REKLAMA
Drogi Mosty Wiadomości
3 Minuty czytania

GDDKiA: 41 mld zł na poprawę bezpieczeństwa

Budowa nowych autostrad, dróg ekspresowych czy obwodnic to tylko część działań GDDKiA. Duże budowy przyciągają uwagę, ale nie zapominajmy o pozostałych, mniejszych inwestycjach poprawiających bezpieczeństwo, komfort i jakość istniejącej sieci dróg krajowych. Ich łączna wartość w najbliższych latach przekroczy 41 mld zł. W tym roku ogłoszono przetargi na 83 zadania, na 110 podpisano już umowy, a przetargi na kolejne 107 zadań GDDKiA planuje ogłosić jeszcze w tym roku.

Zdjęcie: GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/

Zadania na istniejącej sieci dróg krajowych. Stan realizacji

W Programie Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej (PBID) oraz Programie Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej ujętych jest ponad 1300 inwestycji. Prawie 1000 z nich to inwestycje polegające na punktowej poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Kolejna grupa to ponad 250 zadań stanowiących kompleksowe przebudowy lub rozbudowy istniejących odcinków dróg krajowych, w tym budowy węzłów drogowych. GDDKiA realizuje również zadania mostowe, a także zadania poprawiające efektywność energetyczną i stan techniczny sieci.

W ramach tych wszystkich inwestycji zrealizowanych będzie ok. 12 tys. zadań polegających na poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obecnie GDDKiA realizuje 377 inwestycji o wartości 9,3 mld zł, kolejne 409 o wartości ok. 32 mld zł jest w trakcie przygotowania, a 34 pozostają na etapie przetargu.

W tym roku drogowcy ogłoszą przetargi na 72 zadania punktowo poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego i 13 kompleksowych przebudów lub rozbudów, które poprawią bezpieczeństwo na dłuższych odcinkach dróg krajowych.

Zwiększenie bezpieczeństwa

GDDKiA zakończyła już 523 inwestycje z PBID o wartości 1,39 mld zł. W efekcie piesi i kierowcy zyskali między innymi:

  • chodniki: 120 km,
  • drogi pieszo-rowerowe: 75 km,
  • azyle dla pieszych: 155 szt.,
  • oświetlenia przejść dla pieszych: 4 265 szt.,
  • przebudowane skrzyżowania na rondo: 33 szt.,
  • zatoki autobusowe: 204 szt.

Kolejne zadania przed GDDKiA

Na różnych etapach realizacji, przetargu i przygotowania GDDKiA ma m.in. 160 km chodników, ponad 190 km ścieżek pieszo-rowerowych oraz 20 km dróg rowerowych. GDDKiA zbuduje lub przebuduje też 39 rond i doświetli 250 skrzyżowań. Pojawi się też 150 nowych lewoskrętów.

Bezpieczeństwo pieszych poprawi się poprzez budowę 285 azyli i 290 zatok autobusowych. Ponad 5600 przejść dla pieszych zostanie doświetlonych, na 510 pojawią się dodatkowe znaki informujące o przejściu dla pieszych, a 51 zyska sygnalizację świetlną.

Mosty, wiadukty i inne przeprawy

Ponad 500 mln zł – to szacunkowa wartość 28 drogowych obiektów inżynierskich, które są na etapie przygotowania. W tym roku drogowcy planują ogłosić przetargi na realizację trzech zadań o prognozowanej łącznej wartości blisko 73 mln zł.

W realizacji jest natomiast 27 drogowych obiektów inżynierskich o łącznej wartości ok. 665 mln zł.

Istniejące mosty, wiadukty lub przepusty drogowcy zastąpi nowymi, np. mostami przez rzeki Noteć i Gwdę w Ujściu w ciągu DK11, czy nowym mostem w Łęcznej w ciągu DK82. Ponadto wymienione zostaną elementy konstrukcyjne istniejących obiektów, np. ustrój nośny mostu przez Wisłę w Sandomierzu w ciągu DK77. Wszystkie te inwestycje są już w trakcie robót budowlanych.

Drogowcy przygotowują remonty 33 obiektów inżynierskich o szacowanej wartości 45,2 mln zł. W trakcie prac remontowych lub na etapie przetargu na te prace jest 37 drogowych obiektów inżynierskich o wartości ok. 114 mln zł. W tym roku GDDKiA planuje jeszcze ogłosić pięć przetargów na remonty o wartości ok. 8,2 mln zł.

Remonty obejmują naprawę konstrukcji obiektów (np. odtworzenie otuliny zbrojenia, iniekcja rys, odtworzenia zabezpieczeń antykorozyjnych) oraz wymianę elementów wyposażenia (np. izolacji i nawierzchni, urządzeń dylatacyjnych, kap chodnikowych i urządzeń BRD).

Gdy w miejscach podlegających ochronie akustycznej dochodzi do przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu, GDDKiA reaguje i sukcesywnie buduje dodatkowe zabezpieczenia akustyczne. W tym roku podpisano już trzy umowy na takie działania, w toku jest sześć przetargów, a kolejne 14 zostanie ogłoszone.

Programy i ich cele

Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 r. dotyczy kompleksowego utrzymania sieci dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA. Jego głównym celem jest zwiększenie spójności sieci naszych dróg, zapewnienie wymaganego stanu technicznego istniejącej infrastruktury oraz intensyfikacja działań zmniejszających negatywny wpływ na środowisko.

Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024 ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA. Program ten wskazuje rodzaje zadań, które są potrzebne do wykonania, aby sieć dróg w Polsce była dostosowana technicznie i organizacyjnie do potrzeb użytkowników.

Wszystkie prowadzone działania ujęte w ww. Programach mają przede wszystkim sukcesywnie zwiększać dostępność transportową, poprawiać bezpieczeństwo w ruchu drogowym, odporność sieci drogowej oraz jej wiarygodność.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA