REKLAMA
Hydrotechnika Wod-Kan Wiadomości
4 Minuty czytania

Rozmowy o wodach opadowych na konferencji Zielona Retencja

W dobie zmian klimatu odpowiednia gospodarka wodami opadowymi jest kluczowym instrumentem adaptacji. O jej roli we współczesnym świecie rozmawiali eksperci i praktycy podczas konferencji Zielona Retencja w Gdańsku. W wydarzeniu wzięła udział Joanna Kopczyńska – Prezes PGW Wody Polskie.

Zdjęcie: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, www.gov.pl/web/wody-polskie/

Konferencja Zielona Retencja odbyła się w Gdańsku w dniach 19-21 czerwca. Gospodarstwo reprezentowali: Joanna Kopczyńska – Prezes Wód Polskich, a także Marta Barszczewska – Dyrektor Departamentu Przygotowania i Realizacji Inwestycji oraz Agnieszka Zientara – Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych i Zarządzania Środowiskiem Wodnym Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie i Mariusz Biernacki – Koordynator projektu LIFE Pilica z ramienia RZGW w Warszawie.

Eksperci Wód Polskich o wyzwaniach współczesnej gospodarki wodnej

Pierwszego dnia wydarzenia w debacie „Forum Wody i Zieleni” wzięła udział Prezes Joanna Kopczyńska, która mówiła o nowym otwarciu w Wodach Polskich i potrzebie synergii działań podmiotów zarządzających wodami opadowymi dla poprawy retencji i stanu wód w Polsce.

– Wody Polskie otwierają się na samorządy i wzajemną wymianę wiedzy i doświadczeń. Skupiamy się na dużych zadaniach wynikających z dokumentów planistycznych w gospodarce wodnej, a zadania realizowane przez samorządy wpisują się w ich bazowe cele, takie jak zwiększenie retencji wód, ochrona przeciwpowodziowa mieszkańców czy poprawa stanu wód. Jestem entuzjastką projektów retencji miejskiej, warto przypomnieć że poprawa jednolitych części powierzchniowych wód to cały system, więc wdrażanie dobrych praktyk i współpraca wielu użytkowników jest kluczowa. Oprócz inwestycji to również wydawanie pozwoleń i kontrole podmiotów korzystających z wód, a także legalności istniejących urządzeń wodnych. Wody Polskie przeciwdziałają nielegalnym zrzutom do rzek, zamknęliśmy już ponad 6000 nielegalnych wylotów w całej Polsce – powiedziała Joanna Kopczyńska.

Następnego dnia Prezes Wód Polskich wygłosiła prezentację pt. „#WaterWiseEU – nowe podejście do gospodarowania wodami”. Joanna Kopczyńska zaznaczyła, że Wody Polskie zostały partnerem kampanii społecznej Komisji Europejskiej „#WaterWiseEU”, która ma na celu edukację i podnoszenie świadomości mieszkańców UE na temat kluczowych problemów związanych z wodą. Dodała, że na terenie Wspólnoty także doświadczamy problemu niedoboru wody, który jest spowodowany m.in. przez nadmierny pobór, zanieczyszczenia i niedostateczne zagospodarowanie wód opadowych.

Prezes Joanna Kopczyńska mówiła też o wyzwaniach klimatycznych, m.in. związanych z coraz częściej występującymi powodziami, które stanowią zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego oraz gospodarek państw. Podkreśliła też, że dużym wyzwaniem współczesności będzie zapewnienie dostępności wody dobrej jakości i poprawa stanu wód. Prezes Wód Polskich przytoczyła dane, zgodnie z którymi problem zanieczyszczeń w realny sposób dotyka mieszkańców UE. Według nich zanieczyszczenia substancjami biogennymi kosztują kraje Wspólnoty ponad 75 miliardów euro rocznie, zaś jedynie co trzecia europejska rzeka czy jezioro znajduje się w dobrym stanie ekologicznym. Joanna Kopczyńska zauważyła, że najważniejszymi źródłami zanieczyszczeń europejskich wód są spływy powierzchniowe z rolnictwa, wody opadowe z terenów miejskich i zrzuty z przemysłu. Brak poprawy zarządzania w gospodarce wodnej może skutkować w przyszłości zachwianiem bilansu wodnego, dlatego niezbędne jest racjonalnie gospodarowanie wodami i synergia działań wszystkich użytkowników wód.

– Wody Polskie są otwarte na dialog z użytkownikami wód dla wypracowania najlepszych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania suszy i powodzi oraz ochrony i odbudowy wodnych ekosystemów. Wspieramy i wdrażamy dobre praktyki w gospodarce wodnej, wśród których można wymienić działania dla renaturyzacji wód, ochrony istniejących ekosystemów wodnych czy rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury – zaznaczyła Joanna Kopczyńska.

Pozytywną działalność Wód Polskich w tym zakresie przedstawili Agnieszka Zientara i Mariusz Biernacki – eksperci RZGW w Warszawie podczas panelu pn. „Dobre praktyki w zakresie renaturyzacji wód”. W czasie swojego wystąpienia opowiedzieli o projekcie LIFE Pilica, prowadzonym w zlewni tej rzeki, którego cele wpisują się w idee zrównoważonej gospodarki wodnej.

21 czerwca swoją prezentację wygłosi Dyrektor Marta Barszczewska, która przedstawi temat Poradnika identyfikacji obszarów zagrożonych wodami opadowymi – publikacji opracowanej przez Wody Polskie dla samorządów. Weźmie również udział w panelu dyskusyjnym poświęconym kwestii pozwoleń wodnoprawnych.

Zielona Retencja – konferencja środowisk eksperckich pod patronatem Wód Polskich

Zielona Retencja to pierwsza w Polsce konferencja będąca esencją praktycznej wiedzy na temat wykorzystania zieleni do zagospodarowania i oczyszczania wód opadowych. W wydarzeniu biorą udział przedstawiciele samorządów, spółek wodociągowo-kanalizacyjnych, środowisk naukowych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Lasów Państwowych oraz Wód Polskich. Konferencja została zorganizowana przez spółkę Gdańskie Wody i objęta honorowym patronatem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA