowej). Wniosek nie został złożony do dziś, co czyni nierealnym dotrzymanie pozostałych terminów realizacji odcinka, łącznie z datą zakończenia robót przypadająca na 30 listopada 2020 r.

Mimo wezwań do przyspieszenia prac, wykonawca mnożył przedstawiane problemy, a nawet zażądał gwarancji zapłaty (czyli potwierdzenia wypłacalności Skarbu Państwa reprezentowanego przez GDDKiA). Gdy ją otrzymał, stwierdził autorytatywnie, że gwarancja w takiej postaci go nie zadowala. W tej sytuacji Inwestor (GDDKiA) zdecydował o odstąpieniu od umowy.

Przebieg postępowania przetargowego i daty kontraktowe:
– Ogłoszenie przetargu – 29 kwietnia 2017 r.
– Wybór najkorzystniejszej oferty – 28 listopada 2017 r.
– Następna w kolejności oferta: STRABAG (oferta odrzucona) – 521 927 896,29 zł, kolejna firmy PORR – 539 071 911,28 zł
– Podpisanie umowy – 30 stycznia 2018 r.
– Wartość umowy – 479 116 813,03 zł
– Spodziewany termin uzyskania decyzji ZRID – IV kwartał 2019 r. (zagrożony)
– Umowna data zakończenia robót – 30 listopada 2020 r. (zagrożona)

Podstawowe informacje:

Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka – obwodnica Augustowa, odc. Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn; węzeł Podborze (z węzłem) – węzeł Śniadowo (bez węzła)
– Długość: ok. 19,463 km (na odcinku przewidziano również przebudowę drogi S8 (ok. 3,0 km) oraz przebudowę drogi wojewódzkiej (G) nr 627 (ok. 3,5 km);
– Wykonawca robót: Konsorcjum firm Rubau Polska Sp. z o. o. (lider), Construcciones Rubau S.A.;
– Wartość kontraktu: 479 116 813,03 zł brutto;
– Parametry techniczne: dwie jezdnie po 2 pasy ruchu;
– Węzły drogowe: Podborze, Komorowo;
– Obiekty inżynierskie: mosty – 4; wiadukty – 22, przejścia dla zwierząt – 6;
– Procentowy upływ czasu: 45,69%;
– Zaawansowanie finansowe: 2,52%.

Rubau na S7 w woj. mazowieckim


Realizacja pierwszego od strony trasy S2, stanowiącej Południową Obwodnicę Warszawy, odcinka S7 węzeł Warszawa Lotnisko – węzeł Lesznowola, mającego stać się częścią trasy Warszawa – Kraków została przewidziana w systemie „Projektuj i buduj”. Wykonawca miał realizować prace projektowe a następnie budowlane. Niestety Wykonawca nie wywiązywał się w pełni z obowiązków realizacji prac, do których się zobowiązał w podpisanej umowie. Dlatego 8 marca 2018 r. zgodnie zapisami umowy (Subklauzula 15.1) wręczono Wykonawcy wezwanie do poprawy, czyli szczegółowo określono zakres prac, co do terminowości wykonania których Zamawiający miał uzasadnione zarzuty. Wykonawca został wówczas upomniany w związku z opóźnieniami względem harmonogramu prac projektowych w zakresie odwodnienia odcinka oraz wstrzymywaniem prac w oczekiwaniu na wskazanie rozwiązań przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego. Wykonawca nie wywiązał się z zapisów umownych i nie dotrzymał 1 Kamienia Milowego, jakim jest złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji ZRID (Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej) w terminie kontraktowym 10 miesięcy od podpisania umowy. Pełna dokumentacja wpłynęła do Wojewody Mazowieckiego z blisko 4-miesięcznym opóźnieniem (115 dni po terminie wynikającym z umowy).

W rezultacie przy braku mobilizacji Generalnego Wykonawcy, Rubau Polska Sp. z o.o., pomimo wezwania i mobilizowania przez Zamawiającego do rzetelnej i zgodnej z podpisaną umową realizacji kontraktu S7 węzeł Warszawa Lotnisko – węzeł Lesznowola (woj. mazowieckie) oraz braku rokowań na poprawę sytuacji, GDDKiA podjęła decyzję o odstąpieniu od umów z wykonawcą tej inwestycji. GDDKiA naliczy Wykonawcy także kary za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15% zaakceptowanej kwoty kontraktowej.

Przebieg postępowania przetargowego:
– Wszczęcie postępowania – 18 września 2015 r.
– Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału – 26 października 2015 r.
– Informacja o wynikach kwalifikacji – 18 marca 2016 r.
– Zaproszenie do składania ofert – 28 września 2016 r.
– Otwarcie ofert – 10 maja 2017 r. (kwota jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie inwestycji: 219 771 872,00 zł brutto).
– Termin wykonania stanowił jeden z kryteriów oceny ofert i Wykonawca zadeklarował w ofercie skrócenie terminu wykonania do 34 miesięcy (37 miesięcy – najdłuższy termin wymagany przez Zamawiającego).
– Wybór oferty – 9 czerwca 2017 r.
– Podpisanie umowy – 17 sierpnia 2017 r.
– Złożenie kompletnego wniosku o decyzji ZRID po 10 miesięcy od podpisania umowy – czerwiec 2018 r. (złożony wniosek był niepełny, a dokumenty uzupełniano przez ok. 4 miesiące) .
– Umowna data zakończenia robót – marzec 2021 r. (zagrożona).

Podstawowe informacje:

Odcinek: w. Lotnisko (bez węzła) – w. Lesznowola (z węzłem)
– Długość: ok. 6,64 km;
– Wykonawca robót: Konsorcjum firm Rubau Polska Sp. z o.o. (lider), Construcciones Rubau S.A.;
– Wartość kontraktu: 221 395 096,61 zł brutto;
– Parametry techniczne: dwie jezdnie po 3 pasy ruchu;
– Węzły drogowe: Zamienie, Lesznowola;
– Obiekty inżynierskie: 8 wiaduktów, kładka pieszo-rowerowa;
– Procentowy upływ czasu: 48,62%;
– Zaawansowanie finansowe: 7,45%.

Tekst: GDDKiA
Grafika: mohamed_hassan, pixabay.com

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA